Do pozornosti

Oznamy
20.01.2018

VYSOKÉ TATRY - V dňoch  4. - 6. apríla 2018 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV OD 25. MÁJA 2018, NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ. Bližšie informácie na www.rvcmartin.sk.

  [...pokračovanie]

16.01.2018

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami prináša akreditované kurzy pre hlavných kontrolórov obcí. Cieľom základného kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.  V kurze pre pokročilýchsa prehĺbujú vedomostí a najmä praktické zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra obce.  

GARANTAMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní lektori z  Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcovia z Úradu vlády SR, z Ministerstva financií SR, zo Združenia miest a obci Slovenska, zo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

  [...pokračovanie]

09.01.2018

LIPTOVSKA TEPLIČKA - Členovia Predsedníctva ZHK SR, na svojom pracovnom zasadnutí 19. 12. 2017, vyhodnotili doterajšie kroky smerom k zmenám vládneho návrhu novely zákona o obecnom zriadení a konštatovali, že je potrebné naďalej argumetovať o neefektívnosti zmien týkajúcich sa činnosti hlavného kontrolóra obce, v časti zadávania kontrol štatutárom obce a vybavovaniu sťažnosti. Združenie vidí v tomto smere zasahovanie do samotnej nezávislosti kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, keďže už v doterajšej praxi sú rozdielne názory na využívanie komptencií, ktoré legislatíva umožňuje. požiadavka na možnosť a potrebu vykonať kontrolu zo strany starostu alebo primátora, ako štatutárnych orgánov orgánu verejnej správy je v ich plnej kompetencií a zodpovednosti v zmysle jednotlivých ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.01.2016.

  [...pokračovanie]

20.12.2017

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2018.

 

 

 

 

 


  [...pokračovanie]

29.11.2017

BRATISLAVA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky sa  obracia na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, v súvislosti s prejednávaním Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov v NR SR , a to konkrétne časti zákona týkajúcej sa hlavných kontrolórov obcí, teda ustanovení § 18, nakoľko v doterajšom legislatívnom procese neboli vznesené zásadné pripomienky združením akceptované. Poslanci NR SR, boli listom požiadaní pri prerokovávaní o zohľadnenie týchto zásadných pripomienok, nakoľko ide o významný zásah do nezávislosti ako aj výkonu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce/mesta.

  [...pokračovanie]

12.11.2017

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Členovia Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, hľadajú cestu na presadenie zmien, ktoré sú predkladané v novele návrhu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vzhľadom na skutočnosť, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní neboli akceptované vznesené zásadné pripomienky združením. 

  [...pokračovanie]

23.10.2017

VYSOKÉ TATRY - PODBANSKE  -  V dňoch  6. - 8. novembra 2017 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - prenesené a originálne školské kompetencie, právny vzťah obcí a škôl, školských zariadení, egoverment v praxi samospráv. Bližšie informácie na www.rvcmartin.sk.

  [...pokračovanie]

23.09.2017

VYSOKÉ TATRY - Podbanske. Minulý týždeň hostil hotel GRAND PERMON na Podbanskom, účastníkov odbornej konferencie, ktorá sa konala pri príležistosti 25. výročia vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Účastníci konferencie uvítali prítomnosť hostí, ktorí sú už dlhoročnými pratnermi združenia pri riešení otázok v územnej samospráve. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky bol zastúpený predsedom NKÚ SR, Ing. Mitríkom a generálnym riaditeľom NKÚ SR, Mgr. Andrassym, prostredníctvom predsedu bolo tlmočené hlavným kontrolórom miest a obcí, že NKÚ SR podporí zachovanie nezávislosti kontroly v územnej samospráve. Ďalší hostia,  výkonný podpredseda ZMOS, Ing. Muška, generálny tajomník ÚMS, JUDr. Galanda, výkonný predseda APUMS, Ing. Vereš, zástupca AKE SR, Ing. Fabová, tajomník AVS, J. Švarc, RVC ZO Štrba, Ing. Stromková, SKAU, Ing. Štelbaský, starostovia obce Liptovská Teplička a Pribylina, popriali združeniu do ďalších rokov prijímanie správnych rozhodnutí a trpezlivosť pri výkone kontrolnej činnosti. 

  [...pokračovanie]

28.08.2017

BRATISLAVA - INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky. Projekt s názvom „Politická akadémia, expertného nadstraníckeho vzdelávacieho programu pre súčasných aj budúcich ľudí v politike. Pre záujemcou vôľa a nasadenie sú nevyhnutné, ale úspech v politike si vyžaduje viac. Politická akadémia si kladie za cieľ poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré budú na to potrebovať, súčasťou sú verejné financie, komunálna politika. Akadémiu zorganizoval IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania, sesterská organizácia INESS. Organizátorovi sa na podujatie podarilo získať najväčších expertov na preberané témy na Slovensku a pestrý mix účastníkov prichádzajúcich z rôznych profesií, rôznych kútov Slovenska, so širokým záberom perspektív. Bližšie informácie http://iness.sk/sk/iness-na-diskusnej-tour-politickej-akademie

  [...pokračovanie]

16.08.2017

Podbanske - V dňoch  20.  -  21.  septembra  2017 sa uskutoční Odborná konferencia k 25. výročiu vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky,  v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Prvý deň bude venovaný hlavne bilancovaniu činnosti, pripomenutiu a oceneniu tých, ktorí prispeli svojou aktivitou a dlhoročnou spoluprácou k zlepšeniu činnosti a rozvoju združenia. Témami konferencie budú  - kontrola v územnej samospráve v ponímaní nových trendov a pohľadu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, výkon a procesné postupy auditu na obciach, štátna pomoc v územnej samospráve, veľká novela zákona o sťažnostiach od 1.6.2017.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky