Do pozornosti

Oznamy
18.05.2020

BRATISLAVA - Národná rada Slovenskej republiky v uplynulých dňoch na svojej 7. schôdzi, počas rokovaní od 12. do 15. mája prerokovala niekoľko zákonov, ktoré sa dotýkajú miestnej územnej samosprávy.https://www.zmos.sk/zmeny-zakonov-na-aktualnej-parlamentnej-schodzi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V uplynulom týždni Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. https://www.zmos.sk/docasne-opatrenia-na-realizaciu-a-financovanie-projektov-z-esif--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

  [...pokračovanie]

14.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -  

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje o rokovaní Vlády SR, ktoré sa uskutočnilo 11. mája 2020,  programom rokovania boli viaceré zákony s dopadmi na miestnu územnú samosprávu. V tejto rubrike ponúkame prehľad týchto aktivít. https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Informácia v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. Úrad verejného zdravotníctva SR dnes na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 11. mája 2020 vydal Opatrenie č. OLP/3991/2020 v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. https://www.zmos.sk/informacia-v-suvislosti-s-prevadzkou-zariadeni-skolskeho-stravovania-a-poradenskych-centier--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

11.05.2020

Liptovská Teplička -

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 6. mája 2020 sa týka aj zasadaní zastupiteľstiev! Toto opatrenie súvisí s uvoľňovaním režimu  organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktorých sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť. https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-zo-dna-6-5-2020-sa-tyka-aj-zasadani-zastupitelstiev--ozna/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

07.05.2020

Liptovská Teplička -  

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové Opatrenie č. OLP/3796/2020 s účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania, ktorým v nadväznosti na Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. marca 2020 o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí vyňal zo zákazu aj sobášne obrady vrátane civilných pri dodržaní určených podmienok na matričných úradoch s preferenciou vykonávania sobášnych obradov v exteriéroch. https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-s-ucinnostou-od-6-maja-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

05.05.2020

Liptovská Teplička -

Pripravuje sa plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  sa po dohode s Ministerstvom zdravotníctva rozhodlo začať s celoplošným testovaním zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID 19. ttps://www.zmos.sk/pripravuje-sa-plosne-testovanie-zamestnancov-a-prijimatelov-zariadeni-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort práce vydal usmernenie k 4.5.2020 pre plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 . V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 sa v rámci Slovenskej republiky začalo s celoplošným testovaním zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, na ochorenie COVID – 19.  https://www.zmos.sk/usmernenie-rezortu-prace-pre-plosne-testovanie-zamestnancov-a-prijimatelov-zariadeni-socialnych-sluzieb-na-ochorenie-covid-19-k-4-5-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

04.05.2020

Liptovská Teplička -

Vláda pripraví schému pomoci aj pre subjekty verejnej správy. Združenie miest a obcí Slovenska už 17. apríla 2020 žiadalo ministra hospodárstva Richarda Sulíka o pomoc pre obchodné spoločnosti s majetkovou účasťu samospráv, aby mohli mať prístup k finančným kompenzáciám. Následne bola táto požiadavka rozšírená aj o ministra financií Eduarda Hegera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a tiež ministerku kultúry Natáliu Milanovú, nakoľko je zrejmé, že finančná komponezácia by sa mala uplatňovať aj na príspevkové organizácie zriadené samosprávou. https://www.zmos.sk/vlada-pripravi-schemu-pomoci-aj-pre-subjekty-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

29.04.2020

Liptovská Teplička -  

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republike, monitoruje situáciu v územnej samospráve v súvislosti so zabezpečením optimalizácie procesných postupov, pripomienkuje vzniknutú situáciu, aby tak upozornilo na možné nesúladné konanie pri rozhodovaní v územnej samospráve, ktoré by v budúcnosti mohlo spôsobiť nedôveru v transparentnosť a zákonnosť prijatých uznesení obecnými zastupiteľstvami v čase mimoriadnej situácie. Prinášame ďalšie informácie, ktoré nám sprostredkúva Združenie miest a obcí Slovenska. V ostatnom období intenzívne komunikovalo s rezortom školstvaVláda SR včera rozhodla o finančnej pomoci pre materské školy. https://www.zmos.sk/b-grohling-na-pomoc-pre-materske-skoly-vyclenili-90-mil-eur--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

27.04.2020

Liptovská Teplička - Prieskum zameraný aj na otázky financovanie komunálu realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 2. marca 2020 do 10. apríla 2020 na vzorke 466 respondentov.  Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS, súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby zistili postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny. Získané dáta budú využité pre analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sleduje alternatívne financovanie municipálneho rozvoja a je realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Postoje starostov a primátorov reflektujú na potrebné zmeny. https://www.zmos.sk/financovanie-samosprav-je-nastavene-na-zmeny--oznam/mid/405616/.html#m_405616        

 

  [...pokračovanie]

23.04.2020

BRATISLAVA - Po dvoch týždňoch intenzívnej práce, naformulovaní dôvodovej správy, paragrafového znenia a vzoru prílohy, predseda ZMOS Branislav Tréger, zaslal ministrovi dopravy a výstavby návrh zmien na odklad plátok úverov pre obce v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania.  https://www.zmos.sk/zmos-ziada-odklad-splatok-pri-najomnych-bytoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

22.04.2020

BRATISLAVA - Dňa 20. apríla 2020 sa na MF SR uskutočnilo pracovné rokovanie k návrhom ZMOS na finančnú podporu miest  a obcí v čase a po ukončení pandémie COVID – 19. Pracovné stretnutie predchádzalo plánovanému rokovaniu vedenia ZMOS s ministrom financií SR Eduardom Hegerom. Cieľom rokovania bolo poznať názory na návrhy zmien, ktoré uplatnilo alebo uplatní ZMOS v legislatíve najmä na stabilizáciu príjmov samospráv a možnosti získania „rýchlych“ zdrojov do rozpočtov miest  a obcí.

 

Základnou požiadavkou ZMOS prezentovanou na rokovaní bola požiadavka na poskytnutie mimoriadnej dotácie pre mestá  a obce na dofinancovanie  originálnych pôsobností spôsobené výpadkom vlastných príjmov, najmä výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a zvýšenými nákladmi na riešenie dopadov pandémie. Dotácia by mala byť poskytnutá plošne pre všetky mestá a obce, v čo najkratšom termíne (návrh ZMOS do 20. mája 2020).  Nakoľko nová daňová prognóza na celý rok bude známa až začiatkom júna, MF SR a IFP pripravia rýchly odhad výnosu DPFO minimálne na mesiace máj – jún. Na základe tohto odhadu sa otvorí diskusia o výške mimoriadnej dotácie a následne po aktualizácii v júnovej prognóze prípadne o jej ďalšom navýšení.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky