Oznamy
NKÚ SR dosahuje vysokú úroveň kontrolnej činnosti
04.05.2021

BRATISLAVA - Národní kontrolóri úspešne podstúpili medzinárodné hodnotenie kvality a otvorenosti. Špecialisti z USA, Poľska, Maďarska a Fínska zhodnotili pôsobenie slovenskej národnej autority pre oblasť externej kontroly v rámci rok trvajúceho procesu partnerského posúdenia tzv. Peer review. Detailným preverením procesov, ale aj výstupných dokumentov skonštatovali, že Najvyšší kontrolný úrad SR dosahuje vysokú úroveň kontrolnej činnosti. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky berie na vedomie správu o medzinárodnom hodnotení vysokej úrovne kontrolnej činnosti Najvyšším kontrolným úradom a predpokladá, že tieto skúsenosti odovzdajú aj kontrolórov v územnej samospráve a podporia úsilie združenia o zefektívnenie legislatívy v kontrolnej oblasti územnej samosprávy v zmysle návrhov združenia z minulých rokov v zákone o obecnom zriadení alebo samostatným zákonom o kontrole v územnej samospráve. https://www.zmos.sk/nku-sr-dosahuje-vysoku-uroven-kontrolnej-cinnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616Časť o miestnej územnej samospráve Slovenskej republiky zo Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2020

„Miestnu územnú samosprávu v podmienkach Slovenskej republiky tvorí viac ako 2 900 miest, mestských častí a obcí, v ktorých v súlade so zákonom o obecnom zriadení pôsobí ako jeden z prvkov vnútornej kontroly aj hlavný kontrolór. Ten má dohliadať nielen na dodržiavanie predpisov, ale aj na hospodárnosť fungovania miest a obcí Slovenskej republiky.

Samospráva hospodári so značnými objemami finančných zdrojov a majetku, ktorých vývoj za posledných 5 rokov je obsahom prílohy č. 2 tejto správy. Dlhoročné skúsenosti NKÚ SR z kontroly samosprávy poukazujú nielen na množstvo nedostatkov v činnosti miest a obcí, ale aj na nedostatky súvisiace s nedostatočne účinnou činnosťou hlavných kontrolórov. Prečo dochádza k týmto nedostatkom, chceli kontrolóri zistiť formou analytickej činnosti. Potrebné analytické údaje poskytli všetky mestá, mestské časti a obce Slovenskej republiky.

V slovenských mestách a obciach pôsobí viac ako 1 500 hlavných kontrolórov. Veľký problém pre fungovanie samospráv z pohľadu dobre fungujúceho vnútorného kontrolného systému predstavuje neobsadenie pozície hlavného kontrolóra, a to aj napriek tomu, že ide o zákonnú povinnosť.

Analýza ďalej odhalila dva zásadné systémové nedostatky súvisiace s výškou úväzku hlavných kontrolórov. Problém s výkonom kontrolórskej činnosti nastáva vtedy, ak je úväzok hlavného kontrolóra príliš malý, vtedy môžeme hovoriť o tzv. mikroúväzkovom kontrolórovi, alebo výška všetkých úväzkov hlavného kontrolóra je neprimerane vysoká a vtedy môžeme hovoriť o tzv. makroúväzkovom kontrolórovi.

Pri mikroúväzkových kontrolóroch je problémom nedostatok času na výkon kontrolnej činnosti, čo v praxi predstavovalo menej ako 15 hodín kontrolnej činnosti mesačne. Takýchto hlavných kontrolórov pôsobí v slovenských obciach viac ako tretina. Pri makroúväzkových kontrolóroch je problémom opäť nedostatok času, tentoraz je však dôvodom vysoký počet úväzkov, inak povedané, vysoký počet obcí, kde jedna a tá istá osoba vykonáva činnosť hlavného kontrolóra. V podmienkach slovenských obcí nie je neobvyklé nájsť hlavných kontrolórov, ktorých výška všetkých úväzkov presahuje 150, ale aj 200 %. Prevedené do praxe, takýto „supermani“ kontroly by deň čo deň strávili kontrolnou činnosťou 12 až 15 hodín. Takýto stav predstavuje riziko formálneho výkonu kontrolórskej činnosti. V tejto súvislosti analýza odhalila, že len 77 našich hlavných kontrolórov, čo predstavuje asi 5 % z ich celkového počtu, zabezpečuje kontrolnú činnosť pre 25 % všetkých obcí Slovenska!!!

Systém vnútorného kontrolného systému miest a obcí, zabezpečovaný prostredníctvom hlavných kontrolórov, nie je zanedbateľný ani z pohľadu alokovaných finančných zdrojov určených na ich činnosť. Objem týchto verejných zdrojov každoročne rastie a v roku 2020 predstavoval sumu vyššiu ako 13 miliónov eur.

NKÚ SR na základe výsledkov analýzy a kontrolnej činnosti odporučil MV SR upraviť legislatívu buď novelou zákona o obecnom zriadení, alebo novým zákonom, ktorý by v celej svojej šírke obsiahol činnosť hlavných kontrolórov samospráv. Je tiež nevyhnutné stanoviť kritériá na výkon funkcie či už z pohľadu kvalifikačných požiadaviek, praxe a pod. V súčasnosti platné kritérium požadujúce minimálne stredoškolské vzdelanie je už nedostatočné.

Uvedený spôsob pohľadu NKÚ SR na problematiku hlavného kontrolóra opätovne dokumentuje problém rozdrobenosti územia do neúmerne vysokého počtu obcí a miest. Malé obce s rovnakými povinnosťami ako veľké, nie sú objektívne schopné vykonávať kontrolu v plnom rozsahu a kvalitne, a aj postavenie a úlohy hlavného kontrolóra sa v takýchto podmienkach plnia skôr formálne, než ako skutočný nástroj riadenia obce. Poznatky z oblasti pôsobenia hlavných kontrolórov, ktoré NKÚ SR ponúkol verejnosti, opätovne podčiarkujú potrebu pokračovať v reforme verejnej správy tak, aby obce boli schopné plniť svoje originálne a prenesené kompetencie čo najlepšie a v záujme občanov.“

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/166625/NKU_VyrocnaSprava_2020_web.pdf

BRATISLAVA, MAREC 2021


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky