Do pozornosti

Oznamy
30.11.2019

BRATISLAVA -

Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu zameranú na pomerne širokú problematiku bezpečnej samosprávy. https://www.zmos.sk/zmos-pripravuje-analyzu-zameranu-na-bezpecnu-samospravu--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Skúma postoje samospráv k cestovnému ruchu a eurofondom. Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredí na postoje štatutárnych predstaviteľov miest a obcí k cestovnému ruchu. Tiež sa bude zaujímať o spoluprácu komunálu so samosprávnymi krajmi pri nastavovaní pravidiel pre spoločné čerpanie eurofondov. https://www.zmos.sk/zmos-skuma-postoje-samosprav-k-cestovnemu-ruchu-a-eurofondom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

19.11.2019

Liptovská Teplička - Vzhľadom na nadmerné pracovné vyťaženie našich členov, kontrolórov miest a obcí,  a vysokého počtu ospravedlnených sa z účasti na sneme, bol navrhnutý náhradný termín uskutočnenia XXII. snemu ZHK SR najneskôr v prvom polroku 2020, z dôvodu zabezpečenia maximálnej účasti členov. Dôvodom je zároveň skompletizovanie stanov združenia s ostatnými internými predpismi s požiadavkami sekcií, ktoré boli predložené k materiálu dodatočne.  

  [...pokračovanie]

23.10.2019

LEVOČA - Účastníkov XXII. snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, bude v dňoch 25. - 26. novembra 2019 hostiť mesto Levoča. Snem sa uskutoční v Kongresovej sále v priestoroch Mestského divadla Levoča. Zmeny v posledných rokoch zasiahli aj do činnosti združenia, ktoré bude na pracovnom sneme riešiť vplyv prijatej legislatívy do stanov a vnútorných predpisov združenia. Druhý deň snemovania je venovaný vzdelávaniu a zvyšovaniu odbornej úrovne hlavných kontrolórov obcí. Garantom príprav a priebehu snemu je Tatransko-spišská a Ľubovniansko-magurská regionálna sekcia ZHK SR, v ktorých regióne sa historické mesto Levoča nachádza. V prílohe nájdete pozvánku na XXII. snem ZHK SR, prihlášku účastníka snemu a organizačné pokyny.

 

  [...pokračovanie]

18.10.2019

LEVOČA - Predsedníctvo ZHK SR sa zišlo 11. októbra 2019, na pracovnom rokovaní v Levoči. Prerokovalo pripomienky regionálnych sekcií Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí k interným predpisom a určilo miesto a čas konania XXII. snemu ZHK SR. Ten sa uskutoční 25. a 26. novembra v Levoči, v Konferenčnej sále Mestského divadla mesta Levoča. 

  [...pokračovanie]

07.10.2019

ŽILINA - Školenie sa uskutoční dňa 28. októbra 2019 (pondelok) od 13:00 do 15:00 v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na prízemí. Školenie je zamerané na praktické skúsenosti so zákonom o verejnom obstarávaní, v rámci neho sa otvorí aj diskusia, ktorá dá priestor pre zodpovedanie akýchkoľvek iných otázok z oblasti verejného obstarávania.

  [...pokračovanie]

04.10.2019

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo podľa § 14 ods. 2 písm. c) a § 38 ods. 11 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavnými úlohami kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) je kontrolovať hospodárenie agentúry, vyjadrovať sa k výročnej správe o činnosti a hospodárení agentúry pred jej predložením výkonnej rade agentúry, vyjadrovať sa k účtovnej závierke pred jej predložením výkonnej rade agentúry, podávať predsedovi výkonnej rady agentúry návrhy na odstránenie zistených nedostatkov.

V tejto súvislosti Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje o uvedenom výberovom konaní a odporúča možnosť členom a spolupracovníkom ZHK SR, ktorí by spĺňali predpoklady, uchádzať sa o uvedenú funkciu. Termín na zaslanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15. októbra 2019. https://www.minedu.sk/14-juna-2019-msvvas-sr-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-kontrolora-slovenskej-akreditacnej-agentury-pre-vysoke-skolstvo-so-sidlom-v-bratislave-vk-42019-saavs/​ 

  [...pokračovanie]

27.09.2019

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Dňa 26. septembra 2019 prijal predseda ZMOS-u, Mgr. Branislav Tréger, PhD., zástupcov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, v zložení prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, Ing. Danuša Beláková, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Martin Hoffman, ktorí mu predstavili možnosti spolupráce medzi združeniami, s cieľom prispieť s výsledkami svojej práce k poskytnutiu štatistického prehľadu a analýze vopred dohodnutých ukazovateľov. Zároveň požiadali o podporu pri riešení postavenia hlavného kontrolóra obce a nezávislosti výkonu jeho kontroly, ktoré nebolo ani poslednou novelizáciou zákona o obecnom zriadení realizované. Predseda ZMOS-u predstavil priority združenia v nasledujúcich rokoch, očakáva kvalitatívny posun združenia aj vo vzťahu k návrhom v legislatíve a víta každú spoluprácu k zlepšeniu práce v samospráve.

  [...pokračovanie]

19.09.2019

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom vnútra SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a s ďalšími stavovskými organizáciami pokračuje v akreditovanom vzdelávaní kontrolórov v samospráve - Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu, v termíne -  3.10.2019 – 28.3.2020. Cieľom základného kurzu  je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra. 

https://bbs.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu

 

  [...pokračovanie]

12.09.2019

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska  zrealizovalo v rámci  národného  projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, audit výkonu a financovania prenesených kompetencií. Ide  o mimoriadne dôležitý dokument, ktorý mapuje desaťročný vývoj na jednotlivých úsekoch preneseného výkonu štátnej správy.                          https://npmodmus.zmos.sk/metodiky-materialy-2.html

  [...pokračovanie]

10.09.2019

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, z rozpočtovej kapitoly MH SR pre rok 2019. Cieľom pomoci, poskytovanej podľa tejto schémy, je podpora rozvoja elektromobillity v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Kód výzvy "18409/2019-4210-36886". Obce a mestá po podaní žiadosti môžu dostať dotáciu až do výšky 5 000,00 €, žiadosť je potrebné podať do konca mesiaca september 2019.  https://www.economy.gov.sk/uploads/files/7nAeHjYr.pdf

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky