Do pozornosti

Oznamy
12.03.2018

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -  

Oslovujeme všetkých členov ZHK  SR a priaznivcov, ktorých chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Realizácia všetkých aktivít združenia je závislá od partnerstiev, sponzorstva, členských príspevkov..., preto sa snažíme aj prostredníctvom 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, získať zdroj na tieto aktivity a zabojovať o priazeň a podporu všetkých, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve, už viac ako 25 rokov,  preto je dôležité na zabezpečenie vzdelávacej činnosti, hľadať zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Vopred ďakujeme všetkým ochotným prispievateľom, využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve.

 

  [...pokračovanie]

08.03.2018

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Medzinárodný deň žien vnímame ako pripomienku úsilia žien o rovnoprávnosť v spoločnosti, je to vyjadrenie úcty ženám, ktoré nás sprevádzajú celým životom. Preto mužská časť nášho Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, chce svojim kolegyniam zo srdca zaželať 8. marca, k ich sviatku MDŽ, veľa zdravia, šťastia a radosti v živote.  Osláviť 8. marec znamená pripomínať si potrebu rovnosti príležitosti žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si ženy a dievčatá môžu byť isté, že na ich názoroch, hodnotách a snoch záleží. Nemali by sme zabúdať na rovnoprávnosť, vzájomnú úctu a ohľaduplnosť.

Musíme súhlasiť s názorom, že: "Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov,

                                                     ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky...."

 

  [...pokračovanie]

02.02.2018

BRATISLAVA - Očakávania Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky neboli naplnené v súvislosti so schválením novely zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755). ZHK SR argumentovalo v priebehu schvaľovacieho procesu, že navrhované zmeny zasiahnu zásadným spôsobom do nezávislosti výkonu kontroly hlavného kontrolóra obce a narušia existujúce kompetencie orgánov pôsobiacich v územnej samospráve. 

  [...pokračovanie]

20.01.2018

VYSOKÉ TATRY - V dňoch  4. - 6. apríla 2018 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV OD 25. MÁJA 2018, NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ. Bližšie informácie na www.rvcmartin.sk.

  [...pokračovanie]

16.01.2018

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami prináša akreditované kurzy pre hlavných kontrolórov obcí. Cieľom základného kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.  V kurze pre pokročilýchsa prehĺbujú vedomostí a najmä praktické zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra obce.  

GARANTAMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní lektori z  Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcovia z Úradu vlády SR, z Ministerstva financií SR, zo Združenia miest a obci Slovenska, zo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

  [...pokračovanie]

09.01.2018

LIPTOVSKA TEPLIČKA - Členovia Predsedníctva ZHK SR, na svojom pracovnom zasadnutí 19. 12. 2017, vyhodnotili doterajšie kroky smerom k zmenám vládneho návrhu novely zákona o obecnom zriadení a konštatovali, že je potrebné naďalej argumetovať o neefektívnosti zmien týkajúcich sa činnosti hlavného kontrolóra obce, v časti zadávania kontrol štatutárom obce a vybavovaniu sťažnosti. Združenie vidí v tomto smere zasahovanie do samotnej nezávislosti kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, keďže už v doterajšej praxi sú rozdielne názory na využívanie komptencií, ktoré legislatíva umožňuje. požiadavka na možnosť a potrebu vykonať kontrolu zo strany starostu alebo primátora, ako štatutárnych orgánov orgánu verejnej správy je v ich plnej kompetencií a zodpovednosti v zmysle jednotlivých ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.01.2016.

  [...pokračovanie]

20.12.2017

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2018.

 

 

 

 

 


  [...pokračovanie]

29.11.2017

BRATISLAVA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky sa  obracia na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, v súvislosti s prejednávaním Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov v NR SR , a to konkrétne časti zákona týkajúcej sa hlavných kontrolórov obcí, teda ustanovení § 18, nakoľko v doterajšom legislatívnom procese neboli vznesené zásadné pripomienky združením akceptované. Poslanci NR SR, boli listom požiadaní pri prerokovávaní o zohľadnenie týchto zásadných pripomienok, nakoľko ide o významný zásah do nezávislosti ako aj výkonu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce/mesta.

  [...pokračovanie]

12.11.2017

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Členovia Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, hľadajú cestu na presadenie zmien, ktoré sú predkladané v novele návrhu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vzhľadom na skutočnosť, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní neboli akceptované vznesené zásadné pripomienky združením. 

  [...pokračovanie]

23.10.2017

VYSOKÉ TATRY - PODBANSKE  -  V dňoch  6. - 8. novembra 2017 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - prenesené a originálne školské kompetencie, právny vzťah obcí a škôl, školských zariadení, egoverment v praxi samospráv. Bližšie informácie na www.rvcmartin.sk.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky