Do pozornosti

Oznamy
03.05.2016

BRATISLAVA - Posledná možnosť nahlásenia sa na 2. ročník kurzu: AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV, ktoré prináša Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a s ďalšími stavovskými organizáciami. Cieľom základného kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Získanie komplexného prierezu vedomostí a teoretických zanlostí spolu s praktickými príkladmi z praxe do skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra. 

  [...pokračovanie]

14.04.2016

BRATISLAVA - Povinnosť dodržiavať autorský zákon majú obce v súvislosti s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, kde sa využívajú autorské diela. Je potrebné uviesť niekoľko dôližitých informácií, ktoré zabezpečia správny postup pri uzatváraní zmlúv o používaní autorských diel, ako to vyplýva z autorského zákona, čím predíjdu nedorozumeniam s organizáciami kolektívnej správy v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z. 

  [...pokračovanie]

23.03.2016

BRATISLAVA - Vydavateľstvo Wolters Kluver ponúka širokej odbornej verejnosti publikácie s tématikou zasahujúcou do oblasti územnej samosprávy, je vydavateľom časopisu Právo pre ROPO a OBCE. Mesačník poskytuje odborné informácie pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Časopis monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku, mapuje legislatívu určenú starostom/primátorom, ekonómom, hlavným kontrolórom obce a ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe, informuje a radí čitateľom prostredníctvom erudovaných odborníkov. 

  [...pokračovanie]

23.03.2016

BRATISLAVA - Akreditované špecializované vzdelávanie pre kontrolórov prináša Ekonomická

univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami.

1.      Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu -        základný kurz pre tých, ktorí majú minimálne skúsenosti s výkonom kontroly 

2.      Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe -  pokročilý kurz pre zvýšenie kvalifikácie kontrolórov, so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra

Termín a miesto konania: máj 2016 – december 2016

 

 

Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Palisády 22, 811 06 Bratislava

Prihlášku je možné poslať do 18.4.2016.

  [...pokračovanie]

22.03.2016

PODBANSKE - Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike, zorganizovala v Grand hoteli Permon v dňoch 22. a 23. marca 2016. Odbornú konferenciu a snem pre svojich členov, sympatizantov a partnerov. Za ZHK SR bol pozvaný prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák, ktorý nadviazal na heslo odbornej konferencie „Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy“ a zo strany ZHK SR ubezpečil partnerov o snahe hľadať spoločné prieniky pre spoluprácu a vzájomnú podporu pri presadzovaní návrhov na zlepšenie práce v územnej samospráve. Program odbornej konferencie bol zostavený podľa požiadaviek členov a aktuálnych potrieb pre samosprávy. Uskutočnili sa dve panelové diskusie, viaceré príspevky od lektorov z ministerstiev a tiež mnohé nové témy od partnerov konferencie. 

  [...pokračovanie]

18.03.2016

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - S blížiacim sa koncom daňového obdobia Vás, členov ZHK  SR a priaznivcov, opätovne oslovujeme a chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve, práve na budúci rok to bude 25 rokov,  preto je potrebné na zabezpečenie hlavne vzdelávacej činnosti, hľadať zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % zaplatenej dane. Vopred ďakujeme všetkým ochotným prispievateľom, využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve.

 

  [...pokračovanie]

11.03.2016

PODBANSKE - V dňoch 4. - 6. apríla 2016 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - ekonomické minimum hlavného kontrolóra obce, nový zákon o finančnej kontrole a poradný hlas hlavného kontrolóra obce. 

  [...pokračovanie]

10.03.2016

ZVOLEN - AC Vzdelávacia agentúra Zvolen pripravila odborno-konzultačný seminár na tému "Matričná agenda a elektronizácia", ktorý sa uskutoční v hoteli POĽANA, dňa 31. marca 2016 /štvrtok/. Cieľom seminára je preškolenie zamestnancov obecných, mestských a okresných úradov na úseku matrík.  

  [...pokračovanie]

07.03.2016

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - 8. marec je dňom osláv Medzinárodného dňa žien, ktorý vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, v Kodani. 8. marec bol stanovený  na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Ženy bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.  V tento deň cez kvety a kytice prejavuje mužská časť populácie svoje sympatie a úctu nežnejšiej časti, ženám. So želaním všetkého dobrého ženám na celom svete a ich rodinám sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. 


 

 

  [...pokračovanie]
03.03.2016

BRATISLAVA - Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám ponúka publikáciu „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“, ktorá sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami odmeňovania starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, členov komisií obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce. Objednať si ju je možné cez internet http://www.wolterskluwer.sk/sk/nove-pravidla-odmenovania-v-obci-po-1-januari-2016.p2496.html.


  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky