Do pozornosti

Oznamy
20.06.2019

BANSKÁ BYSTRICA -  

Úrad pre verejné obstarávanie organizuje školenie so zameraním na problematiku verejného obstarávania, ktoré bude dňa 24. júna 2019 (pondelok) od 13:00 do 15:00 hod., vo veľkej zasadačke na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, námestie SNP 23. Témami školenia sú – spoločné zadávanie zákaziek, zadávanie in-house zákaziek, zákazky s nízkou hodnotou, sociálne a zelené verejné obstarávanie, elektronizácia a najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Školenie ponúkne priestor na diskusiu k rôznym problémom verejného obstarávania. Do 24. júna 2019 je možnosť nahlásenia záujemcov.

 

  [...pokračovanie]

12.06.2019

BRATISLAVA - Od 1. júna 2019 je pre hlavných kontrolórov miest a obcí sprístupnený nový modul informačného systému RISSAM, ktorý je zameraný na podporu procesov činností hlavného kontrolóra. Aktivita bola súčasťou aj spolupráce so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky,  členov pacovnej skupiny – Ing. Gallo, Ing. Brilla, Ing. Budzák, Ing. Šinály, Ing. Húšťava, Ing. Gramblička, Ing. Šidlovský, Ing. Jendrichovský, ktorí overili systém v pilotnom projekte. Cieľom je vytvorenie podmienok pre zjednotenie metodiky pri výkone kontroly v územnej samospráve a archivácie, ako aj možnosti zdieľania vzorových dokumentov. Na základe žiadosti je možné zabezpečiť prístupy do systému RISSAM /www.cpu.datacentrum.sk/, ako aj zabezpečiť skupinové školenia, to všetko bez budúcich záväzkov.

  [...pokračovanie]

06.06.2019

BRATISLAVA - Dňa 4. júna 2019 sa konal odborný workshop pod názvom „Kontrola, vec verejná“, ktorý organizoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, s cieľom predstaviť svojim partnerom, predstaviteľom štátnej správy, samosprávy, vysokých škôl,  univerzít ale aj neziskovým organizáciám, svoju hlavnú stratégiu, systém plánovania kontrol a prioritné oblasti zamerania na rok 2020. Za Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky sa zúčastnil prezident ZHK SR, Ing. Ľ. Budzák a predseda KK ZHK SR, Ing. M. Brilla. Najvyšší kontrolný úrad sa v slovenským podmienkach snaží reagovať na aktuálne problémy spoločnosti, ktoré majú vplyv na verejné zdroje, na výzvy od občanov, na novovznikajúce riziká a meniace sa prostredie, v ktorom sa kontrola vykonáva. Otvorenosť, transparentnosť a profesionalita je kľúčovou spoločenskou výzvou a národná autorita pre oblasť externej kontroly musí byť v tomto smere lídrom. ZHK SR sa stotožňuje s touto výzvou a bude presadzovať tieto princípy aj v územnej samospráve.

  [...pokračovanie]

06.06.2019

BRATISLAVA -

Dňa 5. júna 2019, sa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave, konalo bilaterálne stretnutie s expertnou skupinou zriadenou Radou Európy, zloženej zo zahraničných odborníkov, za účasti zástupcov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Prezident ZHK SR, Ing. Ľ. Budzák, tlmočil stanovisko zachovania dvojstupňovej kontroly v samospráve, nevyčleňovania funkcie hlavného kontrolóra obce so systému územnej samosprávy a doriešenia nezávislosti a praconoprávneho postavenia hlavného kontrolóra obce v zákone. ZHK SR chce tak prispieť k zlepšeniu fungovania vnútornej kontroly v územnej samospráve Slovenskej republiky. Výstupom tohto stretnutia budú doporučenia riešenia vnútornej kontroly v územnej samospráve na Slovensku, s využitím dokumentu MV SR – Analýza fungovania vnútornej kontroly v miestnej samospráve – Inštitút hlavného kontrolóra, ktorú vypracovala sekcia verejnej správy ministerstva vnútra /www.minv.sk/?publikacie_uzemna_samosprava&subor=323282./.

  [...pokračovanie]

27.05.2019

BRATISLAVA - V dňoch 22.-23.5.2019  sa konal 30.snem ZMOS v priestoroch Incheby v Bratislave, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezident združenia, Ing. Ľ. Budzák. Bohatý program snemu, voľby na predsedu ZMOSu a členov dozornej rady, priniesli zmeny, ktoré sa premietnu aj do samotnej činnosti ZMOS. 30. snem ZMOS, pozdravil prezident SR, A. Kiska, a ako je zvykom mnoho významných osobnosti politického a spoločenského spekrta z domova i zahraničia. Novým predsedom ZMOS, sa stal primátor Liptovského Hrádku, Mgr. Branislav Tréger, PhD.

  [...pokračovanie]
10.05.2019

BRATISLAVA - Finančná správa Slovenskej republiky spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019. http://www.financnasprava.sk

  [...pokračovanie]

25.04.2019

POPRAD - Dňa 30. apríla 2019 sa v priestoroch hotela TATRA v Poprade uskutoční pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, témami ktorého sú zmeny vnútorných predpisov a prístupu združenia k presadzovaniu opodstatnených požiadaviek k zlepšovaniu nezávislého postavenia funkcie hlavného kontrolóra obce, k prispeniu transparentnosti a efektívnosti využívania verejných zdrojov financovania vo forme výstupov tématických kontrol v celoslovenskom meradle. 

  [...pokračovanie]

15.04.2019

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Tento sviatočný deň sa na Slovensku spája s bohatými tradíciami ako je oblievačka, ktorej charakter a priebeh sa mierne líši podľa oblastí Slovenska. Oblievačka znamená, že chlapci chodia oblievať dievčatá  vodou a parfumom. V posledných rokoch už nie je oblievačka tak intenzívna ako v minulosti. Malí chlapci oblievajú vodou zo striekačky alebo zo striekacích pištolí. Ešte stále je ale veľa regiónov, kde najmä na dedine chodia mládenci oblievať mladé dievčatá na koňoch, s rapkáčmi, vyzdobení stuhami, oblečení v krojoch. Ako odmenu dávajú dievčatá a ženy chlapcom kraslicu a peniaze. Mládenci dostávajú pohárik alkoholického nápoja, občerstvenie a kraslicu. Kraslica je vyfúknuté slepačie vajce, ktoré je dekorované, namaľované alebo ozdobené rôznymi technikami. Členovia Predsedníctva ZHK SR želajú svojím kolegom a priaznivcom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

  [...pokračovanie]

08.04.2019

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami Vám ponúka akreditovaný modulárny vzdelávací program - Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu. 

  [...pokračovanie]

02.04.2019

BRATISLAVA - Národná asociácia na ochranu osobných údajov (ďalej len "NANOOU") je dobrovoľným občianskym združením subjektov, na ktoré sa vzťahuje oblasť ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NANOOU vznikla v roku 2018 ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto subjekty sa rozhodli združiť a spoločne riešiť problematiku všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj iných právnych predpisov, úzko súvisiacich s ochranou osobných údajov. Od svojho vzniku úzko spolupracuje so subjektami z verejného, ako aj súkromného sektora. Spoločne so svojimi členmi a partnermi presadzuje pozitívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky