Napísali o nás
Postavenie hlavného kontrolóra obce a jeho pracovno-právny pomer v zmysle platných zákonov
29.01.2010

V minulom , aj v tomto roku dochádza často k voľbám hlavného kontrolóra obcí a miest v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"). Nakoľko sa vyskytujú mýty a dohady okolo pracovno-právneho postavenia hlavného kontrolóra, v tomto článku sa zameriam na vývoj právnej úpravy jeho postavenia v zákone o obecnom zriadení a v súvisiacich zákonoch, týžkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov vo verejnej správe.  ...
ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ (str. 15-17)

Postavenie hlavného kontrolóra obce a jeho pracovno-právny pomer v zmysle platných zákonov.  Ing. Peter Orgoník, PhD.
Už pri samotnej tvorbe nových princípov správy v Slovenskej republike, pri vzniku zákona o obecnom zriadení, bol daný zákonný predpoklad na kontrolnú činnosť v podmienkach novvznikajúcej samosprávy, a to v zákone o obecnom zriadení, ktorý sa stal účinným od volieb do samosprávy obcí (zákon nadobudol účinnosť od 24. 11. 1990). Už vtedy zákon obsahoval ustanovenie o hlavnom kontrolórovi, a to v § 18 Hlavný kontrolór, v zmysle ktorého:
"(1) Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ...."
"(2) Do funkcie ho vymenúva na dobu neurčitú obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu."
V tom čase bol hlavný kontrolór pracovníkom obce, do funkcie bol vymenovávaný na dobu neurčitú obecným zastupiteľstvom na návrh starostu. Vymenovanie do funkcie vtedy znamenalo v súvislosti s v tom čase platnou právnou úpravou § 27 ods. 4 Zákonníka práce (vtedy zákon č. 65/1965 Zb. v z. n. p.), že vymenovaním bolo možné založiť pracovný pomer len u vedúcich pracovníkov vymenovaných podľa osobitných predpisov, čo v tomto prípade znamená, že už v tom čase bol hlavný kontrolór chápaný ako vedúci pracovník.
Od nadobudnutia účinnosti zákona o obecnom zriadení do 31.12.2001 boli vykonané zmeny vo funkcii hlavného kontrolóra v tom zmysle, že hlavný kontrolór zostal pracovníkom obce, nebol však už vymenovávaný, ale bol volený na dobu neurčitú.
V tejto časti zákona o obecnom zriadení došlo k novelám najskôr zákon č. 295/1992 Zb. Od 1.7.1992, kedy došlo k zmene ustanovovania hlavného kontrolóra do funkcie, a to z vymenovania na voľbu, s odvolaním sa na § 27 ods. 3 Zákonníka práce (vtedy  zákon č. 65/1965 Zb. v z. n. p.), voľbou sa pracovný pomer zakladá v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi a následne zákonom č. 252/1994 Z. z. od 19. 9.1994.
Z doterajšieho prehľadu je zrejmé, že stále išlo o pracovný pomer hlavného kontrolóra, ktorý vznikal buď vymenovaním alebo voľbou, v tom čase na dobu neurčitú. Z ustanovenia § 18 Hlavný kontrolór zákona o obecnom zriadení citujem:
! (1) Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ..."
" (2) Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo na dobu neurčitú. Za svoju činnosť zdpovedcá obecnému zastupiteľstvu.
podstatná zemna v právnej úprave halvného kontrolóra nastala 1.1.2002, a to zákonom č. 453/2001 Z.z.
Z ustanovenia o hlavnom kontrolórovi v § 18 Hlavný kontrolór citujem:
" (1) Obecné zastupiteľstvo ......


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky