Do pozornosti

Oznamy
15.11.2021

KOŠICE - RVC Košice Vás pozýva na podujatie Hlavný kontrolór mesta/obce - Kontrola personálnej agendy zamestnancov obce a školy, Stanovisko k návrhu rozpočtu - rozpočet, jeho tvorba a rozpis. Podujatie je zamerané na aktuálne otázky v kontrolnej činnosti – príprava stanoviska k návrhu rozpočtu, kontrola personálnej agendy a uskutoční sa 18.11.2021 /štvrtok/ o 9.00 hod., s online prístupom. Lektorka pripravila praktické rady pre prax a vzory, ktoré tvoria súčasť pracovného materiálu. Link na prihlásenie sa na webinár:  https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1806

  [...pokračovanie]

11.11.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ďalšie vydanie Komunálneho Spravodajcu, ktorý sa týka aktuálneho prehľadu legislatívnych zmien za ostatné obdobie september - november 2021. https://www.zmos.sk/aktualny-prehlad-legislativnych-zmien-za-ostatne-obdobie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

05.11.2021

BRATISLAVA - Návrh zákona o elektronických komunikáciách transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií do právneho poriadku SR. Smernica (EÚ) 2018/1972 nahrádza súčasné štyri smernice regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Smernica (EÚ) 2018/1972, okrem dosiahnutia troch hlavných cieľov, ktorými sú podpora hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu a ochrana záujmov koncových užívateľov, zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup k vysokokapacitným sieťam a ich využívanie všetkými občanmi a podnikateľskými subjektmi za primeranú cenu, pri zachovaní možnosti výberu, účinnú a spravodlivú hospodársku súťaž, inovácie, efektívne využívanie frekvenčného spektra, uplatňovanie spoločných pravidiel v rámci Európskej únie a predvídateľných regulačných prístupov. https://www.zmos.sk/novelu-zakona-o-elektronickych-komunikaciach-schvalil-parlament-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

05.11.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska spracováva, pre samosprávu mimoriadne užitočnú analýzu. Pripravovaná analýza sa týka miestnych daní a poplatkov ako nástroja na skvalitnenie života obyvateľov miest a obcí. Cieľom pripravovanej analýzy je preukázanie nevyhnutnej potreby ponechania mestám a obciam možnosť stanovovať a vyberať dane a poplatky, ako jedného zo základných nástrojov skvalitnenia života obyvateľov, pretože práve tento príjem samospráv sa premieta do konkrétnych verejných služieb, ktoré samosprávy zabezpečujú pre svojich obyvateľov. V analýze sa počíta aj so spracovaním problematiky zdieľanej ekonomiky, ktorá nemá žiadne parametre a regulácie, čo sa negatívne premieta do príjmov samospráv, ale aj neférovosti podnikania vo vzťahu k privátnemu sektoru pôsobiacemu na území komunálu. V dokumente bude aj porovnanie miestnych daní a poplatkov na úrovni našich samospráv a komunálu vo vybraných európskych štátoch. https://www.zmos.sk/zmos-analyzuje-miestne-dane-a-poplatky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

28.10.2021

BRATISLAVA - Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v rámci svojej vzdelávacej činnosti pokračujú v podpore profesionalizácie vo verejnom obstarávaní v regiónoch, v ktorých pôsobia a pripravujú ďalšie bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou", "Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly" a "Súhrnné správy". https://www.zmos.sk/uvo-pokracuje-v-online-skoleniach-v-regionoch-oznam/mid/408375/.html#m_408375

  [...pokračovanie]

25.10.2021

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti SR informuje, že vláda schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Touto úpravou by sa malo pomôcť ľuďom v exekúcii. https://www.zmos.sk/-pomoc-ludom-v-exekucii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo informáciu Eurostatu o oficiálnych výsledkoch hospodárenia verejných financií za rok 2020. https://www.zmos.sk/deficit-verejnych-financii-bol-v-roku-2020-na-urovni-5-5-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

22.10.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska pod týmto názvom organizovalo informačný seminár venovaný informáciám k hospodárskym transakciám samospráv, ale aj prierezu lokálnym charakterom opatrení vrátane ozrejmenia problematických častí pri predkladaní žiadostí o stanovisko k schéme pomoci. https://www.zmos.sk/specificka-tykajuce-sa-poskytovania-statnej-pomoci-na-urovni-miest-a-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

21.10.2021

BRATISLAVA - Návrh rozpočtového plánu je súčasťou nových požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne. Nariadenie má za cieľ dosiahnuť lepšiu koordináciu rozpočtovej politiky a štrukturálnych politík, zohľadňujúc pravidlá Paktu stability a rastu a stratégie Európa 2020. Konkrétnym nástrojom je predkladanie návrhu rozpočtového plánu, ktorý prezentuje vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov v strednodobom horizonte.

  [...pokračovanie]

12.10.2021

BRATISLAVA - Od piatka 15. októbra 2021 nadobúda účinnosť nová vyhláška Úradu verejného Slovenskej republiky číslo S. 255, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/zmeny-podmienok-vstupu-na-uzemie-slovenskej-republiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

11.10.2021

BRATISLAVA - Bol zrealizovaný reprezentatívny prieskum, ktorý odkryl realitu z hľadiska dostupnosti zdravotníckych služieb. Ukazuje, ktoré ambulancie najviac pôsobia v mestách a obciach, ale aj koľko trvá cesta k lekárovi do najbližšej samosprávy. https://www.zmos.sk/dostupnost-zdravotnictva-je-klucom-k-prevencii-aj-liecbe-prieskum-odkryl-realitu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená Národnou radou Slovenskej republiky je rozumným kompromisom v ťažkých bodoch a je to novela s inovačnými prvkami. https://www.zmos.sk/-novelu-zakona-o-verejnom-obstaravani-schvalil-parlament-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-navrh-novely-zakona-o-registri-adries-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky