Archív z roku 2009
26.11.2009

V Tatranskej Lomnici v hoteli TITRIS, sa stretnú v dňoch 9. - 10. decembra 2009, členovia predsedníctva ZHK a vedúci regionálnych sekcií ZHK, aby spolu vyhodnotili uplynulý rok 2009 a stanovili východiská pre nasledujúci, pre samosprávu úsporný rok 2010, vzhľadom na odozvu finančnej krízy. Cieľom združenia naďalej zostáva presadzovanie sa v oblasti pracovno-právnej, vzdelávania a legislatívnej.  Do programu je zahrnutá aj novelizácia zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

  [...pokračovanie]

12.11.2009

V Trnave, Banskej Bystrici, Košiciach sa v dňoch 1. - 3. decembra 2009 uskutoční školenie k aktuálnej téme "Konsolidovaná účtovná uzávierka" z pohľadu hlavného kontrolóra obce. Agentúra STUDIO DANIELSON, s.r.o. naväzuje na publikačnú činnosť pre profesnú skupinu hlavných kontrolórov obci, s ponukou školení zameraných na regióny, s cieľom flexibilnejšie uplatňovať legislatívne zmeny na úrovni regiónu a v užšej skupine kontrolórov, riešiť aktuálne problémy alebo prípadové štúdie z praxe každé tri mesiace priebežnou formou na VZDELÁVACOM TURNÉ.

  [...pokračovanie]

09.11.2009

Vysoké Tatry -

Hotel Hubert - V dňoch 9. - 10. novembra 2009 poriada Asociácia komunálnych ekonómov Slovenskej republiky, odbornú konferenciu, ktorá svojimi témami komplexne prechádza hospodárenie v samospráve. Úvod patrí rozpočtom miestnych samospráv pre roky 2010 až 2012, prechádza financovaním školstva v kompetencií miestnych samospráv, zásadymi hospodárenia s majetkom mesta, sociálnymi službami v miestnej samosprávy a záver patrí konsolidovanej účtovnej závierke z pohľadu finančného manažmentu.

 

  [...pokračovanie]
29.10.2009

STARÁ  LESNÁ (plk) - Zasadnutie obecného zastupiteľstva v stredu minulý týždeň bolo mimoriadne rušné. Postarala sa o to poslankyňa Irena Galová, ktorá mala výhrady k spôsobu voľby obecného kontrolóra.

  [...pokračovanie]

19.10.2009

V úzkej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, usporiadala Dexia banka Slovensko a spoločnosť MUNICIPALIA v mesiaci október, v Grand hoteli Jasná, v Demänovskej doline. Odborná konferencia KOMUNAL 2009 poskytla ucelený prierez aktuálnych riešení v živote obcí, hlavne čo sa týka efektívneho vynakladania verejných financií vo vzťahu k ochrane a šetreniu životného prostredia v ktorom žijeme.

  [...pokračovanie]

19.10.2009

V mesiacoch november a december 2009 sú pripravované vzdelávacie podujatia s témami - verejné prostriedky a zásady rozpočtového hospodárenia, elektronické verejné obstarávanie.

  [...pokračovanie]

24.09.2009

Štruktúra publikácie "KONTROLA V SAMOSPRÁVE" je volená tak, aby čo možno v najširšom rozsahu zachytila najdôležitejšie postupy kontrolných procesov pri každodennej práci hlavného kontrolóra a kontrolóra v územnej samospráve.  Zachytáva históriu vzniku ZHK SR, zoznam právnych predpisov súvisiacich s kontrolou v územnej samospráve ako aj povinnosti a možnosti hlavného kontrolóra. Publikáciu je možné objednať priamo u vedúcich regionálnych sekcií alebo na kontaktnej adrese na webstránke www.zhk.sk. Cena publikácie pre člena ZHK SR je 20 eur a pre nečlena 25 eur. Publikácia je spracovaná formou pracovného zakladača, čo umožňuje neustále vkladanie nových materiálov.

  [...pokračovanie]

18.09.2009

Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, organizuje pravidelnú polročnú "Odbornú konferenciu pre hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky" ,  ktorá sa uskutoční v dňoch  26. - 27. októbra 2009 na Podbanskom, vo Vysokých Tatrách v hoteli Permon.  Hlavnými témami odbornej konferencie sú, nová úprava nakladania s majetkom obce a zmena zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

  [...pokračovanie]

16.09.2009

Bratislava - Každoročným vyvrcholením a najvýznamnejším podujatím v oblasti efektívnej energie je Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou "MESTO, OBEC - EFEKTÍVNA ENERGIA". Náklady na energie predstavujú jednu z hlavných nákladových položiek v rozpočtoch miestnych samospráv na Slovensku a otázka energetických úspor sa stáva vzhľadom na nárast cien tepla, elektriny i ďalších médií jednou z prioritných oblastí, na ktorú sa zameriava pozornosť našej verejnosti. Vďaka energetickej kríze sa otázky energetickej efektívnosti, bezpečnosti, diverzifikácie zdrojov stali aktuálnymi témami, potvrdzuje to veľký záujem o jednotlivé príspevky a závery z 3. celoslovenskej konferencie. www.unia-miest.sk

  [...pokračovanie]

26.08.2009
Agentúra J&T Manažment spol. s.r.o., pripravila pre obdobie september až október 2009 semináre, ktorých programy boli pripravené s renomovanými lektormi na základe podnetov a požiadaviek  poslucháčov.
Základy ekonomiky II.
Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní
Výkon vnútorného auditu
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

www.jandt.sk2
  [...pokračovanie]

24.08.2009

Program rokovania Predsedníctva ZHK sa bude zaoberať novými formami vzdelávania členskej základne, vstup do realizácie "Koncepcie modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike", doplnenie metodických materiálov do publikácie "KONTROLA V SAMOSPRÁVE", publikačná a  edičná činnosť združenia, programové rozpočtovanie.

  [...pokračovanie]

03.08.2009

V Žiline sa 3. augusta 2009 zasadala redakčná rada časopisu ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA, konštatovala, že zámer časopisu osloviť hlavne pracovníkov samosprávy sa naplňuje. Podporuje sa snaha uverejňovať aktuálne problémy týkajúce sa samosprávnych činností na obciach. Nasledujúce číslo bude venované analýze vývoja podielových daní na budúce roky a opatrenia, ktoré by mali prispieť k riešeniu a šetreniu verejných financií na obciach.

  [...pokračovanie]

31.07.2009

Ako podmienka úplnej digitalizácie služieb občanom, či už v styku s verejnou správou alebo komerčou firmou, sa často uvádza zavedenie elektronického podpisu. To je však pre občana komplikovaná a zbytočná finančná záťaž. 

  [...pokračovanie]

17.06.2009

v prílohe nájdete zákon o info štandardoch, ako aj výnos príslušného ministerstva k tejto téme.

  [...pokračovanie]

01.06.2009

Agentúra J&T pre obdobie jún 2009, ponúka odbroné školenia na aktuálne témy pre oblasť kontrolnej činnosti. Témami sú pravidla kontrolnej činnosti, posudzovanie nezrovnalostí v rámci finančného riadenia SF a KF pre programové obdobie od 2007 -2013, právna úprava zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. www.jandt.sk

  [...pokračovanie]

18.05.2009

sa v týchto dňoch distribuuje na jednotlivé regionálne sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, kde si ich budú môcť záujemcovia zakúpiť. Cena publikácie pre člena ZHK je 20 EUR, pre nečlenov 25 EUR. V tejto cene je započítaná aktualizácia už uvedených tém pre rok 2009.

  [...pokračovanie]

05.05.2009

Predsedníctvo ZHK sa na zasadnutí v Banskej Bystrici bude venovať aktuálnym otázkam, akými sú návrh poslanca NR SR p. Gavuru, začlenenie odborného vzdelávania do štruktúry vzdelávania verejnej správy Slovenskej republiky a distribúcia publikácie "KONTROLA V SAMOSPRÁVE" členom ZHK.

  [...pokračovanie]

20.04.2009

Samosprávy odmietajú návrh nezaradeného poslanca parlamentu Petra Gaburu o kontrolóroch. Poslanec chce, aby v ich mestách a obciach nad päťtisíc obyvateľov nevolili poslanci v zastupiteľstvách ako doteraz, ale priamo občania spolu s ostatnými volenými funkcionármi mesta či obce.

  [...pokračovanie]

25.03.2009

Členmi môžu byť osoby, ktoré sa stotožňujú s cieľmi združenia a jeho stanovami a ktorí sa chcú aktívne podieľať na vytváraní podmienok efektívnej a účinnej kontroly v samospráve SR. Môžu to byť hlavní kontrolóri a zamestnanci miest a obcí pracujúci v útvaroch hlavného kontrolóra, odborníci zaoberajúci sa legislatívou v tejto a príbuzných oblastiach. Členstvo vzniká podaním prihlášky vedúcemu regionálnej sekcie ZHK a zaplatením členského príspevku na účet ZHK.

  [...pokračovanie]

23.03.2009

V Spišskej Belej majú kontrolórku

Novým hlavným kontrolórom mesta Spišská Belá sa stala ešte donedávna mestská poslankyňa Veronika Kováčiková. Do funkcie ju zvolili poslanci na štvrtkovom zasadnutí.

  [...pokračovanie]

09.03.2009
Dvojmesačník ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA pripravuje MUNICIPÁLIA, a.s., ktorá koncom roka 2008 prevzala vydávanie tohoto časopisu od spoločnosti euroedu, a tak pokračuje v poskytovaní informácií z oblasti samosprávy.
  [...pokračovanie]

09.03.2009

Touto cestou chceme požiadať členov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a priaznivcov o poukázanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 

  [...pokračovanie]

22.02.2009

Ponuka Agentúry J&T MANAŽMENT, je smerovaná k súčasným svetovým trendom v úspore nákladov, k psychologickým aspektom personálnej práce v období ekonomickej krízy a k udržaniu výkonnosti podniku v kríze. www.jandt.sk

  [...pokračovanie]

22.02.2009

V dňoch 23. - 24. februára sa koná v Holiči zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí. V programe rokovania je aj vydanie publikácie "Kontrola v samospráve" a Memorandum, ktoré podpísali medzi sebou ZMOS a vláda Slovenskej republiky.

  [...pokračovanie]

04.02.2009

Od februára 2009 bude na internete po úprave stránka Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.

Prípadne pripomienky, opravy a návrhy zasielajte na e´mail budzakl@svit.sk Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

  [...pokračovanie]

05.01.2009

Agentúra J & T MANAŽMENT, s.r.o., Vám ponúka výber certifikovaných vzdelávacích podujatí na I. štvrťrok 2009, ktorý je zameraný na novelizáciu predpisov, ktoré budú aktuálne v nasledujúcom roku.

  [...pokračovanie]

01.01.2009

Milé dámy, vážení páni a kolegovia, dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril s príchodom Nového roku 2009. V prvom rade Vám chcem zaželať v novom roku pevné zdravie, rodinné šťastie a pracovnú pohodu.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky