Do pozornosti

Oznamy
23.03.2016

BRATISLAVA - Vydavateľstvo Wolters Kluver ponúka širokej odbornej verejnosti publikácie s tématikou zasahujúcou do oblasti územnej samosprávy, je vydavateľom časopisu Právo pre ROPO a OBCE. Mesačník poskytuje odborné informácie pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Časopis monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku, mapuje legislatívu určenú starostom/primátorom, ekonómom, hlavným kontrolórom obce a ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe, informuje a radí čitateľom prostredníctvom erudovaných odborníkov. 

  [...pokračovanie]

23.03.2016

BRATISLAVA - Akreditované špecializované vzdelávanie pre kontrolórov prináša Ekonomická

univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami.

1.      Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu -        základný kurz pre tých, ktorí majú minimálne skúsenosti s výkonom kontroly 

2.      Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe -  pokročilý kurz pre zvýšenie kvalifikácie kontrolórov, so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra

Termín a miesto konania: máj 2016 – december 2016

 

 

Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Palisády 22, 811 06 Bratislava

Prihlášku je možné poslať do 18.4.2016.

  [...pokračovanie]

22.03.2016

PODBANSKE - Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike, zorganizovala v Grand hoteli Permon v dňoch 22. a 23. marca 2016. Odbornú konferenciu a snem pre svojich členov, sympatizantov a partnerov. Za ZHK SR bol pozvaný prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák, ktorý nadviazal na heslo odbornej konferencie „Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy“ a zo strany ZHK SR ubezpečil partnerov o snahe hľadať spoločné prieniky pre spoluprácu a vzájomnú podporu pri presadzovaní návrhov na zlepšenie práce v územnej samospráve. Program odbornej konferencie bol zostavený podľa požiadaviek členov a aktuálnych potrieb pre samosprávy. Uskutočnili sa dve panelové diskusie, viaceré príspevky od lektorov z ministerstiev a tiež mnohé nové témy od partnerov konferencie. 

  [...pokračovanie]

18.03.2016

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - S blížiacim sa koncom daňového obdobia Vás, členov ZHK  SR a priaznivcov, opätovne oslovujeme a chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve, práve na budúci rok to bude 25 rokov,  preto je potrebné na zabezpečenie hlavne vzdelávacej činnosti, hľadať zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % zaplatenej dane. Vopred ďakujeme všetkým ochotným prispievateľom, využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve.

 

  [...pokračovanie]

11.03.2016

PODBANSKE - V dňoch 4. - 6. apríla 2016 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - ekonomické minimum hlavného kontrolóra obce, nový zákon o finančnej kontrole a poradný hlas hlavného kontrolóra obce. 

  [...pokračovanie]

10.03.2016

ZVOLEN - AC Vzdelávacia agentúra Zvolen pripravila odborno-konzultačný seminár na tému "Matričná agenda a elektronizácia", ktorý sa uskutoční v hoteli POĽANA, dňa 31. marca 2016 /štvrtok/. Cieľom seminára je preškolenie zamestnancov obecných, mestských a okresných úradov na úseku matrík.  

  [...pokračovanie]

07.03.2016

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - 8. marec je dňom osláv Medzinárodného dňa žien, ktorý vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, v Kodani. 8. marec bol stanovený  na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Ženy bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.  V tento deň cez kvety a kytice prejavuje mužská časť populácie svoje sympatie a úctu nežnejšiej časti, ženám. So želaním všetkého dobrého ženám na celom svete a ich rodinám sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. 


 

 

  [...pokračovanie]
03.03.2016

BRATISLAVA - Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám ponúka publikáciu „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“, ktorá sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami odmeňovania starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, členov komisií obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce. Objednať si ju je možné cez internet http://www.wolterskluwer.sk/sk/nove-pravidla-odmenovania-v-obci-po-1-januari-2016.p2496.html.


  [...pokračovanie]

10.02.2016

POPRAD - RVC - Štrba pripravuje na mesiac február 2016 súbor školení zameraných na zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov samosprávy, v ponuke budú témy: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám s dôrazom na novelu účinnú od 1.1.2016 a problémy v aplikačnej praxe samosprávy, priestupky a iné správne delikty, pôsobnosť a úlohy hlavného kontrolóra pri výkone funkcie. Školenia sa už tradične konajú na Mestskom úrade v Poprade v malej zasadačke na prízemí. V prílohe oznamu nájdete pozvánky na jednotlivé školenia.

  [...pokračovanie]

27.01.2016

Bratislava - Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v úrovni „Výkon hlavného kontrolóra vo verejnej správe“ má svojich prvých certifikovaných absolventov. V piatok, 22. Januára 2016, na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Bratislavskej Business School, Palisády 22, záverečnou skúškou ukončilo prvých 20 účastníkov dlhodobého kurzu pre kontrolórov a získalo osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 14 ods. 9 zákona číslo 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky