Do pozornosti

Oznamy
08.04.2019

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami Vám ponúka akreditovaný modulárny vzdelávací program - Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu. 

  [...pokračovanie]

02.04.2019

BRATISLAVA - Národná asociácia na ochranu osobných údajov (ďalej len "NANOOU") je dobrovoľným občianskym združením subjektov, na ktoré sa vzťahuje oblasť ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NANOOU vznikla v roku 2018 ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto subjekty sa rozhodli združiť a spoločne riešiť problematiku všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj iných právnych predpisov, úzko súvisiacich s ochranou osobných údajov. Od svojho vzniku úzko spolupracuje so subjektami z verejného, ako aj súkromného sektora. Spoločne so svojimi členmi a partnermi presadzuje pozitívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov.

  [...pokračovanie]

27.03.2019

OĽDZA - Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi, v súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Oľdza č. 32/2019 zo dňa 20.02.2019, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Oľdza na 29. apríla 2019. 

  [...pokračovanie]

08.03.2019

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Sviatkom našich mám, maželiek, dcér, kolegýň je 8. marec, medzinárodný deň žien. Sviatok, ktorý už síce už nie je tak oslavovaný ako v minulosti, no napriek tomu, má tu stále miesto a dáva príležitosť, nám mužom vyjadriť  ženám slová úcty a vďaky.  Pretože každá z Vás si to zaslúži, milé kolegyne. Či už doma s rodinou, či v práci, každý deň si svedomito plníte svoje povinnosti. Toľko vecí by nebolo možných bez Vašej každodennej činnosti. Preto mi dovoľte milé ženy kolegyne, aby som v mene mužskej časti nášho združenia ZHK SR Vám v tento deň, zaželal radosť a potešenie z pocitu, že tí pre ktorých to všetko robíte si to uvedomujú a vážia si to. Veľké ďakujem.

  [...pokračovanie]

28.02.2019

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí vydalo v rámci Národného projektu Modernizácia miestnej územnej symosprávy newsletter zameraný na technickú a organizačnú prípravu prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu. Materiál bol spracovaný tak, aby ponúkol čo najlepšie východiská na bezproblémové zabezpečenie blížiacich sa volieb na Slovensku a je k dispozícii na linku https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1097668. Súčasťou materiálu je aj príloha, presnejšie Návrh VZN  o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, ktorý je k dispozícii na linku https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1097667.

  [...pokračovanie]

25.02.2019

PODBANSKE - V dňoch  8. - 10. apríla 2018 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - finančná kontrola v roku 2019, kontrola vedenia pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly, participatívny rozpočet a možnosti jeho zavádzania v samospráve a vybavovanie sťažností a petícií. 

  [...pokračovanie]

25.02.2019

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Oslovujeme všetkých členov ZHK  SR a priaznivcov, ktorých chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Realizácia všetkých aktivít združenia je závislá od partnerstiev, sponzorstva, členských príspevkov..., preto sa snažíme aj prostredníctvom 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, získať zdroj na tieto aktivity a zabojovať o priazeň a podporu všetkých, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve, už viac ako 25 rokov,  preto je dôležité na zabezpečenie vzdelávacej činnosti, hľadať zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Vopred ďakujeme všetkým ochotným prispievateľom, využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve.

  [...pokračovanie]

01.02.2019

BRATISLAVA - Na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 16. januára 2019, sa stretli členovia pracovnej skupiny pre riešenie inštitútu hlavného kontrolóra. za Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ing. Ľ. Budzák a Ing. P. Šinály. Generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR, Ing. A. Jenčo, uviedol program rokovania, ktorým bola prezentácia analýzy fungovvania vnútornej kontroly v miestnej samospráve - inštitútu hlavného kontrolóra, ktorú odprezentovala riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprjávy a zahraničných vzťahoch, Ing. M. Filipová.  Analýza pozostávala z 10 kapitol, primárne zdroje informácií pochádzali z dvoch dotazníkov, ktoré boli zaslané najprv hlavným kontrolórom obce /300/ a následne všetkým obciam, návratnosť bola 80 %. 

  [...pokračovanie]

30.01.2019

BRATISLAVA - Od 30. januára 2019 sa spúšťa pilotná prevádzka IS RISSAM.kontrola, ktorý bol vytvorený firmou PosAm, spol. s.r.o., ktorý je súčasťou Rozpočtového informačného systému pre samosprávu a je začlenený do centrálneho informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorého hlavnou úlohou je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy.

 

Primárnym cieľom realizácie pilotnej prevádzky je overenie a potvrdenie, že aplikácia je využiteľná v praxi a teda je vhodná pre plošné sprístupnenie (roll-out) hlavným kontrolórom miest a obcí.

 

  [...pokračovanie]

18.01.2019

POPRAD - Dňa  18.  januára  2019  v  hoteli  Tatra  v  Poprade  sa konalo pracovné  zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorého hlavnými témami bola analýza dotazníkov zaslaných MV SR na obce ako pokračovanie prípravy návrhov na ďalšiu podobu inštitútu hlavného kontrolóra obce,  hospodárenie za rok 2018, prerokovanie návrhov na zlepšenie činnosti združenia,  určenie oblasti pôsobenia členov predsedníctva ZHK SR. 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky