Do pozornosti

Oznamy
25.04.2019

POPRAD - Dňa 30. apríla 2019 sa v priestoroch hotela TATRA v Poprade uskutoční pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, témami ktorého sú zmeny vnútorných predpisov a prístupu združenia k presadzovaniu opodstatnených požiadaviek k zlepšovaniu nezávislého postavenia funkcie hlavného kontrolóra obce, k prispeniu transparentnosti a efektívnosti využívania verejných zdrojov financovania vo forme výstupov tématických kontrol v celoslovenskom meradle. 

  [...pokračovanie]

15.04.2019

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Tento sviatočný deň sa na Slovensku spája s bohatými tradíciami ako je oblievačka, ktorej charakter a priebeh sa mierne líši podľa oblastí Slovenska. Oblievačka znamená, že chlapci chodia oblievať dievčatá  vodou a parfumom. V posledných rokoch už nie je oblievačka tak intenzívna ako v minulosti. Malí chlapci oblievajú vodou zo striekačky alebo zo striekacích pištolí. Ešte stále je ale veľa regiónov, kde najmä na dedine chodia mládenci oblievať mladé dievčatá na koňoch, s rapkáčmi, vyzdobení stuhami, oblečení v krojoch. Ako odmenu dávajú dievčatá a ženy chlapcom kraslicu a peniaze. Mládenci dostávajú pohárik alkoholického nápoja, občerstvenie a kraslicu. Kraslica je vyfúknuté slepačie vajce, ktoré je dekorované, namaľované alebo ozdobené rôznymi technikami. Členovia Predsedníctva ZHK SR želajú svojím kolegom a priaznivcom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

  [...pokračovanie]

08.04.2019

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami Vám ponúka akreditovaný modulárny vzdelávací program - Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu. 

  [...pokračovanie]

02.04.2019

BRATISLAVA - Národná asociácia na ochranu osobných údajov (ďalej len "NANOOU") je dobrovoľným občianskym združením subjektov, na ktoré sa vzťahuje oblasť ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NANOOU vznikla v roku 2018 ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto subjekty sa rozhodli združiť a spoločne riešiť problematiku všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj iných právnych predpisov, úzko súvisiacich s ochranou osobných údajov. Od svojho vzniku úzko spolupracuje so subjektami z verejného, ako aj súkromného sektora. Spoločne so svojimi členmi a partnermi presadzuje pozitívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov.

  [...pokračovanie]

27.03.2019

OĽDZA - Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi, v súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Oľdza č. 32/2019 zo dňa 20.02.2019, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Oľdza na 29. apríla 2019. 

  [...pokračovanie]

08.03.2019

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Sviatkom našich mám, maželiek, dcér, kolegýň je 8. marec, medzinárodný deň žien. Sviatok, ktorý už síce už nie je tak oslavovaný ako v minulosti, no napriek tomu, má tu stále miesto a dáva príležitosť, nám mužom vyjadriť  ženám slová úcty a vďaky.  Pretože každá z Vás si to zaslúži, milé kolegyne. Či už doma s rodinou, či v práci, každý deň si svedomito plníte svoje povinnosti. Toľko vecí by nebolo možných bez Vašej každodennej činnosti. Preto mi dovoľte milé ženy kolegyne, aby som v mene mužskej časti nášho združenia ZHK SR Vám v tento deň, zaželal radosť a potešenie z pocitu, že tí pre ktorých to všetko robíte si to uvedomujú a vážia si to. Veľké ďakujem.

  [...pokračovanie]

28.02.2019

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí vydalo v rámci Národného projektu Modernizácia miestnej územnej symosprávy newsletter zameraný na technickú a organizačnú prípravu prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu. Materiál bol spracovaný tak, aby ponúkol čo najlepšie východiská na bezproblémové zabezpečenie blížiacich sa volieb na Slovensku a je k dispozícii na linku https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1097668. Súčasťou materiálu je aj príloha, presnejšie Návrh VZN  o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, ktorý je k dispozícii na linku https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1097667.

  [...pokračovanie]

25.02.2019

PODBANSKE - V dňoch  8. - 10. apríla 2018 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - finančná kontrola v roku 2019, kontrola vedenia pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly, participatívny rozpočet a možnosti jeho zavádzania v samospráve a vybavovanie sťažností a petícií. 

  [...pokračovanie]

25.02.2019

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Oslovujeme všetkých členov ZHK  SR a priaznivcov, ktorých chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Realizácia všetkých aktivít združenia je závislá od partnerstiev, sponzorstva, členských príspevkov..., preto sa snažíme aj prostredníctvom 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, získať zdroj na tieto aktivity a zabojovať o priazeň a podporu všetkých, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve, už viac ako 25 rokov,  preto je dôležité na zabezpečenie vzdelávacej činnosti, hľadať zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Vopred ďakujeme všetkým ochotným prispievateľom, využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve.

  [...pokračovanie]

01.02.2019

BRATISLAVA - Na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 16. januára 2019, sa stretli členovia pracovnej skupiny pre riešenie inštitútu hlavného kontrolóra. za Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ing. Ľ. Budzák a Ing. P. Šinály. Generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR, Ing. A. Jenčo, uviedol program rokovania, ktorým bola prezentácia analýzy fungovvania vnútornej kontroly v miestnej samospráve - inštitútu hlavného kontrolóra, ktorú odprezentovala riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprjávy a zahraničných vzťahoch, Ing. M. Filipová.  Analýza pozostávala z 10 kapitol, primárne zdroje informácií pochádzali z dvoch dotazníkov, ktoré boli zaslané najprv hlavným kontrolórom obce /300/ a následne všetkým obciam, návratnosť bola 80 %. 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky