Napísali o nás
Finančná kontrola v územnej samospráve rok po novele zákona.
26.08.2009

Už ôsmy rok platia ustanovenia zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole"), ale v praxi ešte stále nemá pevné základy.
       Stretávam sa s rôznymi príkladmi v jeho uplatňovaní a s rôznym ponímaním vykonávania tejto kontroly. Práve tieto dôvody ma viedli km napísaniu tohto príspevku, v ktorom sa budem venovať najmä predbežnej a priebežnej finančnej kontrole.
      Systém finančného riadenia zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom  ktorých sa zabezpečuje:
- účinné finančné plánovanie,
- rozpočtovanie,
- účtovanie,
- výkazníctvo,
-platba konečným prijímateľom,
- sledovanie finančných tokov a
- finančná kontrola pri realizácií finančných operácií.
     Nezastupiteľné miesto má kontrolná činnosť v celom rade kontrolných aktivít realizovaných predtým, ako dôjde k samotnému prijatiu finančných rozhodnutí, či už v oblasti stanovenia účelu použitia finančných prostriedkov, v oblasti záväzkov, procesu verejného obstarávania, ujzatvárania zmluvných vzťahov alebo samotnej platby.
    Plnenie jednej z hlavných úloh kontroly je vytvárať také podmienky a bariéry, aby nedochádzalo k nedostatkom, a ak by aj vznikli, vytvárať také účinné kontrolné mechanizmy, aby sa čo v najkratšom čase zabezpečila náprava nepriaznivéhgo stavu.
   To môže zabezpečiť len efektívne fungujúci systém kontroly.

*Výňatok z časopiu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ č. 7-8/2009 str. 42-45
Ing. Oxana Hospodárová


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky