Oznamy
Finančný manažment samosprávy v kontexte hospodárskej krízy
09.11.2009

Vysoké Tatry -

Hotel Hubert - V dňoch 9. - 10. novembra 2009 poriada Asociácia komunálnych ekonómov Slovenskej republiky, odbornú konferenciu, ktorá svojimi témami komplexne prechádza hospodárenie v samospráve. Úvod patrí rozpočtom miestnych samospráv pre roky 2010 až 2012, prechádza financovaním školstva v kompetencií miestnych samospráv, zásadymi hospodárenia s majetkom mesta, sociálnymi službami v miestnej samosprávy a záver patrí konsolidovanej účtovnej závierke z pohľadu finančného manažmentu.

 Prvý deň sa na odbornej konferencii predstavil Ing. Mikš, zástupca Ministerstva financii SR, ktorý vystúpil k téme "Rozpočty miestnych samospráv". V úvode skonštatoval, že výpadok v príjmoch pre obce a mesta pre rok 2009 oproti odhadom v júli 09, sa nenaplnia a bude nižší. Rok 2009 podľa neho by mali obce dosiahnúť v príjmoch naplnenie na 94 %.  Zároveň zhodnotil priebeh rozpočtového roku 2009.  V prvej polovici roka nerastú príjmy na obciach, ba v daňových príjmoch sa prejavovalo znižovanie. Napriek tomu výdavky obcí rastú, z titulu používania finančných prostriedkov z minulých období. Mestá a obce v prvej polovici roka nijako zvlášť nepremietali do svojich rozpočtov úsporné opatrenia . Významnou mierou zapájali zdroje z minulých období.  V treťom štvrťroku sa už citelnejšie prejavujú opatrenia, ktoré obce realizujú v rozpočte s cieľom znižovať výdavky. Obce sa naďalej realizujú v investíciách. Miera investovania je cca 30 %, rovnomerne rozloženie podľa veľkostnej štruktúry obcí. Čo je dobrým znakom, pokiaľ je to utlmené v bežných výdavkoch obce. Pre nasledujúce roky je rok 2010 pre obce ešte stále rokom problémovým, preto je dôležité analyzovať potrebu finančných prostriedkov pre obcou stanovené priority a uvedomiť si rozloženie, s ohľadom na marec 2010. Naďalej prebiehajú rokovania na úrovni ZMOS-u a MF SR, aby bol obciam zohľadnený dopad hospodárskej krízy. A to bola zároveň aj druhá téma dňa "Dopady krízy na hospodárenie mesta a obce", v ktorej sa predstvil Ing. Mrva, zástupca ZMOS-u. Potvrdil rokovania s ministerstvom financií, hľadajú spoločné východiská. Skonštatoval potrebu zlučovania malých obcí do efektívnejších celkov, ktoré by boli stabilnejšie v prípade takejto situácie, ktorú vyvolala kríza. Za uplynulý rok sa znížil prebytok obcí z 9 mld Sk na 3 mld Sk. Rok 2010 pre obce bude znamenať pokles príjmov vo výške 3 %. Pre ďalšie roky je očakávaný hospodársky rast, a preto je predpoklad pre stabilitu. V závere dňa vystúpil Ing. Nižňanský, zástupca poradenského centra v Piešťanoch, ktorý v svojom vystúpení sa venoval téme "Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny". Pripomenul, že obce so sebou nesú aj 1,6 mld Sk, modernizačný dlh, ktorý musia ešte stále hradiť. Opatrenia, ktoré zmiernia dopady krízy, budú hlavne prevenciou pred dôsledkami budúcich období. Treba mať na zreteli, zhoršovanie starnutia obyvateľstva, v súvislosti s priznávaním finančných prostriedkov od štátu. Treba využiť daň z nehnuteľnosti, hlavne čo sa týka stavieb. Na Slovensku je zaznamenaný stavebný boom. Investori by mali platiť rozvojový poplatok, ktorý sa môže stanoviť podľa potreby obce. Všetky snahy by mali smerovať k zabezpečeniu stability a odolností obcí voči krízovým situáciám.  Pokračovalo sa informáciou o školstve v meste Martin, kde na konkrétnom príklade účastníci mohli vidieť do hĺbky problému, ktorý je spojený s novelizáciou zákona  NR SR č. 597/2003 Z.z. zákonom NR SR  č. 179/2009 Z.z.  Tento zákon určuje mestám povinnosť tvorby všeobecne záväzného nariadenia mesta o financovaní školstva v kompetencií miestnej samosprávy.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky