Do pozornosti

Oznamy
09.07.2015

BRATISLAVA - V tomto období pokračuje akreditované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve v sídle Bratislavskej Business School, Palisády 22 v Bratislave. Témou bol predmet a rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. Lektor JUDr. Jozef Tekeli, PhD., bol aktívnym hlavným kontrolórom, čo zvyšuje odbornú úroveň prednášok, z titulu aplikácie skutočných problémov z praxe. Možnosť vstupovať svojimi názormi je pre účastníkov prínosom pri porovnávaní odborných názorov. Modulárne vzdelávanie je otvorené pre ďalších účastníkov, bližšie informácie získate na www.euba.sk/bbs.sk. Ďalšou témou bude hlavný kontrolór a ostatné orgány verejnej správy, ktoré sú na programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov v  auguste a septembri 2015.

  [...pokračovanie]

24.06.2015

SENEC - Dňa 30. júna 2015 na Mestskom úrade v Senci sa bude konať pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Hosťom na stretnutí bude zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, podpredseda Ing. V. Toth. Témami rokovania sú spolupráca združenia s odborným partnerom NKÚ SR, nový zákon o finančnej kontrole, určenie ďalších postupov pre presadzovanie oprávnených pracovno-právnych nárokov hlavného kontrolóra obce, správa o členskej základni a hospodárení ZHK SR, správy jednotlivých komisií združenia. 

  [...pokračovanie]

16.06.2015

BRATISLAVA - 16. júna 2015 sa uskutočnilo stretnutie predsedu NKÚ SR, Ing. Karola Mitríka a prezidenta ZHK SR, Ing. Ľudovíta Budzáka. Zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informoval novozvoleného predsedu NKÚ SR o záujme združenia pokračovať v doterajšej spolupráci pri konzultácií a odbornej činnosti v oblasti kontroly v územnej samospráve. Predseda NKÚ SR ubezpečil, že je v záujme oboch strán pokračovať v zvyšovaní úrovne kontrolnej činnosti vo verejnej samospráve, kde patrá aj samospráva. 

  [...pokračovanie]

03.06.2015

MARTIN - 39. odborná konferencia AKE SR sa konala v dňoch 21.-22. mája 2015 v Martine. Medzi pozvanými hosťami konferencie bol aj prezident ZHK SR, ktorý vo svojom príhovore ocenil doterajšie vzťahy s Asociáciou komunálnych ekonómov a zároveň vyzval k spoločnému postupu pri presadzovaní legislatívy  v prospech samosprávy. Poukázal na návrh zákona o finančnej kontrole, ktorý akoby zabúdal na územnú samosprávu. Ďalšie témy sa týkali aktuálnych otázok financovania samosprávy, vzdelávania AVS, kompletnými riešeniami finančných inštitúcií k samospráve, financovania parkovania v mestách.

  [...pokračovanie]

22.05.2015

SVIT - Predseníctvo ZHK SR pripravuje zásadné pripomienky k návrhu zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou, pretože nie je v dostatočnej miere aplikovateľný v územnej samospráve pri výkone kontroly hlavného kontrolóra obce. Ako je uvedené v dôvodovej správe tvoril sa z dôvodu zachovania jednej z požiadaviek prístupového procesu Slovenskej republiky do Európskej únie, ako aj komplexnosti služieb, ktoré vnútorný audit ponúka vedúcemu správcu kapitoly štátneho rozpočtu oproti následnej finančnej kontrole. Preto predstavitelia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky požadujú komplexnejšie pripraviť tento zákon, aj v súvislosti s výkonom kontroly hlavných kontrolórov na obciach.   

 

  [...pokračovanie]

20.05.2015

ZVOLEN - AC Vzdelávacia agentúra Zvolen pripravila odborno konzultačný seminár na tému "AKTUÁLNE DIANIE V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB", ktorý sa uskutoční 11. júna 2015 /štvrtok/, vo Zvolene v Divadelnej reštzaurácií. Budú predstavené legislatívne zmeny od 1. 1. 2015, národné priority rozvoja  sociálnych služieb na obdobie 2015 - 2020, kvalita služieb. 

  [...pokračovanie]

18.05.2015

BRATISLAVA - Bratislavská Business School pri Ekonomickej univerzite v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením miest a obcí Slovenska, s Úniou miest Slovenska, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky pripravila akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov na dvoch úrovniach. Na prvej úrovni je to výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu a v druhej úrovni výkon hlavného kontrolóra vo verejnej správe. Podrobnejšie informácie ako aj termín podania prihlášky nájdete na webovej stránke EU v Bratislave, www.euba.sk.bbs.

 

  [...pokračovanie]

08.05.2015

HROCHOŤ - Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť v zmysle ustanovenia § 18a   ods. 2  zákona NR SR  č.  369/1990  Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Hrochoť na 15. júna 2015. Bližšie informácie nájdete v prílohe článku alebo na webstránke www.hrochot.sk, 

  [...pokračovanie]

14.04.2015

BRATISLAVA - Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, prijal v Prezidentskom paláci na Hodžovom námestí dňa 14. apríla 2015, zástupcov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezidenta združenia, Ľudovíta Budzáka, Petra Šinályho, Annu Berackovú a Danu Rusnačikovú. Zúčastnení mali možnosť diskutovať o problémoch v kontrolnej oblasti v samospráve a hlavne poskytnúť prezidentovi Slovenskej republiky informáciu o situácií v samospráve cez odborný pohľad pôsobenia hlavných kontrolórov na Slovensku. Zaujímavá bola aj diskusia k aplikácií zákonov do praxe, kde rezonovali praktické skúsenosti s uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní. 

  [...pokračovanie]

28.03.2015

SVIT - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, umožňuje každému daňovníkovi (fyzickej i právnickej osobe) rozhodnúť sa venovať 2 % zo svojej zaplatenej dane za rok 2014 niektorej organizácii zaregistrovanej Komorou notárov SR v centrálnom registri určených právnických osôb na prijímanie 2 % dane. V prípade, že sa rozhodnete postupovať v tomto zmysle a venovať 2% Vami zaplatenej dane z príjmov, dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie týchto prostriedkov pre občianske združenie ZHK SR. V prílohe oznamu nájdete formuláre pre potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní sumy

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky