Archív z roku 2011
20.12.2011

Svit - Obdobie vianočných sviatkov, v každom z nás, prebúdza pocit nostalgie a túžby spríjemniť tieto chvíle svojím najbližším. Zachovajme si úctu k tradíciam vianočných sviatkov, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Všetkým kolegom, partnerom a priaznivcom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky želáme krásne Vianoce a šťastný nový rok.

  [...pokračovanie]

08.12.2011

SVIT - S blížiacim sa koncom daňového obdobia Vás, členov ZHK  SR a priaznivcov,  opätovne oslovujeme a chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve, práve na budúci rok to bude 20 rokov,  preto je potrebné na zabezpečenie hlavne vzdelávacej činnosti, hľadať zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % zaplatenej dane. Vopred ďakujeme všetkým ochotným prispievateľom, využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve.

  [...pokračovanie]
28.11.2011

KOŠICE - V dňoch 1. - 2. decembra 2011 sa v Košiciach uskutočnilo pracovné zasadnutie rozšíreného Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, za účasti zástupcov NKÚ, ZMOS, vedúcich regionálnych sekcií a komisií ZHK SR. Témami boli hodnotenie doterajšej činnosti, prerokovanie súčasných zmien a postupov v samosprávnych činnostiach, prehodnotenie najčastejších nedostatkov v oblasti kontroly v samospráve, príprava slávnostného snemu v roku 2012, k 2O. výročiu vzniku ZHK SR. 

  [...pokračovanie]

22.11.2011

Brezno - Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov s cieľom konzultácii svojich zistení, pripravuje lektorka a hlavná kontrolórka mesta Brezno, Ing.  Ingrid Veverková, ktorá touto netradičnou formou reagovala na potrebu svojich kolegov prerokovať a poradiť sa pri riešení konkrétnych prípadov. Zimné stretnuie hlavných kontrolórov sa uskutoční v Nízkych Tatrách pri Brezne, v mesiaci február 2012.

  [...pokračovanie]

21.11.2011

Bratislava -

V októbri 2011 sa v Bratislave uskutočnil „Odborný seminár“ na tému „Interný kontrolný systém a  Riskmanagement v nemeckom jazyku“.Firma Mattig vypracovala expertízu a vyvinula niekoľko vlastných pomôcok pre „Interný kontrolný systém (IKS) a Riskmanagement“, ktoré sa dajú aplikovať nie len pre komerčné firmy, ale aj pre neziskové organizácie a predovšetkým pre mestá a obce. Zavedenie IKS je výzvou pre mnohé decentralizované obce, ktoré často stoja pred dilemou, že verejné prostriedky musia byť viazané na účel, a že musia byť v rozumnej relácií medzi účelom a prostriedkami. 

  [...pokračovanie]

31.10.2011

ZVOLEN - Daň z nehnuteľnosti na rok 2012, tvorba VZN na obciach, to je len malá časť odborno-konzultačných seminárov organizovaných AC vzdelávaciou agentúrov vo Zvolene. Ďalšie školenia nájdete v prílohe tohoto oznamu.

  [...pokračovanie]

26.10.2011

VYSOKÉ TATRY - V dňoch 14. - 15. novembra 2011 na Podbanskom, v Grand hoteli Permon, sa uskutoční už pravidelne organizovaná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy. Organizátorom je Asociácia vzdelávania samosprávy v Prešove spolu so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Témami budú, kontrola hospodárenia s majetkom obce, kontrola procesu inventarizácie, nakladanie s majetkom mesta, novela Zákonníka práce. Prihlášky je potrebné zaslať do 2. novembra 2011, tieto nájdete v pokračovaní tohoto oznamu.

  [...pokračovanie]

25.10.2011

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra Zvolen, pripravila na 24. novembra 2011, odborno-konzultačný seminár "Daň z príjmov právnických osôb v roku 2011".  Cieľom odborno-konzultačného seminára je podať výklad vybraných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov a ich vplyvu na účtovníctvo v roku 2011, v súvislosti so skutočnosťou, že subjekty verejnej správy od roku 2011 nemajú oslobodený príjem z prenájmu a predaja majetku, čím sa okruh daňovníkov dane z príjmov právnických osôb podstatne rozšíril.

  [...pokračovanie]

14.10.2011

BRATISLAVA -  

Postupy vykonávania následnej finančnej kontroly a vládneho auditu v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite sú témou odborno-konzultačného semináru, ktorý pripravila Agentúra J&T MANAŽMENT, v Bratislave na 6. decembra 2011. Budú prezentované praktické skúsenosti a nové poznatky k vykonávaniu následnej finančnej kontroly  a vládnehho auditu. Zároveň v prílohe tohto oznamu nájdete program odborných seminárov na obdobie november - december 2011.

  [...pokračovanie]

11.10.2011

BRATISLAVA -

Dňa 10. októbra 2011 sa na Slovensku v tomto roku realizoval už druhý ročník súťaže „Hlavné

mestá biodiverzity 2011“, ktorú vyhlásilo REC Slovensko v spolupráci s ÚMS a ZMOS. Záštitu nad

ťažou prevzalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Súťaž sa realizovala v Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach: a okrem Slovenska prebiehala aj v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku a Španielsku. Jednou z hlavných aktivít projektu bola podpora a motivácia mestských samospráv k ochrane prírody a biodiverzity, a to práve prostredníctvom spomínanej súťaže “Hlavné mestá biodiverzity".

rámci medzinárodnému projektu „

Európska cena Hlavné mesto biodiverzity“

 

  [...pokračovanie]
27.09.2011

ZVOLEN -  Sprehľadniť účastníkom stav legislatívy v oblasti dane z nehnuteľností, jej vyberania a významu pre obecný, mestský rozpočet, a taktiež poskytnúť praktické usmernenie pri tvorbe všeobecne záväzného nariadenia alej VZN) o dani z nehnuteľnosti sa pokúsi odborno-konzultačný seminár, ktorý pripravila AC Vzdelávacia agentúra Zvolen, a ktorý sa uskutoční 3. novembra 2011.

  [...pokračovanie]

26.09.2011

BRATISLAVA -  Agentúra J & T Manažment, s. r. o. - pripravila harmonogram školení  na november - december 2011, ktoré sa budú konať v Bratislave. Bližšie informácie získate v prílohe tohoto príspevku. 

  [...pokračovanie]

14.09.2011

VYSOKÉ TATRY - V Tatranskej Lomnici v penzióne ZORA sa uskutoční pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Témami rokovania naďalej zostávajú pracovno-právne otázky, pracovné podmienky hlavných kontrolórov hlavne na obciach, príprava snemu v roku 2012, kedy združenie oslávi 20 rokov svojho pôsobenia v územnej samospráve.

  [...pokračovanie]

12.09.2011

BRATISLAVA - Obce sa môžu prihlasovať do Druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011.  Od 8. septembra 2011 sa môžu obce prostredníctvom elektronického formulára  prihlásiť do tohoto projektu. Elektronický formulár je zverejnený na internetovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky, www.vlada.gov.sk a na internetovej stránke splnomocnenca vlády, www.krajina.gov.sk.. Posledným termínom na prihlásenie sa je 16. september 2011 do 12.00 hod.

  [...pokračovanie]

07.09.2011

ZVOLEN - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA pripravila na 20. október 2011, odborno-konzultačný seminír na tému "Zákon o odpadoch v aktuálnom znení a zákon o obaloch v praxi". Zároveň pripojil zoznam ďalších zaujímavých seminárov, ktoré si môžete pozrieť v prílohe tohoto oznamu.

  [...pokračovanie]

15.08.2011

POPRAD - Ponuka školení na september 2011, ktoré poriada RVC Štrba, zahŕňa témy, akými je správne konanie v podmienkach obcí a miest, samospráva ako ochranca práv spotrebíteľov a pacientov, protiprávna činnosť žiakov a iné. Bližšie informácie a prihlášky nájdete v prílohe oznamu.

  [...pokračovanie]

10.08.2011

ZVOLEN - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, pozýva na odborno-konzultačný seminár na tému "Nájomné vzťahy, nájomné zmluvy, urbárske spoločenstvá" , ktoré sa uskutoční 6. októbra 2011 vo Zvolene. Cieľom seminára je informovanie účastníkov o aktuálnych právnych predpisoch, ako aj o ich uplatňovaní v praxi pri nakladaní s pozemkami a stavbami pri prevodoch, uzatváraní nájmov, v stavebnom konaní, a to na obciach, mestách, pri poľnohospodárskej činnosti, daňovej povinnosti a pod.

  [...pokračovanie]

02.08.2011

BRATISLAVA - Agentúra J&T Manažment, s.r.o. Bratislava pripravila školenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2011 v Bratislave, na tému Verejné obstarávanie - elektronická aukcia. Obsahom školenia je aplikácia novely zákona o verejnom obstarávaní v praxi, určovaní kritických miest a postupov na ich eliminovanie. Zároveň v prílohe oznamu je zoznam pripravovaných školení pre obdobie september - október 2011.  

 

 

  [...pokračovanie]

14.07.2011

ZVOLEN - 1. septembra 2011 sa uskutoční odborno-konzultačný seminár k veľkej novele Zákonníka práce, ktorá bude účinná k 1.9.2011. Seminár organizuje AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene. Bližšie informácie v prílohe tohto oznamu.

  [...pokračovanie]

11.07.2011

ZVOLEN - Dňa 29. septembra 2011 /štvrtok/, pripravila AC vzdelávacia agentúra Zvolen, odborno-konzultačný seminár na tému: Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  v znení neskorších zmien a doplnkov, uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie a kódovania zdrojov v podmienkach samosprávy.

 

 

  [...pokračovanie]

30.06.2011

ZVOLEN -  

AC Vzdelávacia Agentúra Zvolen pripravila 22. septembra 2011 odborno - konzultačný seminár, v ktorom skúsená odborníčka v danej problematike Vám pomôže zorientovať sa v množstve neustále sa meniacich zákonov a predpisov v oblasti odvodov, daní a pracovného práva. Formou výkladu, príkladov a upozornení Vám pomôže pri riešení pracovných problémov, s ktorými sa stretávate v každodennej mzdovej praxi. Zdokonalite sa vo vedení mzdovej agendy a naučíte sa predchádzať chybám pri spracovaní miezd a následnej penalizácií.

  [...pokračovanie]
27.06.2011

SVIT - V utorok 28.6.2011 medzi 11.00 a 12.00 na webstránke www.municipalia.sk,  odpovedal na otázky online prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák. Rozhovor je súčasťou seriálu rozhovorov k aktuálnym otázkam v územnej samospráve. V predchádzajúcom období sa uskutosčnil rozhovor s predsedom ZMOS-u, splnomocnencom vlády SR pre územnú samosprávu a integrovaný manažment povodí a krajiny, predsedníčkou Štatistického úradu SR, právničkou ZMOS-u.

  [...pokračovanie]

23.06.2011

ZVOLEN - Vo Zvolene sa uskutoční seminár k novému zákonu o správe daní a daňovom exekučnom konaní v praxi samospráv, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2011. Odborný seminár pripravila AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA vo Zvolene, s cieľom oboznámiž odborných pracovníkov samospráv s novým zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní.

  [...pokračovanie]

12.06.2011

BRATISLAVA - Novým prezidentom Únie miest Slovenska na obdobie rokov 2011 - 2013, sa stal primátor Prešova, JUDr. Hagyari. Rozhodli o tom účastníci 21. snemu únie, ktorý sa konal 10. júna 2011,  v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Snem sa nevyhol menšiemu incidentu v súvislosti s uznášaniaschopnosťou.

  [...pokračovanie]

09.06.2011

BRATISLAVA - Prebieha príprava 21. snemu ÚMS, ktorý sa uskutoční 10. júna 2011 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Zástupcovia slovenských miest sa budú venovať témam, akými sú aj oslabenie príjmov územných samospráv a nedostatočného čerpania zdrojov štrukturálnych fondov, komunálna reforma, transformácia teplární, návrh stavebného zákona a ďalšie.

  [...pokračovanie]

02.06.2011

ZVOLEN -

Ďalším z radov odborných seminárov pripravilo Vzdelávacie centrum vo Zvolene, na júnové obdobie seminár s cieľom  oboznámiť odbornú verejnosť a zamestnancov miest a obcí so zmenami zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení zákona č. 304/2009 Z.z..  

  [...pokračovanie]

02.06.2011

BRATISLAVA - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov bol 28. mája 2011 zverejnený v Zbierke zákonov v čiastke č. 49/2011 pod číslom 154/2011. Vzhľadom na dôležitosť tejto novely zákona Kancelária ZMOS ju pre lepšiu orientáciu zapracovala do pôvodného zákona. Takto upravené úplné znenie je v prílohe tohoto oznamu.

  [...pokračovanie]

29.05.2011

BANSKÁ BYSTRICA - Spoločné pracovné stretnutie členov Predsedníctva ZHK SR, so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, sa uskutočnilo 30. mája 2011 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Cieľom stretnutia bolo vzájomné informovanie sa o kontrolných zisteniach pri kontrolách v územnej samospráve a možnosti ich uplatnenia v praxi hlavného kontrolóra. Ing. Emil Kočiš, podpredseda NKÚ SR, v svojom vystúpení podčiarkol, že v pokračujúcej komunálnej reforme prebiehajú radikálne zmeny aj v tejto oblasti samosprávy, vzhľadom na aktuálizáciu kontrolných predpisov so štandardmi Európskej únie. 

  [...pokračovanie]

24.05.2011

Bratislava - V dňoch 18. a 19. mája 2011 sa v kongresovom centre Incheba v Bratislave uskutočnil 21. snem Združenia miest a obcí Slovenska.  Bol zároveň volebným snemom, ktorý rozhodol, že po mnohých rokoch vedenia združenia, starostom Štrby, Michalom Sýkorom, nastala zmena. Za nového predsedu združenia bol zvolený primátor Nitry, Doc. Ing. Jozef Dvonč. Pri mnohých vystúpeniach zástupcov štátu, za zaujímavý vo vzťahu k hlavným kontrolórom, bolo vystúpenie predsedu NKÚ SR, Dr.h.c. doc. Ing. Jána Jasovského, PhD., ktorý vo svojom vystúpení poukázal na existenciu viacerých systémových nedostatkov objavujúcich sa v územnej samospráve, na základe výsledkov kontrôl, navrhuje verejnú diskusiu k prehodnoteniu kontrolného systému v samospráve, a tým zvýšeniu jej účinnosti na efektívnosť vynakladania verejných financií.

  [...pokračovanie]

20.05.2011

POPRAD - Dňa 24. mája 2011 sa uskutoční odborný seminár "Aplikácia právnych predpisov z oblasti financovania regionálneho školstva od 1.1.2011", organizovanú RVC Štrba, na Mestskom úrade v Poprade. Programom seminára je podanie aktuálnych informácii o nevele zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariaení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2011, oboznámenie o nových kompetenciách zriaďovateľov škôl pri zbere údajov potrebných pre rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam od 1.9.2011, pravidlá poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby v oblasti regionálneho školstva s účinnosťou od 1.1.2011. V prílohe pozvánka na odborný seminár.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky