Oznamy
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
14.11.2014

V súvislosti s voľbami  do orgánov samosprávy obcí 2014 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že člen volebnej komisie ani obec z odmeny za výkon funkcie vo volebnej komisii neodvádzajú poistné na sociálne poistenie. Znamená to, že na účely sociálneho poistenia nemá postavenie zamestnanca predseda volebnej komisie, člen volebnej komisie a zapisovateľ volebnej komisie. Obec preto z dôvodu vyplatenia odmeny neprihlasuje tieto osoby do registra poistencov v Sociálnej poisťovni a neodvádza za nich a za seba z vyplatenej odmeny poistné na sociálne poistenie Obec ako zamestnávateľ starostu, ktorému končí funkčné obdobie zvolením nového starostu, ktorý zložil sľub, odhlasuje pôvodného starostu z registra poistencov dňom, ktorým zložil novozvolený starosta sľub. Zároveň týmto dňom prihlasuje obec  do registra poistencov aj novozvoleného starostu.

Ak bol vo voľbách do orgánov samosprávy obcí opätovne zvolený ten istý starosta, obec odhlasuje starostu z registra poistencov dňom zloženia jeho sľubu a vznikom nového funkčného obdobia  ho opätovne prihlasuje do registra poistencov dňom, ktorý nasleduje po dni v ktorom zložil sľub starostu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 Obec, obdobne ako pri starostovi v otázke prihlásenia do/odhlásenia z registra poistencov v Sociálnej poisťovni postupuje aj pri poslancoch obecného zastupiteľstva.

Obec taktiež prihlasuje do registra poistencov každú fyzickú osobu, ktorá má postavenie zamestnanca na účely Sociálneho poistenia na základe vzniknutého právneho vzťahu, ktorý bol medzi ňou a obcou uzatvorený  a z tohto právneho vzťahu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti. Takýmto zamestnancom na účely sociálneho poistenia je napr. člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupca starostu alebo člen obecnej rady. Ak je poslanec obecného zastupiteľstva napr. aj členom komisie zriadenej obecným zastupiteľstvo a z obidvoch vzťahov mu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti, obec prihlasuje tohto zamestnanca na účely sociálneho poistenia do registra poistencov dvakrát, raz ako poslanca obecného zastupiteľstva a druhýkrát ako člena komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom.

 Pokiaľ napr. poslanec obecného zastupiteľstva vznikom svojho poslaneckého mandátu vyhlásil, že funkciu poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu a zásady odmeňovania vzdanie sa práva na odmenu umožňujú, obec tohto poslanca neprihlasuje do registra poistencov, nakoľko mu nevzniklo právne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia. Uvedené sa obdobne vzťahuje aj napr. na členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupcu starostu alebo členov obecnej rady.

 Uvedené platí rovnako pre primátorov, mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky