Do pozornosti

Oznamy
01.10.2020

BRATISLAVA - 1. októbra 2020 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska sa v súvislosti s komplikáciami pri voľbe hlavných kontrolórov samospráv listom obrátil na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aj na parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky potvrdilo nejednotnosť postupov obecných zastupiteľstiev pri aplikácií týchto zákonom stanovených po poslednej úprave a pripája sa k potrebe prijatia jednotných procesných postupov, ktoré budú záväzné pre územnú samosprávu na Slovensku. https://www.zmos.sk/branislav-treger-o-problematike-volby-kontrolorov-musime-informovat-generalnu-prokuraturu-aj-parlamentny-vybor--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

22.09.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva viacero zásadných pripomienok, ktorými vstúpilo do tvorby novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. https://www.zmos.sk/zmos-dorucil-rezortu-skolstva-zasadne-pripomienky-k-novele-zakona-o-financovani-skol-a-skolskych-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zároveň rezortu dopravy združenie zaslalo zásadné pripomienky k novele cestného zákona. Využilo priestor a svojimi pripomienkami vstúpilo do novely zákona o pozemných komunikáciách. V navrhovaných zmenách tzv. cestného zákona vidí nedostatky na ktoré reagovalo zásadnými pripomienkami. https://www.zmos.sk/zmos-vidi-v-novele-cestneho-zakona-nedostatky-rezortu-dopravy-zaslal-zasadne-pripomienky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

17.09.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska preto začína s aktívnou koordináciou aktivít spolu so Slovenským pozemkovým fondom. Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a zároveň člen Rady Slovenského pozemkového fondu Štefan Gregor rokoval s generálnou riaditeľkou fondu Gabrielou Bartošovou. Hlavnou témou bola aktívna spolupráca v konkrétnych oblastiach. Dohodli si rámec tém, formu ich spracovania a rovnako aj ďalšie spoločné aktivity, ktoré už čoskoro predstavia samosprávam. Záujmom je znižovanie byrokracie, zrýchlenie procesov a zároveň usmerňovať samosprávy, aby predchádzali problémom či komplikáciám v súvislosti s rôznymi formami majetkových prevodov pozemkov zo štátneho fondu. https://www.zmos.sk/stefan-gregor-rokoval-s-generalnou-riaditelkou-spf--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

11.09.2020

LUČENEC - Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo 10. septembra 2020 informačný workshop v Lučenci, ktorý sa venoval novým perspektívam medziobecnej spolupráce. A to tak z hľadiska tridsaťročnej aplikačnej praxe v samospráve , ako aj nevyhnutných zmien a potrebných východísk pre budúce obdobie. Súčasťou podujatia bolo aj vystúpenie M. Brillu, hlavného kontrolóra mesta Prešov, s témou "Modernizácia samosprávy ako výzva pre hlavných kontrolórov". https://www.zmos.sk/medziobecna-spolupraca-pomoze-komunalu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

31.08.2020

BRATISLAVA - ZMOS predstavil riešenia problému potravinových púšti na Slovensku. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje na potravinové púšte a obmedzený prístup obyvateľov na vidieku k základným potravinám. Riešenia preto naformulovalo v dopadovej štúdii, ktorá by mala byť východiskom pre rezort pôdohospodárstva a inšpiráciou pre samosprávne kraje. https://www.zmos.sk/slovensko-ma-viac-ako-sto-potravinovych-pusti-zmos-predstavil-riesenia-problemu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

27.08.2020

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovali dokumenty Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 dňa 26. augusta 2020. https://www.zmos.sk/aktualizacia-manualu-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Združenie miest a obcí Slovenska ako najreprezentatívnejší zástupca najväčšieho zriaďovateľa škôl a školských zariadení očakáva od nového školského roka, že nebude obdobím pokračovania legislatívnej nestability a ekonomickej nezodpovednosti, lebo tieto dva faktory sa vo výraznej miere podpísali pod súčasný stav regionálneho školstva. https://www.zmos.sk/zmos-od-skolskeho-roka-ocakava-ze-nebude-obdobim-pokracovania-legislativnej-nestability--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

19.08.2020

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom financií SR, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ponúka akreditovaný špecializovaný modulárny vzdelávací program: „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“. Kurz sa otvára v prípade dostatočného počtu záujemcov, s predpokladaným termínom začatia: 1. október 2020, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Cieľom kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy a miestnej samosprávy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

  [...pokračovanie]

11.08.2020

BRATISLAVA - ZMOS počas 90 dní núdzového stavu spracoval 224 informácií, usmernení či odporúčaní, ktoré posielal samosprávam na Slovensku. Prieskum poukázal na to, kým a ako boli mestá a obce na Slovensku informované. https://www.zmos.sk/prva-vlna-covid-19-odkryla-informacny-deficit--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil na základe podkladov regionálnych úradov verejného zdravotníctva analýzu ochorenia COVID19 za obdobie od 1. júla 2020 do 31. júla 2020. https://www.zmos.sk/analyza-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, nasadilo do Jednotného informačného prostriedku hospodárskej mobilizácie ( EPSIS ® JISHM) nové evidenčné funkcionality v moduloch sociálnych služieb. https://www.zmos.sk/ako-sa-mozu-mesta-a-obce-pripravit-na-druhu-vlnu-pandemie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

04.08.2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Predseda ZMOS, Branislav Tréger, zvolal v poradí 5. rokovanie Predsedníctva ZMOS, ktoré sa prioritne sústredí na problematiku odpadového hospodárstva a hospodárenie samospráv. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa vo štvrtok 30. júla 2020 zúčastnil v Ružomberku zasadnutia Ružomberského združenia mesta a obcí, kde sa s dolnoliptovskými starostami riešilo aj o odpadové hospodárstvo. https://www.zmos.sk/s-dolnoliptovskymi-starostami-aj-o-odpadovom-hospodarstve--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

https://www.zmos.sk/predsednictvo-zmos-prioritne-o-komunalnych-odpadoch-a-hospodareni-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

31.07.2020

BRATISLAVA - Na základe podnetov zástupcov samosprávy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo „Zmenu v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v prípade organizovania letných škôl“. https://www.zmos.sk/zmena-v-dotaciach-na-stravu-v-letnych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 31. Výzvy, oznámilo zmenu lehoty. https://www.zmos.sk/predlzenie-terminu-na-vydanie-rozhodnutia-v-ramci-31-vyzvy-opkzp-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky