Napísali o nás
Konsolidácia rozpočtov obcí v čase krízy
31.07.2009

Ing. Ľudovít Budzák

prezident ZHK SR

 

Konsolidácia rozpočtov obcí v čase krízy.


 
Nachádzame sa v období finančnej krízy, a to je vhodný čas na zásadné prehodnotenie hospodárenia verejných financií a na úpravu postupov v územnej samospráve. Už pri tvorbe rozpočtov na roky 2009, 2010 a 2011 bola známa skutočnosť, že dôjde k poklesu výnosu dane z príjmu fyzických osôb, ktorá tvorí najväčšiu zložku príjmov miest a obcí. Aktuálny vývoj ekonomickej situácie a makroekonomické prognózy potvrdzujú, že pokles výnosu tejto dane nebude len krátkodobého charakteru, ale že bude mať trvalejší charakter.

Vzhľadom na to, že samosprávy v tomto nemôžu nič robiť, nakoľko daň z príjmov fyzických osôb je určovaná i spravovaná centrálne. Možnosťou je lobing v prospech zvýšenia pomeru pre samosprávu, alebo akceptovanie tejto skutočnosti a premietnutie zníženia do príjmovej časti rozpočtu obce.

Napriek tomu, že väčšina obcí pri tvorbe rozpočtu, v príjmovej časti pristupovala veľmi zodpovedne a opatrne, je potrebné pre zabezpečenie bezproblémového chodu obce, aj v ďalších rokoch prehodnotiť výdavkovú časť rozpočtu a v položkách, kde je to len trochu možné ( bez obmedzenia chodu zariadení, či dopadu na občana ) prehodnotiť čerpanie poprípade pozastaviť až do ďalšieho upresnenia dopadu finančnej krízy pre nasledujúce roky a priebežne sledovať čerpanie výdavkovej časti rozpočtu obce, ako aj napĺňanie príjmovej časti obce.

Pre obce sa ponúkajú konkrétne opatrenia upravujúce čerpanie schváleného rozpočtu obce pre rok 2009, vzhľadom na prebiehajúcu finančnú krízu:

1) Zminimalizovať čerpanie položiek na nevyhnutnú mieru, podmienenú súhlasom primátora: - nákup strojov a zariadení

- nákup výpočtovej techniky

- nákup vybavenia interiéru

- nákup telekomunikačnej techniky

- nákup softwaru

- nákup pracovných, ochranných odevov, uniforiem

 1.  
  1.  
   1. Prehodnotiť výdavkovú časť bežného rozpočtu obce pre rok 2009 a maximálne hospodárne pristúpiť k čerpaniu rozpočtu obce s ohľadom na nevyhnutnosť predmetných výdavkov v rozsahu celého rozpočtu obce aj pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí obce v oblasti kultúry, športu a partnerských vzťahov s partnerskými obcami.

   2. Zabezpečiť financovanie kapitálových výdavkov bez zapojenia bežných príjmov rozpočtu obce. Ďalšie kapitálové príjmy by mali byť dopĺňané do rozpočtu obce formou presunu v rozpočte obce ako zníženie bežných zdrojov príjmov a navýšenie kapitálových zdrojov príjmov.

   3. Doplniť kapitálové príjmy na kapitálové aktivity predovšetkým v rámci kapitálového rozpočtu obce s minimálnym zapojením fondových zdrojov – plánovaný predaj majetku.

   4. Vytvoriť samostatnú komisiu z dôvodu prebiehajúcej finančnej krízy, ktorá bude priebežne monitorovať a pravidelne prehodnocovať stav plnenia rozpočtu obce bežných príjmov a náväzne na ich plnenie uvoľňovať čerpanie položiek v bode 1)

   5. Prehodnotiť definíciu základu dane i sadzby dane v oblasti dane z nehnuteľnosti. Riešením je zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľnosti alebo rozšírenie základu tejto dane, obmedzením rôznych výnimiek. Samozrejme toto opatrenie je možné zaviesť až po dostatočnom vysvetlení občanom.

   6. Odviazať vývoj platov zamestnancov obecných úradov od všeobecných tabuliek platných pre štátnu a verejnú správu, zadefinovaním vlastnej politiky odmeňovania ( cez VZN ) a tak prispôsobovať výšku mzdových prostriedkov možnostiam rozpočtu obce.

   7. Reštrukturalizovať dlhové zaťaženie a tým dospieť k zaujímavým úsporám v rozpočte obce. Ide o predĺženie splatnosti dlhu, progresívne nastavené splátky, ako aj dočasné odloženie splátok úrokov.

   8. Motivovať zamestnancov samosprávy cieľovými odmenami pri dosahovaní vopred stanovených úsporných opatrení.

Je len vecou zodpovednosti vedenia obce, do akej miery dokáže pri riešení stanovených úloh na obci, zrealizovať opatrenia na zmiernenie finančnej krízy v prospech občanov obce a v prospech budúcnosti obce. Hlavný kontrolór obce, ako jedna zo zložiek vedenia obce, spolupôsobí pri hľadaní a doporučovaní týchto opatrení, ako aj pri ich zabezpečovaní a uplatňovaní v živote obce.- bk -


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky