Do pozornosti

Oznamy
24.11.2018

Nitra - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, ponúka akreditovaný kurz „Kontrola miestnej územnej samosprávy“, ktorý sa začne už v januári 2019. Kurz je určený najmä hlavným kontrolórom obcí a miest, pracovníkom útvarov hlavných kontrolórov na mestských úradoch, pracovníkom ekonomických útvarov obecných a mestských úradov, absolventom vysokých škôl, ktorí majú záujem pracovať v kontrolnom systéme vo verejnej správe a uchádzačom o výkon funkcie kontrolóra resp. hlavného kontrolóra vo verejnej správe.

 

 

  [...pokračovanie]

14.11.2018

BRATISLAVA - Spoločnosť PosAm odprezentovala na XXI. sneme ZHK SR projekt funkčného rozšírenia RISSAM o modul Kontrola. Táto aktivita bola s účasťou spolupráce nášho združenia, prostredníctvom členov pacovnej skupiny – Ing. Gallo, Ing. Brilla, Ing. Budzák, Ing. Šinály, Ing. Húšťava, Ing. Gramblička, Ing. Šidlovský, ku ktorým pribudla p. Drhová, Ing. Jendrichovský, ktorý budú testovať tento systém v pilotnom projekte. Cieľom je vytvorenie podmienok pre zjednotenie metodiky pri výkone kontroly v územnej samospráve. Na základe žiadosti je možné zabezpečiť prístupy do systému RISSAM, ako aj zabezpečiť skupinové školenia, to všetko bez budúcich záväzkov, čiže bezodplatne. Bližšie informácie nájdete v pracovnej sekcie webstránky zhk.sk.

 

  [...pokračovanie]

09.11.2018

VYSOKÉ TATRY - Na XXI. sneme Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorý sa konal 23. októbra 2018 vo Vysokých Tatrách na Podbanskom, bol zvolený za prezidenta ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, sídlom ZHK SR ostáva obec Liptovská Teplička. Do Kontrolnej komisie ZHK SR boli zvolení, p. J. Baránik, Ing. M. Brilla a Ing. E. Győrfiová. XXI. snem ZHK SR potvrdil a vyhlásil v zmysle Stanov ZHK SR a volieb uskutočnených v jednotlivých regionálnych sekciách ZHK SR zloženie Predsedníctva ZHK SR na štvorročné funkčné obdobie takto: 

 

 • za bratislavskú RS - Mgr. Iveta Balejčíková
 • za metropolitnú RS - Ing. Peter Šinály
 • za nitriansku RS - Ing. Ján Kmeťo
 • za žilinskú RS - Ing. Lenka Tomaníčková, PhD.
 • za pohronskú RS - Ing. Peter Konečný
 • za novohradsko - gemerskú RS - Anna Beracková
 • za trenčiansko - trnavskú RS - Ing. Marta Gašajová
 • za tatransko – spišskú RS - Ing. Ľudovít Budzák
 • za košickú RS - Ing. Jozef Filipko
 • za šarišsko - zemplínsku RS - Ing. Boris Pargáč
 • za ľubovniansko – magurskú RS - Monika Brillová
 •  

  Priority ZHK SR pre nasledujúce obdobie sú formulované v programovom zameraní, schválené XXI. snemom ZHK SR a úlohou pripraviť návrh novelizácie Stanov ZHK SR a náväzne všetkých interných noriem tak, aby interné normy mohli byť schválené na mimoriadnom sneme ZHK SR na jeseň 2019, ktorý sa bude konať ako súčasť jesennej odbornej konferencie.

   

   

    [...pokračovanie]

  05.11.2018

  BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami, organizuje akreditovaný vzdelávací program pre hlavných kontrolórov v samospráve "Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe", kurz začína úvodným sústredením v dňoch 13.-14.12.2018. Program je určený kontrolórom verejnej správy a samosprávy, resp. záujemcom o pozíciu hlavného kontrolóra, ako aj záujemcom o zvýšenie kvalifikácie (odporúča sa prax v oblasti kontroly).

    [...pokračovanie]

  28.10.2018

  BRATISLAVA -  

  Wolters Kluwer ponúka širokej odbornej verejnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi  vo svojom odbore v jednotlivých odvetviach práva nadštandardné vzdelávacie aktivity. Semináre sú organizované nielen k  novelizácii predpisov, ale tiež pre potreby prehĺbenia vedomostí a získavania praktických skúseností z jednotlivých odvetví práva – obchodné právo, občianske, pracovné a správne právo, reflektujú na aktuálne otázky v konkurznom práve, exekúciách a ostatnom práve. V novembri 2018 ponúkajú semináre na tému - „Čo so sebou prináša plná elektronizácia verejného obstarávania“ a „Prvé skúsenosti s prípravou dokumentácie k GDPR“,  https://www.wolterskluwer.sk/sk/seminare/pravo.c-64.html .  

    [...pokračovanie]

  30.09.2018

  LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Súčasťou odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov v územnej samospráve, konanej v dňoch 22.-23.10.2018, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom, je XXI. SNEM ZHK SR. Snem sa uskutoční 23. októbra 2018. Dôležitosť snemu podčiarkuje voľba do orgánov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky pre nasledujúce štvorročné obdobie.

    [...pokračovanie]

  15.09.2018

  POPRAD - Dňa 25. septembra 2018 v hoteli Tatra v Poprade sa bude konať pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorého hlavnými témami bude spolupráca na príprave analýzy inštitútu hlavného kontrolóra obce v súčastnosti s potrebami pre budúcnosť v územnej samospráve, príprava XXI. snemu ZHK SR, ktorý je volebným snemom a budú sa voliť nové orgány ZHK SR.

    [...pokračovanie]

  29.06.2018

  MARTIN - Asociácia vzdelávania samosprávy vydala Diár samosprávy 2019 a publikáciu, MIESTNA SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovania III., ktorá slúži ako pomôcka novozvoleným a opätovne zvoleným starostom/primátorom, poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev, súčasne aj skúsenejším ľuďom v miestnej samospráve, zamestnancom obcí/miest, hlavným kontrolórom a ďalším ako pružná navigácia vo vybraných odborných témach. Obsah vychádza z konkrétnych skúseností a potrieb obecných samospráv. Autori sú odborníci s praxou v danej problematike a súčasne i lektori spolupracujúci s Regionálnymi vzdelávacími centrami. Bližšie informácie na  http://www.avs-rvc.sk/avs-2/publikacie-a-studijne-materialy/.

    [...pokračovanie]

  18.06.2018

  KOKAVA NAD RIMAVICOU - Dňa 22. júna 2018 sa bude pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR v Kokave nad Rimavicou. Témy rokovania sa dotknú kľúčových oblasti činnosti združenia, či už ide o financovanie, legislatívu alebo prípravu jesenného snemu ZHK SR. Prioritou naďalej zostáva zapojenie sa do legislatívneho procesu, obhajoby oprávnených nárokov hlavných kontrolórov obcí, s aspektom poskytnutia súčinnosti pri zbioeraní a analýze informácií o činnosti hlavného kontrolóra obce, v rámci pracovnej skupiny vytvorenej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, s účasťou zástupcov ZHK SR. V oblasti financovania združenia sa hľadajú aj nové zdroje, ktoré by zabezpečili chod združenia, jeho profesionalizáciu ako aj výstupy prospešné pre získavanie údajov o efektívnosti vynakladaných verejných financií. To všetko bude mať vplyv na rokovanie snemu ZHK SR, ktoré sa uskutoční na Podbanskom v hoteli Permon, aj s voľbou nového vedenia ZHK SR. 

    [...pokračovanie]

  08.06.2018

  BRATISLAVA - 8. júna 2018 sa konal XXIX. snem Únie miest Slovenska, v priestoroch kongresovej sály Ambassador v hoteli Devín v Bratislave. Snem hodnotil plnenie cieľov a úloh stanovených v predchádzajúcom období a prerokoval programové ciele a stratégiu ďalšieho postupu pre nasledujúce obdobie.  Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia verejnej správy, politických strán, partnerských združení, medzi ktoré patrí aj Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. 

    [...pokračovanie]

  Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
  © Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky