Do pozornosti

Oznamy
29.09.2022

BRATISLAVA -

28. septembra 2022 - Inštitút finančnej politiky a Výbor pre daňové prognózy na svojom zasadnutí zverejnili aktuálnu daňovú prognózu na Slovensku. Súčasťou tejto prognózy je aj aktuálny predpoklad vývoja dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2022. Podľa septembrovej prognózy  sa predpokladá, že do rozpočtov miest a obcí bude poukázaná sumu 2 536 170 000 eur, čo je v porovnaní s prognózou z júna 2022 viac o 16 696  000 eurhttps://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/69-zasadnutie-vyboru-danove-prognozy-september-2022.html

Zdroj: https://www.zmos.sk/zverejnili-aktualnu-danovu-prognozu-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

23.09.2022

LUČENEC - V roku 2022 ukončili svoju kariéru Zdeno Chára, Roger Federer a Ľudovít Budzák, prezident ZHK SR, ktorý viedol združenie od roku 2005. Na XXII. sneme Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky bol 22. 9. 2022, v Lučenci, zvolený za nového prezidenta, Ing. Jozef Filipko, hlavný kontrolór Mestskej časti Košice - Západ, úradujúci vedúci Košickej regionálnej sekcie ZHK SR. Novému prezidentovi želáme správne rozhodnutia pri vedení združenia a nárast členskej základne. Na XXII. sneme ZHK SR si účastníci pripomenuli 30. rokov od vzniku združenia, pri tejto príležitosti, Predsedníctvo ZHK SR, ocenilo svojich dlhoročných partnerov za dlhoročnú a aktívnu spoluprácu so združením, ocenenie prijali predseda NKÚ SR, Ph.Dr. Ľubomír Andrassy, prezident ZNOMPS, Mgr. Ján Andrejko, PhD., prezidentka AKE SR, Ing. Eva Balážová, PhD., zástupca SLSP, Ing. Branislav Slivka. Zároveň boli ocenení členovia združenia za aktívnu činnosť, za prínos a šírenie dobrého mena Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.

  [...pokračovanie]
22.08.2022

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky rozhodlo o zvolaní XXII. snemu ZHK SR. Pozýva všetkých svojich členov na rokovanie XXII. snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2022 (štvrtok) v hoteli Pelikán, v Lučenci.  XXII. snem ZHK SR, je snemom volebným a zároveň slávnostným, pretože Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky pôsobí v územnej samospráve už 30 rokov. Zmeny, ktoré prebehli  v územnej samospráve si vyžiadali aj v samotnom združení zmeny, ktoré vyústili do prípravy návrhu nových Stanov ZHK SR, ktoré bude členská základňa schvaľovať na tomto sneme.

  [...pokračovanie]

03.08.2022

BRATISLAVA - 1. augusta 2022 - Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní.  Zameral sa na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje aplikáciu inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušnú rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu. https://www.zmos.sk/dalsia-analyza-a-metodika-najcastejsich-poruseni-zakona-o-verejnom-obstaravani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

01.08.2022

BRATISLAVA - Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ÚVO) budú preskúmavať ďalší odborníci z praxe. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák rozšíril tím členov osobitnej komisie úradu, ktorí budú odborne posudzovať prvostupňové rozhodnutia ÚVO. Informovala o tom riaditeľka tlačového odboru úradu Janka Zvončeková. Osobitná komisia je odborným poradným orgánom druhostupňového orgánu v konaniach, ktoré sa týkajú rozhodnutí o uložení sankcií, budúceho vymáhania korekcií či preskúmavania právoplatných rozhodnutí úradu. Osobitnej komisii nedávno pribudla aj ďalšia nová oblasť pôsobnosti, v rámci ktorej bude odborne posudzovať aj opravné prostriedky voči sankciám súvisiacim s činnosťou odborných garantov.

  [...pokračovanie]

06.07.2022

Bratislava - Inštitút finančnej politiky zverejnil makroekonomickú prognózu slovenskej ekonomiky na tento rok a roky 2023 – 2025. Slovenská ekonomika tento rok porastie tempom 1,9 %. Invázia Ruska na Ukrajinu sa prejavuje pomalším rastom našich obchodných partnerov a  výrazným rastom cien energií. Vysoká inflácia v tomto a budúcom roku znižuje reálne mzdy a obmedzuje spotrebu slovenských domácností. Trh práce ostáva v dobrej kondícii a pomáha mu zamestnávanie utečeniek a utečencov z Ukrajiny. Očakávame, že v budúcom roku bude ekonomický rast naďalej tlmiť vysoká inflácia, rodinný balíček však pomôže zmierniť negatívny vplyv rastúcich cien na reálne príjmy domácností a HDP stúpne o 2,6 %.

  [...pokračovanie]

08.06.2022

BRATISLAVA - MIRRI, NKÚ a ÚVO podpísali prelomovú dohodu o spolupráci pri kontrole nových eurofondov. Spoločný kontrolný systém má odstrániť chyby a zamedziť podvodom. Využívanie eurofondov bude transparentnejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Napomôže tomu tiež úzka spolupráca medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Najvyšším kontrolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie. https://www.zmos.sk/nku-mirri-a-uvo-podpisali-dohodu-o-spolupraci-pri-kontrole-novych-eurofondov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

07.06.2022

BRATISLAVA - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dňa 6. júna 2022 schválila a zverejnila toto písomné stanovisko, ktorým reaguje na požiadavku Kancelárie prezidenta SR o stanovisko k návrhu na skrátené legislatívne konanie (ČPT 1027) a legislatívnym zmenám (ČPT 1028) schválených Národnou radou Slovenskej republiky dňa 24. mája 2022.

  [...pokračovanie]

06.06.2022

PRAHA - Predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií Európy sa stretli 1. júna 2022, v Prahe na prvom postcovidovom osobnom rokovaní. Česká metropola sa po dvoch rokoch, keď boli aj kontrolné inštitúcie do veľkej miery odkázané na spoluprácu len v online priestore, stala miestom, kde národní kontrolóri zo 48 štátov diskutovali o boji s korupciou v štátnom sektore či o audítorských skúsenostiach podstatných pre modelovanie príkladov podporujúcich lepšiu správu vecí verejných. https://www.zmos.sk/slovenski-kontrolori-inspiruju-europskych-v-otvorenosti-voci-verejnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

18.05.2022

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní 18.5.2022, v Senci vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19.5.2022 do odvolania, účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19.5.2022 do 30. júna 2022, prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS. V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6.2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.  https://www.zmos.sk/mimoriadny-snem-zmos-vyzyva-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky