Do pozornosti

Oznamy
28.10.2021

BRATISLAVA - Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v rámci svojej vzdelávacej činnosti pokračujú v podpore profesionalizácie vo verejnom obstarávaní v regiónoch, v ktorých pôsobia a pripravujú ďalšie bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou", "Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly" a "Súhrnné správy". https://www.zmos.sk/uvo-pokracuje-v-online-skoleniach-v-regionoch-oznam/mid/408375/.html#m_408375

  [...pokračovanie]

25.10.2021

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti SR informuje, že vláda schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Touto úpravou by sa malo pomôcť ľuďom v exekúcii. https://www.zmos.sk/-pomoc-ludom-v-exekucii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo informáciu Eurostatu o oficiálnych výsledkoch hospodárenia verejných financií za rok 2020. https://www.zmos.sk/deficit-verejnych-financii-bol-v-roku-2020-na-urovni-5-5-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

22.10.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska pod týmto názvom organizovalo informačný seminár venovaný informáciám k hospodárskym transakciám samospráv, ale aj prierezu lokálnym charakterom opatrení vrátane ozrejmenia problematických častí pri predkladaní žiadostí o stanovisko k schéme pomoci. https://www.zmos.sk/specificka-tykajuce-sa-poskytovania-statnej-pomoci-na-urovni-miest-a-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

21.10.2021

BRATISLAVA - Návrh rozpočtového plánu je súčasťou nových požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne. Nariadenie má za cieľ dosiahnuť lepšiu koordináciu rozpočtovej politiky a štrukturálnych politík, zohľadňujúc pravidlá Paktu stability a rastu a stratégie Európa 2020. Konkrétnym nástrojom je predkladanie návrhu rozpočtového plánu, ktorý prezentuje vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov v strednodobom horizonte.

  [...pokračovanie]

12.10.2021

BRATISLAVA - Od piatka 15. októbra 2021 nadobúda účinnosť nová vyhláška Úradu verejného Slovenskej republiky číslo S. 255, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/zmeny-podmienok-vstupu-na-uzemie-slovenskej-republiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

11.10.2021

BRATISLAVA - Bol zrealizovaný reprezentatívny prieskum, ktorý odkryl realitu z hľadiska dostupnosti zdravotníckych služieb. Ukazuje, ktoré ambulancie najviac pôsobia v mestách a obciach, ale aj koľko trvá cesta k lekárovi do najbližšej samosprávy. https://www.zmos.sk/dostupnost-zdravotnictva-je-klucom-k-prevencii-aj-liecbe-prieskum-odkryl-realitu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená Národnou radou Slovenskej republiky je rozumným kompromisom v ťažkých bodoch a je to novela s inovačnými prvkami. https://www.zmos.sk/-novelu-zakona-o-verejnom-obstaravani-schvalil-parlament-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-navrh-novely-zakona-o-registri-adries-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

06.10.2021

LUČENEC - Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky zhodnotilo vývoj pandémickej situácie na Slovensku a po zvážení priority bezpečnosti a ochrany zdravia svojich členov, keďže snem je hromadným podujatím účastníkov z celého Slovenska, sa uznieslo, že sa XXII. snem ZHK SR neuskutoční v plánovanom termíne v Lučenci. V budúcom roku bude 30. rokov existencie združenia, v ktorom je naplánované zvolanie volebného snemu ZHK SR, ktorý veríme, že prebehne v stabilizovanej situácií na Slovensku. Ďakujeme všetkým zainteresovaným pri príprave snemu a prihláseným účastníkom za pochopenie.

  [...pokračovanie]

01.10.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na ministra financií s požiadavkou na rozviazanie rúk pri hospodárení samospráv v ďalších rokoch. A to voľnejším využitím rezervného fondu rozpočtov miest a obcí. https://www.zmos.sk/zmos-ziada-o-uvolnenie-ruk-a-volnejsie-vyuzitie-rezervneho-fondu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

10.09.2021

SENEC - V dňoch 8. - 9. septembra 2021 v meste Senec sa zišli účastníci 31. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, aby zhodnotili svoju činnosť a vyprecizovali priority pre nadchádzajúce obdobie. Medzi predstavenými hosťami snemu bol aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ľudovít Budzák, prezident ZHK SR. Združenie bolo predstavené ako jeden z partnerom, s ktorými ZMOS podpísal Memorandum o spolupráci. Predseda ZMOS, Branislav Tréger, vo svojom vystúpení povedal: "Je veľmi veľa tém, ktoré treba riešiť. Vyplynulo to zo spoločenskej objednávk, ale aj z toho, že sme síce v 21. storočí, v digitálnom období ale 38 percent obcí napríkad nemá kanalizáciu, 227 obcí nemá prístup k pitnej vode".

  [...pokračovanie]

19.08.2021

BRATISLAVA - V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aktuálne návrh na zmenu vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov. V zmene vyhlášky navrhuje ministerstvo dopravy a výstavby zjemniť požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Pripomienkovať vyhlášku je možné do 27.8.2021. https://www.zmos.sk/vyhlasku-na-vykonavanie-zakona-o-energetickej-hospodarnosti-budov-mozete-pripomienkovat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky