Do pozornosti

Oznamy
23.09.2017

VYSOKÉ TATRY - Podbanske. Minulý týždeň hostil hotel GRAND PERMON na Podbanskom, účastníkov odbornej konferencie, ktorá sa konala pri príležistosti 25. výročia vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Účastníci konferencie uvítali prítomnosť hostí, ktorí sú už dlhoročnými pratnermi združenia pri riešení otázok v územnej samospráve. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky bol zastúpený predsedom NKÚ SR, Ing. Mitríkom a generálnym riaditeľom NKÚ SR, Mgr. Andrassym, prostredníctvom predsedu bolo tlmočené hlavným kontrolórom miest a obcí, že NKÚ SR podporí zachovanie nezávislosti kontroly v územnej samospráve. Ďalší hostia,  výkonný podpredseda ZMOS, Ing. Muška, generálny tajomník ÚMS, JUDr. Galanda, výkonný predseda APUMS, Ing. Vereš, zástupca AKE SR, Ing. Fabová, tajomník AVS, J. Švarc, RVC ZO Štrba, Ing. Stromková, SKAU, Ing. Štelbaský, starostovia obce Liptovská Teplička a Pribylina, popriali združeniu do ďalších rokov prijímanie správnych rozhodnutí a trpezlivosť pri výkone kontrolnej činnosti. 

  [...pokračovanie]

28.08.2017

BRATISLAVA - INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky. Projekt s názvom „Politická akadémia, expertného nadstraníckeho vzdelávacieho programu pre súčasných aj budúcich ľudí v politike. Pre záujemcou vôľa a nasadenie sú nevyhnutné, ale úspech v politike si vyžaduje viac. Politická akadémia si kladie za cieľ poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré budú na to potrebovať, súčasťou sú verejné financie, komunálna politika. Akadémiu zorganizoval IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania, sesterská organizácia INESS. Organizátorovi sa na podujatie podarilo získať najväčších expertov na preberané témy na Slovensku a pestrý mix účastníkov prichádzajúcich z rôznych profesií, rôznych kútov Slovenska, so širokým záberom perspektív. Bližšie informácie http://iness.sk/sk/iness-na-diskusnej-tour-politickej-akademie

  [...pokračovanie]

16.08.2017

Podbanske - V dňoch  20.  -  21.  septembra  2017 sa uskutoční Odborná konferencia k 25. výročiu vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky,  v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Prvý deň bude venovaný hlavne bilancovaniu činnosti, pripomenutiu a oceneniu tých, ktorí prispeli svojou aktivitou a dlhoročnou spoluprácou k zlepšeniu činnosti a rozvoju združenia. Témami konferencie budú  - kontrola v územnej samospráve v ponímaní nových trendov a pohľadu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, výkon a procesné postupy auditu na obciach, štátna pomoc v územnej samospráve, veľká novela zákona o sťažnostiach od 1.6.2017.

  [...pokračovanie]

09.08.2017

BRATISLAVA - Na základe vyhodnotenia výsledkov medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zástupcovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorí vzniesli zásadné pripomienky, boli pozvaní na rozporové konanie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, aby odôvodnili a obhájili opodstatnenosť ich zapracovania do návrhu novely o obecnom zriadení. Pripomienky, ktoré boli vznesené Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, je možné nájsť na portáli SLOV-LEX /https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/515/pripomienky/zobraz/. Zásadné pripomienky sa dotýkajú zabezpečenia nezávislosti výkonu kontroly na obciach hlavným kontrolórom obce a zachovania rovnakého prístupu k zamestnancom obce. 

  [...pokračovanie]

01.08.2017

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila konzultačný seminár na tému "Miestne dane a poplatky", ktorý sa uskutoční v hoteli Poľana vo Zvolene, dňa 26.10.2017. Témou seminára sú miestne dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z., miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona. Cieľom seminára je  informovať o zmenách v oblasti miestnych daní, ako aj poskytnúť ucelené informácie o tejto komplexnej problematike v podmienkach Slovenskej republiky.  Súčasťou konzultačného seminára sú aj praktické spôsoby riešenia problémov zaslaných úþastníkmi seminára vopred alebo predložených v rámci diskusie. Bližšie informácie a prihláška -  www.acvzdelavanie.sk 

  [...pokračovanie]

15.07.2017

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky po predložení svojich pripomienok k novele zákona o obecnom zriadení začiatkom roka 2017 na Ministerstvo vnútra SR a ZMOS, neočákavalo zásahy do oblasti pôsobnosti funkcie hlavného kontrolóra obce v takej podobe ako ho priniesol návrh na portáli SLOV-LEX, z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Aktivita vedenia združenia pokračuje v podaní zásadných pripomienok do medzirezortného konania, aby tak reagovalo na novú podobu úpravy v časti odmeňovania hlavného kontrolóra obce a časti prideľovania kontrol štatutárom, čo v konečnom dôsledku môže znamenať aj nepochopenie dokumentu Európska charta miestnej samosprávy, ktorý v článku 8 ods. 3 hovorí "správny dohľad nad miestnymi orgánmi sa vykonáva tak, aby sa zabezpečila vyváženosť medzi mierou zasahovania kontrolného orgánu a významom záujmov, ktoré má v úmysle chrániť". S tým súvisí aj obsah článku 7 "podmienky výkonu funkcií na miestnej úrovni - postavenie miestnych volených zástupcov im umožňuje slobodný výkon ich funkcií", hlavný kontrolór obce je voleným zástupcom. Nie prvýkrát navrhovali zástupcovia združenia verejnú odbornú diskusiu k zákonu o obecnom zriadení, ponúkali svoje odborné skúsenosti z praxe, pri riešení prežitých postupov a ustanovení zákona. Sme naďalej pripravený argumentovať a požadovať objektívnosť pri posudzovaní našich oprávnených nárokoch. 

  [...pokračovanie]

12.07.2017

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila konzultačný seminár na tému "Sociálne služby po novele v praxi a pripravované zmeny", ktorý sa uskutoční v hoteli Poľana vo Zvolene, dňa 28.9.2017. Cieľom seminára je  informovať o zmenách v oblasti sociálnych služieb, ako aj poskytnúť ucelené informácie o tejto komplexnej problematike v podmienkach Slovenskej republiky.  Súčasťou konzultačného seminára sú aj praktické spôsoby riešenia problémov zaslaných úþastníkmi seminára vopred alebo predložených v rámci diskusie. Bližšie informácie a prihláška -  www.acvzdelavanie.sk

 

  [...pokračovanie]

08.06.2017

BRATISLAVA - Dňa 2.6.2017 sa v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo zasadnutie XXVIII. snemu Únie miest Slovenska za prítomnosti vyše 100 účastníkov. Medzi pozvanými bol aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezident ZHKSR, Ing. Ľudovít Budzák, ktorý spolu s partnerskými asociáciami a združeniami územnej samosprávy, ponúkol odbornosť a skúsenosti svojich členov pri zabezpečovaní monitorovania a vyhodnocovania úrovne výkonu kompetencií na obciach. Zúčastnení ústavní činitelia, predstavitelia a zástupcovia ústredných orgánov, parlamentných strán, územnej samosprávy, domácich a zahraničných nadácií, partnerských združení, diplomatického zboru, deklarovali spoluprácu a pomoc pri zohľadňovaní špecifík miest pri svojej správe, z pohľadu spádovosti v regione a koncentrácií ľudí v mestách. Súčasťou programu snemu bola aj voľba prezidenta, v ktorej bol potvrdený úradujúci prezident UMS, JUDr. Ivo Nesrovnal.

  [...pokračovanie]

27.05.2017

POPRAD - Dňa 31. mája 2017 sa uskutoční v Poprade pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré sa bude venovať témam - novelizácia zákona o obecnom zriadení, závery 28. snemu ZMOS, konferencia k 25. výročiu založenia ZHK SR, legislatívne normy v kontrolnej oblasti a ich aplákácia v praxi, možnosti využitia finančných prostriedkov z európskych fondov. 

  [...pokračovanie]

04.05.2017

BRATISLAVA - V dňoch 17. - 18. mája 2017 bude Incheba v Bratislave hostiť zástupcov ZMOS-u na 28. sneme ZMOS. Už tradične medzi hosťami snemu je aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezident združenia,  Ing. Ľudovít Budzák, ktorý toto pozvanie víta, pretože je to vhodná pôda na prezentovanie návrhov legislatívnych zmien, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu nezávislého výkonu kontrolnej činnosti v samospráve. V súčastnosti prebieha odborná diskusia k pripravovanej novele zákona o obecnej samospráve, a preto je dôležité aby boli prehodnotené paragrafové znenia v zákone a aktualizované v zmysle potreb vyvijajúceho sa systému územnej samosprávy. 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky