Do pozornosti

Oznamy
26.09.2016

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila konzultačný seminár na tému "Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy v praxi", ktorý sa uskutoční v priestoroch hotela Poľana vo Zvolene, dňa 20. 10. 2016. Cieľom seminára je  informovať o zmenách v oblasti odpadového hospodárstva, ako aj poskytnúť ucelené informácie o tejto komplexnej problematike v podmienkach SR.  Súčasťou konzultačného seminára sú aj praktické spôsoby riešenia problémov zaslaných úþastníkmi seminára vopred alebo predložených v rámci diskusie. Bližšie informácie a prihláška -  www.acvzdelavanie.sk.

  [...pokračovanie]

20.09.2016

VYSOKÉ TATRY - PODBANSKE  -  V dňoch  10.  -  12.  októbra  2016 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - verejné obstarávanie po novele, postavenie hlavného kontrolóra vo vzťahu ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, dovolenke, pracovného času, zákonné pravidlá ako zverejňovať povinné informácie na internete. 

  [...pokračovanie]

09.09.2016

VYSOKÉ TATRY - V prípade záujmu o účasť na XX. sneme ZHK SR, ktorý sa uskutoční 20. - 21. septembra 2016 v hoteli Horizont Resort v Starej Lesnej, je možnosť nahlásenia sa na jeden deň, aby sa tak umožnilo v zmysle Stanov ZHK SR sprístupnenie rokovacieho dňa pre všetkých členov. V prílohe oznamu sa nachádza prihláška pre účastníka. 

  [...pokračovanie]

15.08.2016

VYSOKÉ TATRY - Už po 20 krát sa koná snem Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, vo Vysokých Tatrách, v hoteli Horizont v Starej Lesnej, v termíne 20. - 21. septembra 2016. Účastníci XX. snemu ZHK SR budú vyhodnocovať svoju doterajšiu činnosť, za obdobie svojej existencie jedného štvrťstoročia, ktoré bude zavŕšené v budúcom roku na jeseň. Počas pôsobenia sa združeniu podarilo v územnej samospráve etablovať ako partnerovi pre riešenie problematiky v oblasti aplikácie legislatívy na samotných obciach. V spolupráci so štátnymi inštitúciami a profesnými skupinami v samospráve vytvorilo predpoklady na odbornú diskusiu, či už samotného výkonu kontroly v samospráve, potrebu zmien v súvislosti s nárastom preneseného výkonu štátnej správy, ako aj pripomienkovaniu zákonov  o kontrole.  

  [...pokračovanie]

01.08.2016

ZVOLEN - AC Vzdelávacia agentúra Zvolen, organizuje dňa 29. augusta 2016, v hoteli Poľana vo Zvolene, odborno-konzultačný seminár na tému "MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA V ROKU 2016". Seminár je určený všetkým pracovníkom, ktorí sa zaoberanú mzdovou a personálnou agendou a majú záujem o najaktuálnejšie informácie. Bližšie informácie sú na www.acvzdelavanie.sk/online-prihlaska/29-09-2016.

  [...pokračovanie]

12.07.2016

MARTIN - Asociácia vzdelávania samosprávy so sídlom v Martine, dlhoročný partner ZHK SR, ponúka jedinečný svojho druhu - DIÁR SAMOSPRÁVY 2017. Je užitočným pomocníkom plánovania si svojho času a poskytuje veľa zaujímavých informácií z oblasti verejnej správy. Bližšie informácie na www.avs-rvc.sk a ponukovom liste.

  [...pokračovanie]

16.06.2016

KOKAVA NAD RIMAVICOU - Predsedníctvo ZHK SR na svojom zasadnutí dňa 3. júna 2016 v Kokave nad Rimavicou, uznesením č. 2/2016 spresnila, že XX. snem ZHK SR sa bude konať v Starej Lesnej v dňoch 20. – 21. septembra 2016 v priestoroch hotela HORIZONT. V súvislosti s prípravou XX. snemu ZHK SR sú zabezpečené priestory na rokovanie snemu, priestory na stravovanie, priestory pre hostí ako aj parkovanie áut, prípadne autobusov. O stravovanie delegátov a hostí je postarané počas konania snemu.  Prípravný výbor XX. snemu ZHK SR priebežne zabezpečuje aj administratívne a ďalšie úlohy súvisiace s prípravou a organizáciou XX. snemu ZHK SR.

  [...pokračovanie]

18.05.2016

BRATISLAVA - 27. snem Združenia miest a obcí Slovenska  sa  konal  v Kongresovej sále Incheby Bratislava. Začiatok prvého  dňa  rokovania  (18. máj 2016)  začal o  13,00  hodine,  prednesením  správy  o  činnosti  ZMOS, predsedom združenia, M. Sýkorom.  Nasledovali vystúpenia najvyšších ústavných činiteľov, predseda NR SR, A. Danko, predseda vlády SR, R. Fico,  ktorí  vo  svojich  vystúpeniach  zdôrazňovali  nevyhnutnosť vzájomnej  spolupráce  pri  prepojení  samosprávnych systémov  so  štátnymi, čím sa skonsoliduje verejná správa  v  prospech  občana.  Druhý  deň  rokovania  (19. máj 2016)  začal  o  9,00 hodine s pokračovaním príspevkov  hostí  a  delegátov  snemu. Vystúpenia boli odrazom života na obciach a v mestách, kde často nesprávne  nastavená  legislatíva  nepomáha  odstráňovať  problémy.  Medzi hosťami snemu ZMOS bol aj zástupca ZHK SR, prezident združenia, Ľ. Budzák.

  [...pokračovanie]

03.05.2016

BRATISLAVA - Posledná možnosť nahlásenia sa na 2. ročník kurzu: AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV, ktoré prináša Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a s ďalšími stavovskými organizáciami. Cieľom základného kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Získanie komplexného prierezu vedomostí a teoretických zanlostí spolu s praktickými príkladmi z praxe do skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra. 

  [...pokračovanie]

14.04.2016

BRATISLAVA - Povinnosť dodržiavať autorský zákon majú obce v súvislosti s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, kde sa využívajú autorské diela. Je potrebné uviesť niekoľko dôližitých informácií, ktoré zabezpečia správny postup pri uzatváraní zmlúv o používaní autorských diel, ako to vyplýva z autorského zákona, čím predíjdu nedorozumeniam s organizáciami kolektívnej správy v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z. 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky