Do pozornosti

Oznamy
15.07.2021

BRATISLAVA - Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 5 zo dňa 7. januára 2021, ktorým schválila Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, uložila riaditeľovi úradu pripraviť a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh Akčného plánu národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. Návrh Akčného plánu vychádza z Národnej stratégie a definuje spôsob a nástroje, ktorými sa Slovenská republika bude snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru. Cieľom Akčného plánu je podrobnejšia úprava a rozpracovanie opatrení navrhnutých v Národnej stratégii a návrh konkrétnych úloh s uvedením spôsobu ich realizácie, ako aj určenie zodpovedného orgánu za plnenie jednotlivých úloh a určenie časového rámca ich realizácie. Z dôvodu dosahovania vyššej miery efektívnosti plnenia úloh za monitorovanie implementácie Akčného plánu bude zodpovedný stály monitorovací výbor pre implementáciu Akčného plánu. Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

  [...pokračovanie]

09.07.2021

BRATISLAVA - Rezort ministerstva vnútra informuje, že od pondelka 9. júla sa menia podmienky vstupu na územie Slovenska, otvorené budú všetky hraničné priechody. Taktiež informuje, že od 9. júla 2021 začína platiť nový cestovný semafor. Ten reaguje na šírenie delta variantu koronavírusu a prináša zmeny v cestovaní. Krajiny, z ktorých sa vstupuje na územie SR, už nebudú rozdelené do stupňov rizikovosti. Rozdiel bude v tom, či prichádzajúca osoba je alebo nie je zaočkovaná. Otvorené budú všetky hraničné priechody. https://www.zmos.sk/od-9-jula-platia-nove-pravidla-vstupu-na-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

01.07.2021

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky dáva do pozornosti upozornenie Policajného zboru Slovenskej republiky, na útoky podvodov páchaných elektronickou formou. Na základe získaných interných informácií o spôsobe fungovania organizácie, ich zmanipuluje a vydávajúc sa za predstaviteľa spoločnosti osloví subjekt a požaduje naliehavým spôsobom vykonať prevod finančnej čiastky na neznámy. Konanie v časovej tiesni častokrát vedie k splneniu týchto požiadaviek, bez dostatočného overenia pravdivosti. V ďalšej časti je zverejnené upozornenie Policajného zboru Slovenskej republiky, ktoré sa nachádza na webovom sídle MV SR.

  [...pokračovanie]

01.07.2021

BRATISLAVA - Keďže verejné obstarávanie je jednou z priorít reformy verejnej správy, Úrad pre verejné obstarávanie v rámci operačného programu Efektívna verejná správa vypracoval národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku. https://www.zmos.sk/uvo-spustenie-webstranky-np-zvysovanie-efektivnosti-v-oblasti-vo-v-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

17.06.2021

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky presadzujú potrebu vyvodzovania zodpovednosti za hospodárenie s verejnými zdrojmi. „Každý občan má právo na to, aby sa s peniazmi, ktoré odvádza štátu, hospodárilo čestne a rozumne, v súlade so zákonom.“ https://www.zmos.sk/uvo-a-nku-davame-na-stol-riesenia-pre-vyvodzovanie-zodpovednosti-za-narabanie-s-verejnymi-peniazmi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

14.06.2021

BRATISLAVA - ZMOS nesúhlasí s vydaním smernice č. 75/2020, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení neskorších aktov riadenia. Na základe tejto zmeny sa zvyšuje počet žiakov základných škôl potrebný na vytvorenie pracovného miesta odborného zamestnanca miest a obcí, ktorý odborne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v školstve. Spôsob akým bola smernica vydaná naznačuje, že MŠVVaŠ SR nechápe samosprávu ako partnera, ale ako podriadeného štátnemu aprarátu.

  [...pokračovanie]

14.06.2021

BRATISLAVA - Vznik fondu má jednoznačný cieľ, ktorým je podpora rozvoja športovísk po celom Slovensku. Prvýkrát v histórii sa slovo šport dostáva aj do materiálov, ktoré sa pripravujú pre nové obdobie čerpania fondov EU 2021 – 2027. Vo Fonde obnovy pre roky 2021 – 2023 plánujeme v kapitole školstvo podporu rekonštrukcie školskej športovej infraštruktúry. Európska komisia bude od nás následne vyžadovať čo najpresnejšie dáta, popisujúce súčasný stav športovej infraštruktúry. A našou snahou je získať aj pre Vaše športoviská čo najviac financií.

  [...pokračovanie]

24.05.2021

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveroval hospodárenie na Ministerstve vnútra SR v období rokov 2017 – 2019. Na základe kontrolných zistení konštatujú, že pri správe štátneho majetku sa ministerstvo nesprávalo ako dobrý hospodár a kľúčové stratégie potrebné pre reformu verejnej správy si nechávalo spracovať v externom prostredí. https://www.zmos.sk/nku-kontrola-nakladania-s-verejnymi-zdrojmi-i-statnym-majetkom-na-rezorte-vnutra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

11.05.2021

BRATISLAVA - Dňa 06. 05. 2021 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Úradom pre verejné obstarávanie a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, účelom ktorého je užšia a profesionálnejšia spolupráca posilňujúca kontrolu verejných súťaží v regiónoch Slovenska. Informáciu o nadviazaní spomínanej spolupráce v oblasti verejného obstarávania je možné získať na: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=860 a záznam z on-line stretnutia predsedu úradu M. Hliváka a prezidenta ZHK SR Ľ. Budzáka, nájdete na: https://www.facebook.com/miroslavhlivak/posts/1407100349644423. Na základe nadviazanej spolupráce začína úrad prostredníctvom Stálych pracovísk UVO, pôsobiacich v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky, realizovať bezplatné školenia na tému „Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly", ktoré sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutočnia on-line formou.

  [...pokračovanie]

06.05.2021

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) posilňuje kontrolu verejných súťaží v regiónoch Slovenska prostredníctvom užšej a profesionálnejšej spolupráce s hlavnými kontrolórmi. Predseda úradu Miroslav Hlivák to deklaroval uzavretím Memoranda o spolupráci úradu so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky (ďalej len „ZHK SR“), pričom o jeho napĺňaní dnes rokoval s prezidentom združenia Ľudovítom Budzákom. „Od nástupu do funkcie predsedu úradu zdôrazňujem, že úrad musí robiť maximum pre účinnú a efektívnu kontrolu verejných súťaží priamo v teréne. Keďže tzv. zákazky s nízkou hodnotou, teda súťaže do max. 180 tisíc eur.(260 tisíc eur.), spadajú do kompetencie miestnych kontrolórov, teší ma, že dnešným dňom sme systémovo uchopili spoluprácu so ZHK SR. Podpisom memoranda o spolupráci sme definovali hlavné aktivity spolupráce pri kontrole dodržiavania zákonných pravidiel pri obstarávaní,“ vysvetľuje predseda úradu Miroslav Hlivák.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky