Oznamy
BILANCIA ŠTÁTNEHO ROZPOČTU k 31.12.2021
05.01.2022

BRATISLAVA - Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31.12.2021. Štátny rozpočet dosiahol k tomuto dňu schodok vo výške 7 014,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 446,7 mil. eur (+9,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 702,4 mil. eur (+3,0 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 744,3 mil. eur  (-9,6 %). https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-15.htmlNegatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 277,3 mil. eur (-10,9 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 52,1 mil. eur (+12,2 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 2,0 mil. eur (-0,2 %). Ide najmä o medziročný pokles príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 33,6 mil. eur a úrokov o 1,8 mil. eur, ktorý bol do značnej miery kompenzovaný nárastom iných nedaňových príjmov o 30,8 mil. eur a kapitálových príjmov o 1,3 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku medziročne klesli o 0,4 mil. eur. Pozitívny vplyv mal aj medziročný nárast grantov a transferov na úrovni 1,7 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 139,5 mil. eur (-17,5 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 31,2 mil. eur (+1,3 %). Medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 7,4 mil. eur (-1,9 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 89,4 mil. eur (+10,2 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 129,9 mil. eur (-13,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 858,6 mil. eur (+4,7 %).


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky