Do pozornosti

Oznamy
08.10.2020

BRATISLAVA - Na Úrade vlády SR v Bratislave sa v stredu, 7. októbra 2020 o 06.00 hodine, uskutočnilo 40. rokovanie vlády. Vláda okrem iného schválila aj nasledovné materiály. https://www.zmos.sk/40-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Otvorené výzvy ÚPSVR na podporu zamestnávania, dáva do pozornosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vyhlasuje možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č. 3 a pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č. 2. https://www.zmos.sk/otvorene-vyzvy-upsvr-na-podporu-zamestnavania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

05.10.2020

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracoval analýzu systému vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom obce. Z analýzy národnej autority pre externú kontrolu vyplýva odporúčanie pre reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky víta túto iniciatívu, ktorá je pokračovaním partnerského hodnotenia súčasného systému vnútorných kontrol s cieľom identifikovania silných a slabých stránok a sformulovania odporúčania na zlepšenie, ktoré bolo výstupom komisie pre inštitút hlavného kontrolóra obce pri MV SR, a zorganizované na žiadosť MV SR, Centrom odbornosti dobrej správy vecí verejných Rady Európy. Zo strany ZHK SR sú registrované problémové oblasti nezávislosti výkonu kontroly, nedodržania zákonnej povinnosti mať obsadenú funkciu hlavného kontrolóra obce, nedostatočné úväzky hlavného kontrolóra obce, materiálno-technické zabezpečenie, zároveň konštatuje, že súčasný stav je pre malé obce, najlacnejším spôsobom výkonu vnútornej kontroly a mnohokrát jedinej odbornej konzultácie, ako to prezentoval pre TA3, prezident ZHK SR. https://www.zmos.sk/analyza-systemu-vnutornej-kontroly-v-mestach-a-obciach-oznam/mid/405616/.html#m_40561

 

  [...pokračovanie]

05.10.2020

BRATISLAVA - Núdzový stav vyhlásila vláda z dôvodu bezprostredného ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. https://www.zmos.sk/od-1-oktobra-plati-na-slovensku-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Od 1. septembra pristúpila maďarská vláda k dočasnému obnoveniu hraničných kontrol. Od tohto dátumu platí zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom, s výnimkou tých, ktorí majú oprávnenie na trvalý pobyt v Maďarskej republike a tiež na základe výnimiek uvedených v nariadení maďarskej vlády. https://www.zmos.sk/docasne-kontroly-na-madarsko-slovenskej-hranici--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

01.10.2020

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie pod sp. zn: OLP/7852/2020 vo vzťahu k používaniu rúšok. https://www.zmos.sk/uvz-sr-vydal-opatrenie-k-pouzivaniu-rusok--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dnes opatrenie upravujúce vstup na územie SR od 1. októbra SR - podľa predmetného Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7693/2020 sú všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. https://www.zmos.sk/uvz-sr-vydal-opatrenie-upravujuce-vstup-na-uzemie-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav, od októbra platí zákaz hromadných podujatí - Počas rokovania Ústredného krízového štábu v pondelok 28. septembra 2020 to avizoval premiér Igor Matovič. Tento krok musí ešte v stredu 30. septembra odobriť vláda. "Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav," vysvetlil premiér. https://www.zmos.sk/na-slovensku-by-sa-opat-mal-vyhlasit-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

01.10.2020

BRATISLAVA - 1. októbra 2020 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska sa v súvislosti s komplikáciami pri voľbe hlavných kontrolórov samospráv listom obrátil na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aj na parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky potvrdilo nejednotnosť postupov obecných zastupiteľstiev pri aplikácií týchto zákonom stanovených po poslednej úprave a pripája sa k potrebe prijatia jednotných procesných postupov, ktoré budú záväzné pre územnú samosprávu na Slovensku. https://www.zmos.sk/branislav-treger-o-problematike-volby-kontrolorov-musime-informovat-generalnu-prokuraturu-aj-parlamentny-vybor--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

22.09.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva viacero zásadných pripomienok, ktorými vstúpilo do tvorby novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. https://www.zmos.sk/zmos-dorucil-rezortu-skolstva-zasadne-pripomienky-k-novele-zakona-o-financovani-skol-a-skolskych-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zároveň rezortu dopravy združenie zaslalo zásadné pripomienky k novele cestného zákona. Využilo priestor a svojimi pripomienkami vstúpilo do novely zákona o pozemných komunikáciách. V navrhovaných zmenách tzv. cestného zákona vidí nedostatky na ktoré reagovalo zásadnými pripomienkami. https://www.zmos.sk/zmos-vidi-v-novele-cestneho-zakona-nedostatky-rezortu-dopravy-zaslal-zasadne-pripomienky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

17.09.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska preto začína s aktívnou koordináciou aktivít spolu so Slovenským pozemkovým fondom. Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a zároveň člen Rady Slovenského pozemkového fondu Štefan Gregor rokoval s generálnou riaditeľkou fondu Gabrielou Bartošovou. Hlavnou témou bola aktívna spolupráca v konkrétnych oblastiach. Dohodli si rámec tém, formu ich spracovania a rovnako aj ďalšie spoločné aktivity, ktoré už čoskoro predstavia samosprávam. Záujmom je znižovanie byrokracie, zrýchlenie procesov a zároveň usmerňovať samosprávy, aby predchádzali problémom či komplikáciám v súvislosti s rôznymi formami majetkových prevodov pozemkov zo štátneho fondu. https://www.zmos.sk/stefan-gregor-rokoval-s-generalnou-riaditelkou-spf--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

11.09.2020

LUČENEC - Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo 10. septembra 2020 informačný workshop v Lučenci, ktorý sa venoval novým perspektívam medziobecnej spolupráce. A to tak z hľadiska tridsaťročnej aplikačnej praxe v samospráve , ako aj nevyhnutných zmien a potrebných východísk pre budúce obdobie. Súčasťou podujatia bolo aj vystúpenie M. Brillu, hlavného kontrolóra mesta Prešov, s témou "Modernizácia samosprávy ako výzva pre hlavných kontrolórov". https://www.zmos.sk/medziobecna-spolupraca-pomoze-komunalu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

31.08.2020

BRATISLAVA - ZMOS predstavil riešenia problému potravinových púšti na Slovensku. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje na potravinové púšte a obmedzený prístup obyvateľov na vidieku k základným potravinám. Riešenia preto naformulovalo v dopadovej štúdii, ktorá by mala byť východiskom pre rezort pôdohospodárstva a inšpiráciou pre samosprávne kraje. https://www.zmos.sk/slovensko-ma-viac-ako-sto-potravinovych-pusti-zmos-predstavil-riesenia-problemu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

27.08.2020

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovali dokumenty Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 dňa 26. augusta 2020. https://www.zmos.sk/aktualizacia-manualu-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Združenie miest a obcí Slovenska ako najreprezentatívnejší zástupca najväčšieho zriaďovateľa škôl a školských zariadení očakáva od nového školského roka, že nebude obdobím pokračovania legislatívnej nestability a ekonomickej nezodpovednosti, lebo tieto dva faktory sa vo výraznej miere podpísali pod súčasný stav regionálneho školstva. https://www.zmos.sk/zmos-od-skolskeho-roka-ocakava-ze-nebude-obdobim-pokracovania-legislativnej-nestability--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky