Do pozornosti

Oznamy
16.06.2016

KOKAVA NAD RIMAVICOU - Predsedníctvo ZHK SR na svojom zasadnutí dňa 3. júna 2016 v Kokave nad Rimavicou, uznesením č. 2/2016 spresnila, že XX. snem ZHK SR sa bude konať v Starej Lesnej v dňoch 20. – 21. septembra 2016 v priestoroch hotela HORIZONT. V súvislosti s prípravou XX. snemu ZHK SR sú zabezpečené priestory na rokovanie snemu, priestory na stravovanie, priestory pre hostí ako aj parkovanie áut, prípadne autobusov. O stravovanie delegátov a hostí je postarané počas konania snemu.  Prípravný výbor XX. snemu ZHK SR priebežne zabezpečuje aj administratívne a ďalšie úlohy súvisiace s prípravou a organizáciou XX. snemu ZHK SR.

  [...pokračovanie]

18.05.2016

BRATISLAVA - 27. snem Združenia miest a obcí Slovenska  sa  konal  v Kongresovej sále Incheby Bratislava. Začiatok prvého  dňa  rokovania  (18. máj 2016)  začal o  13,00  hodine,  prednesením  správy  o  činnosti  ZMOS, predsedom združenia, M. Sýkorom.  Nasledovali vystúpenia najvyšších ústavných činiteľov, predseda NR SR, A. Danko, predseda vlády SR, R. Fico,  ktorí  vo  svojich  vystúpeniach  zdôrazňovali  nevyhnutnosť vzájomnej  spolupráce  pri  prepojení  samosprávnych systémov  so  štátnymi, čím sa skonsoliduje verejná správa  v  prospech  občana.  Druhý  deň  rokovania  (19. máj 2016)  začal  o  9,00 hodine s pokračovaním príspevkov  hostí  a  delegátov  snemu. Vystúpenia boli odrazom života na obciach a v mestách, kde často nesprávne  nastavená  legislatíva  nepomáha  odstráňovať  problémy.  Medzi hosťami snemu ZMOS bol aj zástupca ZHK SR, prezident združenia, Ľ. Budzák.

  [...pokračovanie]

03.05.2016

BRATISLAVA - Posledná možnosť nahlásenia sa na 2. ročník kurzu: AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV, ktoré prináša Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a s ďalšími stavovskými organizáciami. Cieľom základného kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Získanie komplexného prierezu vedomostí a teoretických zanlostí spolu s praktickými príkladmi z praxe do skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra. 

  [...pokračovanie]

14.04.2016

BRATISLAVA - Povinnosť dodržiavať autorský zákon majú obce v súvislosti s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, kde sa využívajú autorské diela. Je potrebné uviesť niekoľko dôližitých informácií, ktoré zabezpečia správny postup pri uzatváraní zmlúv o používaní autorských diel, ako to vyplýva z autorského zákona, čím predíjdu nedorozumeniam s organizáciami kolektívnej správy v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z. 

  [...pokračovanie]

23.03.2016

BRATISLAVA - Vydavateľstvo Wolters Kluver ponúka širokej odbornej verejnosti publikácie s tématikou zasahujúcou do oblasti územnej samosprávy, je vydavateľom časopisu Právo pre ROPO a OBCE. Mesačník poskytuje odborné informácie pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Časopis monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku, mapuje legislatívu určenú starostom/primátorom, ekonómom, hlavným kontrolórom obce a ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe, informuje a radí čitateľom prostredníctvom erudovaných odborníkov. 

  [...pokračovanie]

23.03.2016

BRATISLAVA - Akreditované špecializované vzdelávanie pre kontrolórov prináša Ekonomická

univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami.

1.      Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu -        základný kurz pre tých, ktorí majú minimálne skúsenosti s výkonom kontroly 

2.      Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe -  pokročilý kurz pre zvýšenie kvalifikácie kontrolórov, so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra

Termín a miesto konania: máj 2016 – december 2016

 

 

Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Palisády 22, 811 06 Bratislava

Prihlášku je možné poslať do 18.4.2016.

  [...pokračovanie]

22.03.2016

PODBANSKE - Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike, zorganizovala v Grand hoteli Permon v dňoch 22. a 23. marca 2016. Odbornú konferenciu a snem pre svojich členov, sympatizantov a partnerov. Za ZHK SR bol pozvaný prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák, ktorý nadviazal na heslo odbornej konferencie „Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy“ a zo strany ZHK SR ubezpečil partnerov o snahe hľadať spoločné prieniky pre spoluprácu a vzájomnú podporu pri presadzovaní návrhov na zlepšenie práce v územnej samospráve. Program odbornej konferencie bol zostavený podľa požiadaviek členov a aktuálnych potrieb pre samosprávy. Uskutočnili sa dve panelové diskusie, viaceré príspevky od lektorov z ministerstiev a tiež mnohé nové témy od partnerov konferencie. 

  [...pokračovanie]

18.03.2016

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - S blížiacim sa koncom daňového obdobia Vás, členov ZHK  SR a priaznivcov, opätovne oslovujeme a chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve, práve na budúci rok to bude 25 rokov,  preto je potrebné na zabezpečenie hlavne vzdelávacej činnosti, hľadať zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % zaplatenej dane. Vopred ďakujeme všetkým ochotným prispievateľom, využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve.

 

  [...pokračovanie]

11.03.2016

PODBANSKE - V dňoch 4. - 6. apríla 2016 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - ekonomické minimum hlavného kontrolóra obce, nový zákon o finančnej kontrole a poradný hlas hlavného kontrolóra obce. 

  [...pokračovanie]

10.03.2016

ZVOLEN - AC Vzdelávacia agentúra Zvolen pripravila odborno-konzultačný seminár na tému "Matričná agenda a elektronizácia", ktorý sa uskutoční v hoteli POĽANA, dňa 31. marca 2016 /štvrtok/. Cieľom seminára je preškolenie zamestnancov obecných, mestských a okresných úradov na úseku matrík.  

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky