Oznamy
Novela zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
10.11.2020

BRATISLAVA - Národná rada Slovenskej republiky 4. novembra 2020 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorý predložil poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Gyimesi. S cieľom posilniť transparentnosť a otvorenosť rokovania samosprávy je účelom navrhovanej právnej úpravy aj rozšíriť okruh subjektov, ktorí môžu požiadať o slovo na rokovaní obecného zastupiteľstva či zastupiteľstva samosprávneho kraja a toto im bude udelené. Okrem poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca Európskeho parlamentu, zástupcu vlády či zástupcu iného štátneho orgánu môže požiadať o slovo na rokovaní obecného zastupiteľstva aj hlavný kontrolór obce. Návrh zákona tiež spresňuje, že uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra z funkcie podľa § 18a ods. 9 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí byť odôvodnené. 

2

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Účelom predmetnej legislatívnej úpravy je rozšíriť okruh subjektov, ktorí môžu požiadať o udelenie slova na rokovaní obecného zastupiteľstva a toto im bude udelené. Považuje sa za dôležité a prínosné, aby aj hlavnému kontrolórovi bolo slovo udelené vždy, keď o to požiada. V praxi sa veľakrát vyskytli prípady, keď mu slovo na rokovaní zastupiteľstva nebolo udelené, a to najmä v prípadoch osobných animozít alebo napätých vzťahov so starostom obce. Pritom hlavný kontrolór má z titulu svojej funkcie k dispozícii množstvo informácií o živote v obci, ktoré majú súvislosť s prerokovávanými bodmi na obecnom zastupiteľstve a môžu ovplyvniť rozhodovanie poslancov pri hlasovaní o jednotlivých bodoch programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 2

Spresňuje sa možnosť odvolania hlavného kontrolóra zo svojej funkcie obecným zastupiteľstvom tak, že sa dopĺňa formulácia, v zmysle ktorej bude musieť uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 9 písm. a) explicitne obsahovať dôvody odvolania. V doterajšej právnej úprave tento dodatok absentoval, čo spôsobovalo nejednotný postup obcí a aplikáciu v praxi, keď niektoré samosprávy odôvodňovali uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra, iné nie.

K Čl. II

Z analogických dôvodov ako sú uvedené v Čl. I sa vykonáva úprava vo vzťahu k hlavnému kontrolórovi samosprávneho kraja aj v zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

K Čl. III

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2021

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky