Do pozornosti

Oznamy
14.06.2021

BRATISLAVA - ZMOS nesúhlasí s vydaním smernice č. 75/2020, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení neskorších aktov riadenia. Na základe tejto zmeny sa zvyšuje počet žiakov základných škôl potrebný na vytvorenie pracovného miesta odborného zamestnanca miest a obcí, ktorý odborne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v školstve. Spôsob akým bola smernica vydaná naznačuje, že MŠVVaŠ SR nechápe samosprávu ako partnera, ale ako podriadeného štátnemu aprarátu.

  [...pokračovanie]

14.06.2021

BRATISLAVA - Vznik fondu má jednoznačný cieľ, ktorým je podpora rozvoja športovísk po celom Slovensku. Prvýkrát v histórii sa slovo šport dostáva aj do materiálov, ktoré sa pripravujú pre nové obdobie čerpania fondov EU 2021 – 2027. Vo Fonde obnovy pre roky 2021 – 2023 plánujeme v kapitole školstvo podporu rekonštrukcie školskej športovej infraštruktúry. Európska komisia bude od nás následne vyžadovať čo najpresnejšie dáta, popisujúce súčasný stav športovej infraštruktúry. A našou snahou je získať aj pre Vaše športoviská čo najviac financií.

  [...pokračovanie]

24.05.2021

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveroval hospodárenie na Ministerstve vnútra SR v období rokov 2017 – 2019. Na základe kontrolných zistení konštatujú, že pri správe štátneho majetku sa ministerstvo nesprávalo ako dobrý hospodár a kľúčové stratégie potrebné pre reformu verejnej správy si nechávalo spracovať v externom prostredí. https://www.zmos.sk/nku-kontrola-nakladania-s-verejnymi-zdrojmi-i-statnym-majetkom-na-rezorte-vnutra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

11.05.2021

BRATISLAVA - Dňa 06. 05. 2021 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Úradom pre verejné obstarávanie a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, účelom ktorého je užšia a profesionálnejšia spolupráca posilňujúca kontrolu verejných súťaží v regiónoch Slovenska. Informáciu o nadviazaní spomínanej spolupráce v oblasti verejného obstarávania je možné získať na: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=860 a záznam z on-line stretnutia predsedu úradu M. Hliváka a prezidenta ZHK SR Ľ. Budzáka, nájdete na: https://www.facebook.com/miroslavhlivak/posts/1407100349644423. Na základe nadviazanej spolupráce začína úrad prostredníctvom Stálych pracovísk UVO, pôsobiacich v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky, realizovať bezplatné školenia na tému „Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly", ktoré sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutočnia on-line formou.

  [...pokračovanie]

06.05.2021

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) posilňuje kontrolu verejných súťaží v regiónoch Slovenska prostredníctvom užšej a profesionálnejšej spolupráce s hlavnými kontrolórmi. Predseda úradu Miroslav Hlivák to deklaroval uzavretím Memoranda o spolupráci úradu so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky (ďalej len „ZHK SR“), pričom o jeho napĺňaní dnes rokoval s prezidentom združenia Ľudovítom Budzákom. „Od nástupu do funkcie predsedu úradu zdôrazňujem, že úrad musí robiť maximum pre účinnú a efektívnu kontrolu verejných súťaží priamo v teréne. Keďže tzv. zákazky s nízkou hodnotou, teda súťaže do max. 180 tisíc eur.(260 tisíc eur.), spadajú do kompetencie miestnych kontrolórov, teší ma, že dnešným dňom sme systémovo uchopili spoluprácu so ZHK SR. Podpisom memoranda o spolupráci sme definovali hlavné aktivity spolupráce pri kontrole dodržiavania zákonných pravidiel pri obstarávaní,“ vysvetľuje predseda úradu Miroslav Hlivák.

  [...pokračovanie]

04.05.2021

BRATISLAVA - Národní kontrolóri úspešne podstúpili medzinárodné hodnotenie kvality a otvorenosti. Špecialisti z USA, Poľska, Maďarska a Fínska zhodnotili pôsobenie slovenskej národnej autority pre oblasť externej kontroly v rámci rok trvajúceho procesu partnerského posúdenia tzv. Peer review. Detailným preverením procesov, ale aj výstupných dokumentov skonštatovali, že Najvyšší kontrolný úrad SR dosahuje vysokú úroveň kontrolnej činnosti. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky berie na vedomie správu o medzinárodnom hodnotení vysokej úrovne kontrolnej činnosti Najvyšším kontrolným úradom a predpokladá, že tieto skúsenosti odovzdajú aj kontrolórov v územnej samospráve a podporia úsilie združenia o zefektívnenie legislatívy v kontrolnej oblasti územnej samosprávy v zmysle návrhov združenia z minulých rokov v zákone o obecnom zriadení alebo samostatným zákonom o kontrole v územnej samospráve. https://www.zmos.sk/nku-sr-dosahuje-vysoku-uroven-kontrolnej-cinnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

04.05.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Úrad verejného zdravotníctva vytvoril prehľadného a praktického sprievodcu s opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách prevádzok tzv. epiketu. https://www.zmos.sk/sprievodca-opatreniami-k-letnym-terasam -- Zároveň dáva do pozornosti, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil novú vyhlášku číslo 197, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

  [...pokračovanie]

03.05.2021

BRATISLAVA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky svojim členom dáva do pozornosti Upozornenie spoločne s odporúčaniami PZ, ktoré sa nachádza na webovom sídle MVSRIde o prevod finančných prostriedkov (tzv. CEO podvod – z anglického prekladu Chief Executive Officer). Páchateľ, ktorý disponuje internými informáciami o spôsobe fungovania organizácie, tieto zmanipuluje a vydávajúc sa za autoritu alebo vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti osloví subjekt a požaduje naliehavým spôsobom vykonať prevod finančnej čiastky na neznámy účet. Požiadavka sa javí ako legitímna, no v skutočnosti je jediným cieľom uviesť jej príjemcu do omylu a získať finančné prostriedky. https://www.minv.sk/?podvodne-prevody-penazi

 

 

  [...pokračovanie]

06.04.2021

PREŠOV - Na základe ponuky vzájomnej spolupráce, zástupcu Stáleho pracoviska ÚVO v Prešove, v oblasti vzdelávania sa vo verejnom obstarávaní, členovia Predsedníctva ZHK SR a vedúci regionálnych sekcií ZHK SR sa zúčastnili online kurzu dňa 31.3.2021, ktorého témami bola zákazka s nízkou hodnotou, kontrola zákaziek s nízkou hodnotou, orientácia na webe ÚVO, s priestorom na diskusiu a otázky z praxe. Pilotný kurz bol vedený na vysokej odbornej úrovni, lektormi - Mgr. Ján Richnavský, Mgr. Jana Majdová, Mgr. Lucia Kaščáková a JUDr. Andrej Vaško – zaujal účastníkov online kurzu svojou úplnosťou, aktuálnosťou a možnosťou aktívne sa zapojiť so svojimi skúsenosťami z praxe v územnej samospráve. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky privítalo možnosť pokračovania takýchto bezplatných online kurzov pre všetkých svojich členov a odporúča využiť túto možnosť zvyšovania svojho odborného potenciálu pre funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorá bude zárukou pre obce pri dodržiavaní správnych procesných postupov pri verejnom obstarávaní.

  [...pokračovanie]

01.04.2021

Liptovská Teplička - Veľkonočné sviatky sú najkrajším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý zároveň spájame aj s príchodom jari, nádejou a vierou. V tomto období sa vraciame k jedinečných tradíciam a zvykom svojich predkov. Preto vám želáme príjemné prežitie, dostatok času na oddych a veľa príjemne strávených chvíľ s rodinou.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky