Do pozornosti

Oznamy
27.09.2019

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Dňa 26. septembra 2019 prijal predseda ZMOS-u, Mgr. Branislav Tréger, PhD., zástupcov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, v zložení prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, Ing. Danuša Beláková, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Martin Hoffman, ktorí mu predstavili možnosti spolupráce medzi združeniami, s cieľom prispieť s výsledkami svojej práce k poskytnutiu štatistického prehľadu a analýze vopred dohodnutých ukazovateľov. Zároveň požiadali o podporu pri riešení postavenia hlavného kontrolóra obce a nezávislosti výkonu jeho kontroly, ktoré nebolo ani poslednou novelizáciou zákona o obecnom zriadení realizované. Predseda ZMOS-u predstavil priority združenia v nasledujúcich rokoch, očakáva kvalitatívny posun združenia aj vo vzťahu k návrhom v legislatíve a víta každú spoluprácu k zlepšeniu práce v samospráve.

  [...pokračovanie]

19.09.2019

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom vnútra SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a s ďalšími stavovskými organizáciami pokračuje v akreditovanom vzdelávaní kontrolórov v samospráve - Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu, v termíne -  3.10.2019 – 28.3.2020. Cieľom základného kurzu  je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra. 

https://bbs.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu

 

  [...pokračovanie]

12.09.2019

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska  zrealizovalo v rámci  národného  projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, audit výkonu a financovania prenesených kompetencií. Ide  o mimoriadne dôležitý dokument, ktorý mapuje desaťročný vývoj na jednotlivých úsekoch preneseného výkonu štátnej správy.                          https://npmodmus.zmos.sk/metodiky-materialy-2.html

  [...pokračovanie]

10.09.2019

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, z rozpočtovej kapitoly MH SR pre rok 2019. Cieľom pomoci, poskytovanej podľa tejto schémy, je podpora rozvoja elektromobillity v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Kód výzvy "18409/2019-4210-36886". Obce a mestá po podaní žiadosti môžu dostať dotáciu až do výšky 5 000,00 €, žiadosť je potrebné podať do konca mesiaca september 2019.  https://www.economy.gov.sk/uploads/files/7nAeHjYr.pdf

  [...pokračovanie]

22.06.2019

BRATISLAVA - V Primaciálnom paláci v Bratislave sa dňa 21. júna 2019 uskutočnil už XXX. snem Únie miest Slovenska, za účasti predstaviteľov štátnych, samosprávnych a verejných inštitúcií, medzi ktorými bol aj prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ing. Ľudovít Budzák. Na sneme bol zvolený za prezidenta Únie miest Slovenska, primátor mesta Trenčín, Mgr. Richard Rybníček, ktorý vo svojom prejave potvrdil nástup nového prístupu k problematike územnej samospráve a zvýšenou aktivitou sa bude snažiť presadiť nové prístupy. Naďalej ostáva prioritou Únie miest - silný región = silný štát, s cieľom posilniť informačný a poradenský servis, s odbornou pomocou pre členské a spolupracujúce mestá a partnerom. Súčasťou snemu bolo aj ocenenie spolupracujúcich asociácií a združení v územnej samospráve, plaketou za dlhoročnú spoluprácu, medzi ktorými bolo aj ZHK SR.

  [...pokračovanie]

20.06.2019

PREŠOV - Novým hlavným kontrolórom Mesta Prešov bude od júla, Ing. Martin Brilla, LL.M. V stredu o tom rozhodli prešovskí mestskí poslanci na svojom zasadnutí. Spomedzi deviatich kandidátov ho zvolili v tajnej dvojkolovej voľbe na budúce šesťročné funkčné obdobie. Je dlhoročným funkcionárom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, kde pôsobí vo funkcii predsedu Kontrolnej komisie ZHK SR, kde svojím zásadným a aktívnym prístupom presadzuje princípy transparentnosti a profesionality. https://obce.tasr.sk/clanok/2029/hlavnym-kontrolorom-v-presove-bude-martin-brilla-?

fbclid=IwAR2fZr75HVNvcngd7xKPq0wgDWFXWj8KjNd2zRBdndJIY_gKqnB58GmmpuY

 

  [...pokračovanie]

20.06.2019

BANSKÁ BYSTRICA -  

Úrad pre verejné obstarávanie organizuje školenie so zameraním na problematiku verejného obstarávania, ktoré bude dňa 24. júna 2019 (pondelok) od 13:00 do 15:00 hod., vo veľkej zasadačke na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, námestie SNP 23. Témami školenia sú – spoločné zadávanie zákaziek, zadávanie in-house zákaziek, zákazky s nízkou hodnotou, sociálne a zelené verejné obstarávanie, elektronizácia a najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Školenie ponúkne priestor na diskusiu k rôznym problémom verejného obstarávania. Do 24. júna 2019 je možnosť nahlásenia záujemcov.

 

  [...pokračovanie]

12.06.2019

BRATISLAVA - Od 1. júna 2019 je pre hlavných kontrolórov miest a obcí sprístupnený nový modul informačného systému RISSAM, ktorý je zameraný na podporu procesov činností hlavného kontrolóra. Aktivita bola súčasťou aj spolupráce so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky,  členov pacovnej skupiny – Ing. Gallo, Ing. Brilla, Ing. Budzák, Ing. Šinály, Ing. Húšťava, Ing. Gramblička, Ing. Šidlovský, Ing. Jendrichovský, ktorí overili systém v pilotnom projekte. Cieľom je vytvorenie podmienok pre zjednotenie metodiky pri výkone kontroly v územnej samospráve a archivácie, ako aj možnosti zdieľania vzorových dokumentov. Na základe žiadosti je možné zabezpečiť prístupy do systému RISSAM /www.cpu.datacentrum.sk/, ako aj zabezpečiť skupinové školenia, to všetko bez budúcich záväzkov.

  [...pokračovanie]

06.06.2019

BRATISLAVA - Dňa 4. júna 2019 sa konal odborný workshop pod názvom „Kontrola, vec verejná“, ktorý organizoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, s cieľom predstaviť svojim partnerom, predstaviteľom štátnej správy, samosprávy, vysokých škôl,  univerzít ale aj neziskovým organizáciám, svoju hlavnú stratégiu, systém plánovania kontrol a prioritné oblasti zamerania na rok 2020. Za Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky sa zúčastnil prezident ZHK SR, Ing. Ľ. Budzák a predseda KK ZHK SR, Ing. M. Brilla. Najvyšší kontrolný úrad sa v slovenským podmienkach snaží reagovať na aktuálne problémy spoločnosti, ktoré majú vplyv na verejné zdroje, na výzvy od občanov, na novovznikajúce riziká a meniace sa prostredie, v ktorom sa kontrola vykonáva. Otvorenosť, transparentnosť a profesionalita je kľúčovou spoločenskou výzvou a národná autorita pre oblasť externej kontroly musí byť v tomto smere lídrom. ZHK SR sa stotožňuje s touto výzvou a bude presadzovať tieto princípy aj v územnej samospráve.

  [...pokračovanie]

06.06.2019

BRATISLAVA -

Dňa 5. júna 2019, sa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave, konalo bilaterálne stretnutie s expertnou skupinou zriadenou Radou Európy, zloženej zo zahraničných odborníkov, za účasti zástupcov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Prezident ZHK SR, Ing. Ľ. Budzák, tlmočil stanovisko zachovania dvojstupňovej kontroly v samospráve, nevyčleňovania funkcie hlavného kontrolóra obce so systému územnej samosprávy a doriešenia nezávislosti a praconoprávneho postavenia hlavného kontrolóra obce v zákone. ZHK SR chce tak prispieť k zlepšeniu fungovania vnútornej kontroly v územnej samospráve Slovenskej republiky. Výstupom tohto stretnutia budú doporučenia riešenia vnútornej kontroly v územnej samospráve na Slovensku, s využitím dokumentu MV SR – Analýza fungovania vnútornej kontroly v miestnej samospráve – Inštitút hlavného kontrolóra, ktorú vypracovala sekcia verejnej správy ministerstva vnútra /www.minv.sk/?publikacie_uzemna_samosprava&subor=323282./.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky