Do pozornosti

Oznamy
28.10.2015

BRATISLAVA - Wolters Kluwer pozýva hlavných kontrolórov v obciach, ale aj ich odborných zamestnancov, a ďalej zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií a ostatné subjekty verejnej správy, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite na odborný seminár "Výkon kontroly hlavného kontrolóra obce a VÚC podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite", ktorý sa uskutoční 23. novembra 2015 v Bratislave. Nový zákon o finančnej kontrole a audite nadobudne účinnosť dňom od 1.januára 2016. Seminár je zameraný na rozbor právnej úpravy nového systému vnútornej kontroly a auditu v prostredí verejnej správy, pri dodržiavaní základných princípov kontrolného systému COSO, prevzatých aj v novej právnej úprave.

  [...pokračovanie]

28.09.2015

POPRAD - Regionálne vzdelávacie centrum Štrba pripravilo školenie pre hlavných kontrolórov obce s témou "Výkon kontroly hlavného kontrolóra podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite", ktoré sa uskutoční na Mestskom úrade Poprad, v malej zasadačke 12. októbra 2015, so začiatkom o 9.00 hod.. Lektorom školenia je JUDr. Jozef Tekeli, PhD., člen združenia a autor odborných článkov a kníh z oblasti kontroly v obecnej samospráve.

  [...pokračovanie]

24.09.2015

BRATISLAVA - Na pozvanie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Karola Mitríka, sa zúčastnil prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ľudovít Budzák, konferencie Národného projektu: Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR, ktorá bola poriadaná 24. septembra 2015 v Bratislave, pri príležitosti ukončenia tohto projektu, realizovaného v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Výstupy projektu zabezpečia väčšiu interakciu miedzi NKÚ SR a verejnosťou. 

  [...pokračovanie]

22.09.2015

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra Zvolen pozýva na odborno-konzultačný seminár, ktorý sa bude konať vo Zvolene, v Divadelnej reštaurácií, 15. októbra 2015. Tento seminár je určený všetkým zamestnancom verejných obstarávateľov, obstarávateľom a osobám podľa § 7 zákona o VO, ktorí pripravujú a realizujú proces verejného obstarávania, ćalej pre kontrolórov, ako aj pre záujemcov a uchádzaþov, ktorí sa podieľajú na vyhotovení ponuky a chcú obchodovať na elektronickom trhovisku. Cieľom je oboznámiť účastníkov s povinnosťou realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska, ktorá vznikla pre vybrané subjekty a komodity od 1.3.2015; dozviete sa o prvých skúsenostiach z jeho reálnych procesov a ako touto formou riadne, kvalitne a efektívne zrealizovať VO.

  [...pokračovanie]

15.09.2015

VYSOKÉ TATRY -

V dňoch 9. - 11. novembra 2015 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - rozpočtové hospodárenie obce - ekonomické minimum hlavného kontrolóra obce, nový zákon o finančnej kontrole, poradný hlas hlavného kontrolóra obce, zverejňovanie informácií v podmienkach samosprávy.

  [...pokračovanie]

09.07.2015

BRATISLAVA - V tomto období pokračuje akreditované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve v sídle Bratislavskej Business School, Palisády 22 v Bratislave. Témou bol predmet a rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. Lektor JUDr. Jozef Tekeli, PhD., bol aktívnym hlavným kontrolórom, čo zvyšuje odbornú úroveň prednášok, z titulu aplikácie skutočných problémov z praxe. Možnosť vstupovať svojimi názormi je pre účastníkov prínosom pri porovnávaní odborných názorov. Modulárne vzdelávanie je otvorené pre ďalších účastníkov, bližšie informácie získate na www.euba.sk/bbs.sk. Ďalšou témou bude hlavný kontrolór a ostatné orgány verejnej správy, ktoré sú na programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov v  auguste a septembri 2015.

  [...pokračovanie]

24.06.2015

SENEC - Dňa 30. júna 2015 na Mestskom úrade v Senci sa bude konať pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Hosťom na stretnutí bude zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, podpredseda Ing. V. Toth. Témami rokovania sú spolupráca združenia s odborným partnerom NKÚ SR, nový zákon o finančnej kontrole, určenie ďalších postupov pre presadzovanie oprávnených pracovno-právnych nárokov hlavného kontrolóra obce, správa o členskej základni a hospodárení ZHK SR, správy jednotlivých komisií združenia. 

  [...pokračovanie]

16.06.2015

BRATISLAVA - 16. júna 2015 sa uskutočnilo stretnutie predsedu NKÚ SR, Ing. Karola Mitríka a prezidenta ZHK SR, Ing. Ľudovíta Budzáka. Zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informoval novozvoleného predsedu NKÚ SR o záujme združenia pokračovať v doterajšej spolupráci pri konzultácií a odbornej činnosti v oblasti kontroly v územnej samospráve. Predseda NKÚ SR ubezpečil, že je v záujme oboch strán pokračovať v zvyšovaní úrovne kontrolnej činnosti vo verejnej samospráve, kde patrá aj samospráva. 

  [...pokračovanie]

03.06.2015

MARTIN - 39. odborná konferencia AKE SR sa konala v dňoch 21.-22. mája 2015 v Martine. Medzi pozvanými hosťami konferencie bol aj prezident ZHK SR, ktorý vo svojom príhovore ocenil doterajšie vzťahy s Asociáciou komunálnych ekonómov a zároveň vyzval k spoločnému postupu pri presadzovaní legislatívy  v prospech samosprávy. Poukázal na návrh zákona o finančnej kontrole, ktorý akoby zabúdal na územnú samosprávu. Ďalšie témy sa týkali aktuálnych otázok financovania samosprávy, vzdelávania AVS, kompletnými riešeniami finančných inštitúcií k samospráve, financovania parkovania v mestách.

  [...pokračovanie]

22.05.2015

SVIT - Predseníctvo ZHK SR pripravuje zásadné pripomienky k návrhu zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou, pretože nie je v dostatočnej miere aplikovateľný v územnej samospráve pri výkone kontroly hlavného kontrolóra obce. Ako je uvedené v dôvodovej správe tvoril sa z dôvodu zachovania jednej z požiadaviek prístupového procesu Slovenskej republiky do Európskej únie, ako aj komplexnosti služieb, ktoré vnútorný audit ponúka vedúcemu správcu kapitoly štátneho rozpočtu oproti následnej finančnej kontrole. Preto predstavitelia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky požadujú komplexnejšie pripraviť tento zákon, aj v súvislosti s výkonom kontroly hlavných kontrolórov na obciach.   

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky