Do pozornosti

Oznamy
08.03.2017

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

Opäť je tu 8. marec, medzinárodný deň, žien, deň, ktorý už síce už nie je tak oslavovaný ako v minulosti, no napriek tomu, má tu stále miesto a dáva príležitosť, nám mužom vyjadriť naším ženám slová úcty a vďaky.  Pretože každá z Vás si to zaslúži, milé kolegyne. Či už doma s rodinou, či v práci, každý deň si svedomito plníte svoje povinnosti. Vaša práca, často nie tak viditeľná, tým pádom aj nie vždy spravodlivo ohodnotená. No napriek tomu potrebná viac ako čokoľvek iné. Toľko vecí by nebolo možných bez Vašej každodennej činnosti. Preto mi dovoľte milé ženy kolegyne, aby som v mene mužskej časti nášho združenia ZHK SR Vám v tento deň, zaželal radosť a potešenie z pocitu, že tí pre ktorých to všetko robíte si to uvedomujú a vážia si to. Ďakujeme.

  [...pokračovanie]

07.03.2017

Ing. Ingrid Konečná Veverková publikovala pred nedávnom pod vydavateľstvom odbornej literatúry Wolters Kluwer dve nové praktické príručky.

  [...pokračovanie]

08.02.2017

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila konzultačný seminár na tému "Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1. 3. 2017", ktorý sa uskutoční v priestoroch hotela Poľana vo Zvolene, dňa 3. 3. 2017. Cieľom seminára je  informovať o zmenách v oblasti sociálnych služieb, ako aj poskytnúť ucelené informácie o tejto komplexnej problematike v podmienkach Slovenskej republiky.  Súčasťou konzultačného seminára sú aj praktické spôsoby riešenia problémov zaslaných úþastníkmi seminára vopred alebo predložených v rámci diskusie. Bližšie informácie a prihláška -  www.acvzdelavanie.sk

  [...pokračovanie]

09.01.2017

BRATISLAVA - Obce majú podľa § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ustanovenú povinnosť vždy do 31. marca predložiť údaje o dani z nehnuteľností. Obce v roku 2017, po novom vypĺňajú a predkladajú Výkaz o dani z nehnuteľností priamo v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu (RIS.SAM) v časti výkazy ( už nebude potrebná  papierová verzia dokumentov).

  [...pokračovanie]

09.01.2017

POPRAD - RVC - združenie obcí so sídlom v Štrbe, pripravilo odborný seminár, ktorý sa uskutoční v dňa 16. 1. 2017, na Mestskom úrade v Poprade v malej zasadačke. Témami odborného seminára je majetok obce, prevody majetku, nájom, výpožička, zverejňovanie, dôvod osobitného zreteľa, sankcie a kompetencie orgánov obce. Na 25.1.2017 odborný seminár na tému novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v z.n.p., ktorá by mala byť účinná od 1.1.2017. Všetko potrebné nájdete na www.rvc-strba.sk/skolitel.

  [...pokračovanie]

01.01.2017

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - 1. január je dňom vzniku Slovenskej republiky, štátnym sviatkom a zároveň prvým dňom nového roka, kedy všetci navzájom si prajeme zdravie, šťastie, radosť a pokoj v rodinách. K novoročnému želaniu sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a želá svojim členom šťastie, zdravie a veľa pracovných ako aj osobných úspechov v Novom roku 2017. K želaniu sa pripája aj prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák, svojím novoročným príhovorom k členom a priaznivcom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.  

 

 


  [...pokračovanie]

16.12.2016

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Čas Vianoc klope neodvratne na dvere. Nastávajú chvíle keď sa treba pristaviť, stretnúť sa svojimi blízkymi v kruhu rodiny, prejaviť dobrú vôľu a navzájom sa obdariť. Najväčším darom pre každého z nás je poznanie, že láska, ktorú dávame sa nám vracia v rôznych podobách späť, cez radosť našich vnukov, úsmev našich detí, a či spokojnosť našich blízkych. Prajeme našim členom, krásne vianočné sviatky, plné radosti, lásky, šťastia, veľa zdravia a úspešných dní. 

  [...pokračovanie]

23.11.2016

MARTIN - V dňoch 6.-7. novembra 2016  v Martine sa bude konať pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Témami rokovania predsedníctva sú návrhy zmien v súvislosti so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, príprava  Konferencie ZHK SR v roku 2017, pri príležitosti 25. výročia vzniku ZHK SR, aktuálne problémy pri kontrolnej činnosti v samospráve v súvislosti s posilnením nezávislého postavenia funkcie hlavného kontrolóra. spoločné postupy pre presadzovanie oprávnených pracovno-právnych nárokov hlavného kontrolóra obce, správa o členskej základni a hospodárení ZHK SR, správy jednotlivých komisií združenia.

  [...pokračovanie]

21.10.2016

DUDINCE - 42. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky s názvom “20. rokov partnerstva AKE SR a miestnych samospráv v záujme skvalitňovania ich finančného manažmentu”, ktorá sa konala 19.-21. októbra 2016 v hoteli Hviezda v Dudinciach, sa niesla v znamení sponienok zakladateľov Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky. Medzi pozvanými hosťami bol aj prezident ZHK SR, Ing. Budzák, ktorý prevzal za Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky ocenenie za dlhodobý prínos pre rozvoj asociácie vytváraním odborného partnerstva, za podporu všestrannej profesijnej spolupráce v prospech skvalitnenia procesov a manažmentu, za poskytovanie a zdieľanie aktuálnych informácií, výziev a nástrojov, ktoré umožňujú napredovanie nielen finančného manažmentu, ale komunálneho prostredia ako celku. 

  [...pokračovanie]

10.10.2016

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila konzultačný seminár na tému "Praktické poznatky z FINANČNEJ KONTROLY", ktorý sa uskutoční v priestoroch hotela Poľana vo Zvolene, dňa 27. 10. 2016. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s praktickou aplikáciou zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, účinným od 1.8.2016. 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky