Do pozornosti

Oznamy
18.11.2020

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dnes uverejnil štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku ako aj v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19. https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616 Ústredný krízový štáb 17. novembra 2020, na rokovaní schválil štvrté kolo testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Testovanie sa tak počas nadchádzajúceho víkendu (21. až 22. novembra 2020) uskutoční v celkovo 458 mestách a obciach, ktoré v rámci posledného realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1 %. Bude dobrovoľné a bez následných obmedzení. https://www.zmos.sk/stvrte-kolo-testovania-v-458-obciach-bude-dobrovolne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

18.11.2020

BRATISLAVA - Koronavírus a mimoriadne bezpečnostné či ekonomické opatrenia, prijímané na národnej i medzinárodnej úrovni, sa výrazne premietajú aj do fungovania štátu. Riziká spôsobené pandémiou COVID-19 sa negatívne podpisujú do návrhu rozpočtu štátu pre rok 2021, pričom predpokladaný schodok verejných financií sa dostáva na úroveň 7,44 % HDP, t. j. 7 mld. eur. V porovnaní s týmto rokom ide o viac ako 2 % pokles, pretože ku koncu decembra by mal schodok dosiahnuť 9,7 % HDP, čo je bezmála 9 miliárd eur. Konštatuje NKÚ SR v stanovisku k návrhu rozpočtu pre rok 2021.

 

https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/statny-rozpocet-reaguje-na-vyzvy-ktore-do-zivota-spolocnosti-prinieslo-ochorenie-covid-19

 

  [...pokračovanie]

10.11.2020

BRATISLAVA - Národná rada Slovenskej republiky 4. novembra 2020 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorý predložil poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Gyimesi. S cieľom posilniť transparentnosť a otvorenosť rokovania samosprávy je účelom navrhovanej právnej úpravy aj rozšíriť okruh subjektov, ktorí môžu požiadať o slovo na rokovaní obecného zastupiteľstva či zastupiteľstva samosprávneho kraja a toto im bude udelené. Okrem poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca Európskeho parlamentu, zástupcu vlády či zástupcu iného štátneho orgánu môže požiadať o slovo na rokovaní obecného zastupiteľstva aj hlavný kontrolór obce. Návrh zákona tiež spresňuje, že uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra z funkcie podľa § 18a ods. 9 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí byť odôvodnené.

  [...pokračovanie]

09.11.2020

BRATISLAVA - Od 9. novembra 2020 platí nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/cezhranicie-zmeny-pri-vstupe-na-slovensko-ucinne-od-9-11-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke a súčasnej aj na portáli slovensko.sk, elektronickú verziu formulára žiadosti o pandemické nemocenské. 

https://www.zmos.sk/ziadost-o-pandemicke-nemocenske-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

  [...pokračovanie]

03.11.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s celoplošným testovaním konštatuje, že mestá a obce podržali krajinu stále, keď bola vystavená mimoriadne náročným skúškam. Teraz samosprávy očakávajú pomoc od centrálnej vlády. https://www.zmos.sk/branislav-treger-vyzyva-vladu-na-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa uskutoční. Výnimkou budú okresy, kde bol počet pozitívnych prípadov počas prvého kola nižší ako 0,7 percenta. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na pondelkovom zasadnutí. Testovanie sa nebude týkať 25 okresov ani Bratislavy a Košíc. https://www.zmos.sk/druhe-kolo-bude-no-s-vynimkou-okresov-do-0-7-pozitivnych--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zákaz vychádzania od 2. novembra neplatí pre ľudí s negatívnym testom. Vláda v stredu 28. októbra 2020 predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra 2020. https://www.zmos.sk/zakaz-vychadzania-od-2-novembra-neplati-pre-ludi-s-negativnym-testom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

  [...pokračovanie]

03.11.2020

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na dodržiavanie pravidiel Zákona o byrokracii a teda aj princípu jedenkrát a dosť zo strany miestnej samosprávy. Na základe výsledkov z 31 preverovaných obcí a miest na celom Slovensku národní kontrolóri konštatujú, že elektronická komunikácia medzi občanom a samosprávou stále naráža na bariéryhttps://www.zmos.sk/dodrziavanie-zakona-o-byrokracii-v-miestnej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616  V tejto súvislosti Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR pripravuje pre svojich členov doporučenie tématickej kontroly, so zameraním na aplikáciu ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) kontrolu dodržiavania povinností orgánov verejnej moci ustanovených týmto zákonom, v súlade s pracovným rokovaním s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 

  [...pokračovanie]

28.10.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti mimoriadne aktuálne informácie v súvislosti s legislatívnym zabezpečením administratívnej výpomoci počas testovania.

https://www.zmos.sk/legislativne-zabezpecenie-administrativnej-vypomoci-pocas-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnená aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách.

https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-plosnemu-testovaniu-v-socialnych-zariadeniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval dokument s názvom „Prevádzkový poriadok“, ktorým chceme všetky mestá a obce informovať o jednotlivých bodoch dokumentu aby tak spĺňali materiálno-technické zabezpečenie, personálne obsadenie, algoritmu pohybu testovaných osôb, hygienicko-epidemiologickom režime, používaní osobných ochranných pracovných pomôckach a pod. V neposlednom rade chcem podotknúť súčinnosť RUVZ ktoré by mali aktívne spolupracovať.

https://www.zmos.sk/prevadzkovy-poriadok-k-celoplosnemu-testovaniu-z-uvz-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

23.10.2020

BRATISLAVA - Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Premiér vlády, s ďalšími členmi vlády o tom informovali po rokovaní ústredného krízového štábu a vlády vo štvrtok 22. októbra 2020 večer. https://www.zmos.sk/od-24-oktobra-do-1-novembra-je-vyhlaseny-zakaz-vychadzania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

22.10.2020

BRATISLAVA - Ozbrojené sily Slovenskej republiky dnes zriadili špeciálnu webovú stránku k celoplošnému testovaniu obyvateľov na Slovensku. https://spolocnazodpovednost.mil.sk/. Združenie miest a obcí Slovenska na základe iniciatívy komunikovalo so zástupcami Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. V rámci dohody posielame rámcové informácie k pomoci dobrovoľníkov a dohodárov na celoplošné testovanie. https://www.zmos.sk/info-k-pomoci-dobrovolnikov-a-dohodarov-na-celoplosnom-testovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

20.10.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska dnes v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo zásadnú pripomienku k novele zákona vo vzťahu k hlavným kontrolórom. Z dôvodu zjednotenia postupov samospráv, žiada, aby odôvodnenie k odvolaniu hlavného kontrolóra obce bolo povinnou náležitosťou uznesenia obecného zastupiteľstva, a to nielen vo vzťahu k ustanoveniu § 18a ods. 9 písm. a), ale aj písm. b) a c), t.j. s explicitným uvedením dôvodov pri opakovanom alebo zvlášť hrubom porušení povinností hlavného kontrolóra, opakovaným zanedbávaným povinností, ktoré vyplývajú z funkcie hlavného kontrolóra, pričom bol minimálne raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom alebo v prípade, ak hlavný kontrolór uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch; nakoľko nie vždy samosprávy udávajú argumentáciu odvolania hlavného kontrolóra v uzneseniach zastupiteľstiev, čím pri aplikácii ustanovenia § 18a ods. 9 vzniká istá disproporcia v aplikačnej praxi. https://www.zmos.sk/zmos-ma-zasadnu-pripomienku-k-novele-zakona-vo-vztahu-k-hlavnym-kontrolorom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v prieskumoch. V aktuálnom období hľadá odpovede na to, aký prístup majú samosprávy a ich obyvatelia k internetu, či samosprávy budujú verejné wifi zóny, prípadne či žiaci na školách majú možnosti online vzdelávania a či majú samosprávy možnosť vysielať rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom internetu. https://www.zmos.sk/zmos-skuma-postoje-samosprav-k-internetu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podpísanou novelou sa stabilizuje systém triedeného zberu. Novelou zákona o odpadoch, ktorú schválila 24.9.2020 Vláda SR a v piatok 9.10.2020 podpísala prezidentka SR sa čiastočne stabilizuje systém triedeného zberu v obciach. https://www.zmos.sk/podpisanou-novelou-sa-stabilizuje-system-triedeneho-zberu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky