Do pozornosti

Oznamy
07.03.2017

Ing. Ingrid Konečná Veverková publikovala pred nedávnom pod vydavateľstvom odbornej literatúry Wolters Kluwer dve nové praktické príručky.

  [...pokračovanie]

08.02.2017

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila konzultačný seminár na tému "Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1. 3. 2017", ktorý sa uskutoční v priestoroch hotela Poľana vo Zvolene, dňa 3. 3. 2017. Cieľom seminára je  informovať o zmenách v oblasti sociálnych služieb, ako aj poskytnúť ucelené informácie o tejto komplexnej problematike v podmienkach Slovenskej republiky.  Súčasťou konzultačného seminára sú aj praktické spôsoby riešenia problémov zaslaných úþastníkmi seminára vopred alebo predložených v rámci diskusie. Bližšie informácie a prihláška -  www.acvzdelavanie.sk

  [...pokračovanie]

09.01.2017

BRATISLAVA - Obce majú podľa § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ustanovenú povinnosť vždy do 31. marca predložiť údaje o dani z nehnuteľností. Obce v roku 2017, po novom vypĺňajú a predkladajú Výkaz o dani z nehnuteľností priamo v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu (RIS.SAM) v časti výkazy ( už nebude potrebná  papierová verzia dokumentov).

  [...pokračovanie]

09.01.2017

POPRAD - RVC - združenie obcí so sídlom v Štrbe, pripravilo odborný seminár, ktorý sa uskutoční v dňa 16. 1. 2017, na Mestskom úrade v Poprade v malej zasadačke. Témami odborného seminára je majetok obce, prevody majetku, nájom, výpožička, zverejňovanie, dôvod osobitného zreteľa, sankcie a kompetencie orgánov obce. Na 25.1.2017 odborný seminár na tému novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v z.n.p., ktorá by mala byť účinná od 1.1.2017. Všetko potrebné nájdete na www.rvc-strba.sk/skolitel.

  [...pokračovanie]

01.01.2017

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - 1. január je dňom vzniku Slovenskej republiky, štátnym sviatkom a zároveň prvým dňom nového roka, kedy všetci navzájom si prajeme zdravie, šťastie, radosť a pokoj v rodinách. K novoročnému želaniu sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a želá svojim členom šťastie, zdravie a veľa pracovných ako aj osobných úspechov v Novom roku 2017. K želaniu sa pripája aj prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák, svojím novoročným príhovorom k členom a priaznivcom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.  

 

 


  [...pokračovanie]

16.12.2016

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Čas Vianoc klope neodvratne na dvere. Nastávajú chvíle keď sa treba pristaviť, stretnúť sa svojimi blízkymi v kruhu rodiny, prejaviť dobrú vôľu a navzájom sa obdariť. Najväčším darom pre každého z nás je poznanie, že láska, ktorú dávame sa nám vracia v rôznych podobách späť, cez radosť našich vnukov, úsmev našich detí, a či spokojnosť našich blízkych. Prajeme našim členom, krásne vianočné sviatky, plné radosti, lásky, šťastia, veľa zdravia a úspešných dní. 

  [...pokračovanie]

23.11.2016

MARTIN - V dňoch 6.-7. novembra 2016  v Martine sa bude konať pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Témami rokovania predsedníctva sú návrhy zmien v súvislosti so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, príprava  Konferencie ZHK SR v roku 2017, pri príležitosti 25. výročia vzniku ZHK SR, aktuálne problémy pri kontrolnej činnosti v samospráve v súvislosti s posilnením nezávislého postavenia funkcie hlavného kontrolóra. spoločné postupy pre presadzovanie oprávnených pracovno-právnych nárokov hlavného kontrolóra obce, správa o členskej základni a hospodárení ZHK SR, správy jednotlivých komisií združenia.

  [...pokračovanie]

21.10.2016

DUDINCE - 42. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky s názvom “20. rokov partnerstva AKE SR a miestnych samospráv v záujme skvalitňovania ich finančného manažmentu”, ktorá sa konala 19.-21. októbra 2016 v hoteli Hviezda v Dudinciach, sa niesla v znamení sponienok zakladateľov Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky. Medzi pozvanými hosťami bol aj prezident ZHK SR, Ing. Budzák, ktorý prevzal za Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky ocenenie za dlhodobý prínos pre rozvoj asociácie vytváraním odborného partnerstva, za podporu všestrannej profesijnej spolupráce v prospech skvalitnenia procesov a manažmentu, za poskytovanie a zdieľanie aktuálnych informácií, výziev a nástrojov, ktoré umožňujú napredovanie nielen finančného manažmentu, ale komunálneho prostredia ako celku. 

  [...pokračovanie]

10.10.2016

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila konzultačný seminár na tému "Praktické poznatky z FINANČNEJ KONTROLY", ktorý sa uskutoční v priestoroch hotela Poľana vo Zvolene, dňa 27. 10. 2016. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s praktickou aplikáciou zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, účinným od 1.8.2016. 

  [...pokračovanie]

28.09.2016

VYSOKÉ TATRY - RVC - združenie obcí so sídlom v Štrbe, pripravilo 2 dňový odborný seminár, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-18. októbra 2016, v hoteli ATRIUM v Novom Smokovci. Témami odborného seminára sú Všeobecné záväzné nariadenia obce a vnútorné predpisy obce, nové civilné súdne konanie pre obce a prezentácia právnych služieb pre obce. Všetko potrebné nájdete na www.rvc-strba.sk/skolitel.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky