Do pozornosti

Oznamy
15.09.2018

POPRAD - Dňa 25. septembra 2018 v hoteli Tatra v Poprade sa bude konať pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorého hlavnými témami bude spolupráca na príprave analýzy inštitútu hlavného kontrolóra obce v súčastnosti s potrebami pre budúcnosť v územnej samospráve, príprava XXI. snemu ZHK SR, ktorý je volebným snemom a budú sa voliť nové orgány ZHK SR.

  [...pokračovanie]

29.06.2018

MARTIN - Asociácia vzdelávania samosprávy vydala Diár samosprávy 2019 a publikáciu, MIESTNA SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovania III., ktorá slúži ako pomôcka novozvoleným a opätovne zvoleným starostom/primátorom, poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev, súčasne aj skúsenejším ľuďom v miestnej samospráve, zamestnancom obcí/miest, hlavným kontrolórom a ďalším ako pružná navigácia vo vybraných odborných témach. Obsah vychádza z konkrétnych skúseností a potrieb obecných samospráv. Autori sú odborníci s praxou v danej problematike a súčasne i lektori spolupracujúci s Regionálnymi vzdelávacími centrami. Bližšie informácie na  http://www.avs-rvc.sk/avs-2/publikacie-a-studijne-materialy/.

  [...pokračovanie]

18.06.2018

KOKAVA NAD RIMAVICOU - Dňa 22. júna 2018 sa bude pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR v Kokave nad Rimavicou. Témy rokovania sa dotknú kľúčových oblasti činnosti združenia, či už ide o financovanie, legislatívu alebo prípravu jesenného snemu ZHK SR. Prioritou naďalej zostáva zapojenie sa do legislatívneho procesu, obhajoby oprávnených nárokov hlavných kontrolórov obcí, s aspektom poskytnutia súčinnosti pri zbioeraní a analýze informácií o činnosti hlavného kontrolóra obce, v rámci pracovnej skupiny vytvorenej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, s účasťou zástupcov ZHK SR. V oblasti financovania združenia sa hľadajú aj nové zdroje, ktoré by zabezpečili chod združenia, jeho profesionalizáciu ako aj výstupy prospešné pre získavanie údajov o efektívnosti vynakladaných verejných financií. To všetko bude mať vplyv na rokovanie snemu ZHK SR, ktoré sa uskutoční na Podbanskom v hoteli Permon, aj s voľbou nového vedenia ZHK SR. 

  [...pokračovanie]

08.06.2018

BRATISLAVA - 8. júna 2018 sa konal XXIX. snem Únie miest Slovenska, v priestoroch kongresovej sály Ambassador v hoteli Devín v Bratislave. Snem hodnotil plnenie cieľov a úloh stanovených v predchádzajúcom období a prerokoval programové ciele a stratégiu ďalšieho postupu pre nasledujúce obdobie.  Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia verejnej správy, politických strán, partnerských združení, medzi ktoré patrí aj Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. 

  [...pokračovanie]

30.05.2018

BRATISLAVA - V dňoch 23. - 24. mája 2018 sa v priestoroch Incheby v Bratislave stretli primátori a starostovia z celého Slovenska, aby hodnotili prechádzajúce obdobie v územnej samospráve na svojom 29. sneme ZMOS. Pozvanie prijali aj najvyšší predstavitelia štátnej správy, prezident Slovenskej republiky, predseda NR SR, predseda vlády SR, ministri, predseda NKÚ SR, zástupcovia územnej spávy, medzi ktorými bol aj prezident ZHK SR.

  [...pokračovanie]

15.05.2018

Liptovská Teplička -  

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky predložilo žiadosť na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky k Operačného programu Efektívna verejná správa. Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany alebo partneri.V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva.

 

  [...pokračovanie]

11.05.2018

VYSOKÉ TATRY - V dňoch 8. - 9. mája 2018 sa v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky so zástupcami spoločnosti PosAm, poprednou IT firmou, ktorá zabezpečuje systémy pre rozpočtovanie a riadenie štátnych financií, cloudové riešenie pre poskytovanie elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy. Cieľom stretnutia bolo hľadať možnosti a spôsob realizácie napojenia činnosti hlavného kontrolóra obce, zdieľanie informácií, možnosť porovnávania a preberania dobrých skúsenosti. Rozpočtový informačný systém pre samosprávu (RISSAM) je centrálny informačný systém Ministerstva financií Slovenskej republiky. Hlavnou funkciou systému je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy a zber finančných a účtovných výkazov ako aj iných údajov v súlade s platnou legislatívou. Predkladané údaje účtovných závierok vrátane príloh sú automaticky zverejňované v Registri účtovných závierok. Prostredníctvom RISSAM je zároveň možné vytvárať žiadosti a zúčtovania dotácií poskytovaných z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa.

 

  [...pokračovanie]

27.04.2018

OĽDZA - Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi, v súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Oľdza č. 32/2019 zo dňa 20.02.2019, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

  [...pokračovanie]

27.04.2018

OĽDZA - Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi, v súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Oľdza č. 32/2019 zo dňa 20.02.2019 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Oľdza na 29. apríla 2019. 

  [...pokračovanie]

26.03.2018

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, pri príležitosti 25. výročia Slovenskej republiky, organizuje v termíne 4. - 5. 4. 2018, Národnú konferenciu - Kontrola, zrkadlo úspešnosti, pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Tématickým zameraním je oblasť vnútornej kontroly a analýza súčasného stavu vo verejnej správe. 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky