Oznamy
ZMOS má zásadnú pripomienku k novele zákona vo vzťahu k hlavným kontrolórom
20.10.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska dnes v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo zásadnú pripomienku k novele zákona vo vzťahu k hlavným kontrolórom. Z dôvodu zjednotenia postupov samospráv, žiada, aby odôvodnenie k odvolaniu hlavného kontrolóra obce bolo povinnou náležitosťou uznesenia obecného zastupiteľstva, a to nielen vo vzťahu k ustanoveniu § 18a ods. 9 písm. a), ale aj písm. b) a c), t.j. s explicitným uvedením dôvodov pri opakovanom alebo zvlášť hrubom porušení povinností hlavného kontrolóra, opakovaným zanedbávaným povinností, ktoré vyplývajú z funkcie hlavného kontrolóra, pričom bol minimálne raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom alebo v prípade, ak hlavný kontrolór uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch; nakoľko nie vždy samosprávy udávajú argumentáciu odvolania hlavného kontrolóra v uzneseniach zastupiteľstiev, čím pri aplikácii ustanovenia § 18a ods. 9 vzniká istá disproporcia v aplikačnej praxi. https://www.zmos.sk/zmos-ma-zasadnu-pripomienku-k-novele-zakona-vo-vztahu-k-hlavnym-kontrolorom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v prieskumoch. V aktuálnom období hľadá odpovede na to, aký prístup majú samosprávy a ich obyvatelia k internetu, či samosprávy budujú verejné wifi zóny, prípadne či žiaci na školách majú možnosti online vzdelávania a či majú samosprávy možnosť vysielať rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom internetu. https://www.zmos.sk/zmos-skuma-postoje-samosprav-k-internetu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podpísanou novelou sa stabilizuje systém triedeného zberu. Novelou zákona o odpadoch, ktorú schválila 24.9.2020 Vláda SR a v piatok 9.10.2020 podpísala prezidentka SR sa čiastočne stabilizuje systém triedeného zberu v obciach. https://www.zmos.sk/podpisanou-novelou-sa-stabilizuje-system-triedeneho-zberu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

Rezort kultúry informuje, že počas zákazu hromadných podujatí môžu umelecké súbory skúšať. Múzea, galérie a knižnice ostávajú otvorené a podliehajú opatreniam ako ostatné prevádzky. https://www.zmos.sk/kultura-v-case-obmedzeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort regionálneho rozvoja zjednodušuje IROP. Rezort regionálneho rozvoja avizuje, že zjednodušené opatrenia pre IROP by mali umožniť do tohto roka efektívne dočerpať 109 miliónov eur, inak o nich prídeme. https://www.zmos.sk/rezort-regionalneho-rozvoja-zjednodusuje-irop-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Novela zákona o verejnom zdraví. Vláda SR včera schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá je reakciou na okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Rozširuje sa tiež predmet úpravy tohto zákona. Opatrenia ÚVZSR budú mať po novom charakter všeobecne záväzných právnych predpisov, to znamená vyhlášok. https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-verejnom-zdravi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Konflikt záujmov - metodika k verejnému obstarávaniu. Konflikt záujmov / prehľad metodickej činnosti a rozhodovacej praxe - Jednou z kľúčových okolností, ktoré ohrozujú spravodlivú súťaž, je existencia konfliktu záujmov. Viac TU https://www.zmos.sk/konflikt-zaujmov-metodika-k-verejnemu-obstaravaniu--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Európska komisia predĺžila platnosť mapy regionálnej pomoci pre Slovenskú republiku do decembra 2021. Európska komisia dospela k záveru, že predĺženie platnosti mapy regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku do 31. decembra 2021 spĺňa kritériá zlučiteľnosti so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, keďže je v súlade s podmienkami stanovenými v Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 a zároveň s predĺženým obdobím ich uplatňovania, ktoré Európska komisia oznámila 2. júla 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-predlzila-platnost-mapy-regionalnej-pomoci-pre-slovensku-republiku-do-decembra-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia predĺžila platnosť určitých pravidiel štátnej pomoci. Európska komisia dňa 2. 7. 2020 predĺžila platnosť určitých pravidiel štátnej pomoci, ktorých platnosť by sa skončila na konci roku 2020. Po konzultácii s členskými štátmi a vzhľadom na súčasnú krízu, sa rozhodla Európska komisia vykonať úpravy existujúcich pravidiel s cieľom zmierniť hospodársky a finančný vplyv prepuknutia COVID-19. https://www.zmos.sk/europska-komisia-predlzila-platnost-urcitych-pravidiel-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky