Do pozornosti

Oznamy
28.02.2019

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí vydalo v rámci Národného projektu Modernizácia miestnej územnej symosprávy newsletter zameraný na technickú a organizačnú prípravu prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu. Materiál bol spracovaný tak, aby ponúkol čo najlepšie východiská na bezproblémové zabezpečenie blížiacich sa volieb na Slovensku a je k dispozícii na linku https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1097668. Súčasťou materiálu je aj príloha, presnejšie Návrh VZN  o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, ktorý je k dispozícii na linku https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1097667.

  [...pokračovanie]

25.02.2019

PODBANSKE - V dňoch  8. - 10. apríla 2018 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - finančná kontrola v roku 2019, kontrola vedenia pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly, participatívny rozpočet a možnosti jeho zavádzania v samospráve a vybavovanie sťažností a petícií. 

  [...pokračovanie]

25.02.2019

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Oslovujeme všetkých členov ZHK  SR a priaznivcov, ktorých chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Realizácia všetkých aktivít združenia je závislá od partnerstiev, sponzorstva, členských príspevkov..., preto sa snažíme aj prostredníctvom 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, získať zdroj na tieto aktivity a zabojovať o priazeň a podporu všetkých, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve, už viac ako 25 rokov,  preto je dôležité na zabezpečenie vzdelávacej činnosti, hľadať zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Vopred ďakujeme všetkým ochotným prispievateľom, využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve.

  [...pokračovanie]

01.02.2019

BRATISLAVA - Na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 16. januára 2019, sa stretli členovia pracovnej skupiny pre riešenie inštitútu hlavného kontrolóra. za Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ing. Ľ. Budzák a Ing. P. Šinály. Generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR, Ing. A. Jenčo, uviedol program rokovania, ktorým bola prezentácia analýzy fungovvania vnútornej kontroly v miestnej samospráve - inštitútu hlavného kontrolóra, ktorú odprezentovala riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprjávy a zahraničných vzťahoch, Ing. M. Filipová.  Analýza pozostávala z 10 kapitol, primárne zdroje informácií pochádzali z dvoch dotazníkov, ktoré boli zaslané najprv hlavným kontrolórom obce /300/ a následne všetkým obciam, návratnosť bola 80 %. 

  [...pokračovanie]

30.01.2019

BRATISLAVA - Od 30. januára 2019 sa spúšťa pilotná prevádzka IS RISSAM.kontrola, ktorý bol vytvorený firmou PosAm, spol. s.r.o., ktorý je súčasťou Rozpočtového informačného systému pre samosprávu a je začlenený do centrálneho informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorého hlavnou úlohou je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy.

 

Primárnym cieľom realizácie pilotnej prevádzky je overenie a potvrdenie, že aplikácia je využiteľná v praxi a teda je vhodná pre plošné sprístupnenie (roll-out) hlavným kontrolórom miest a obcí.

 

  [...pokračovanie]

18.01.2019

POPRAD - Dňa  18.  januára  2019  v  hoteli  Tatra  v  Poprade  sa konalo pracovné  zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorého hlavnými témami bola analýza dotazníkov zaslaných MV SR na obce ako pokračovanie prípravy návrhov na ďalšiu podobu inštitútu hlavného kontrolóra obce,  hospodárenie za rok 2018, prerokovanie návrhov na zlepšenie činnosti združenia,  určenie oblasti pôsobenia členov predsedníctva ZHK SR. 

  [...pokračovanie]

01.01.2019

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Milé dámy, vážení páni a kolegovia, dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril s príchodom Nového roku 2019. V prvom rade Vám chcem zaželať v novom roku pevné zdravie, rodinné šťastie a pracovnú pohodu.

 

  [...pokračovanie]

20.12.2018

Liptovská Teplička - Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2019.

  [...pokračovanie]

01.12.2018

BRATISLAVA - Z iniciatívy predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, K. Mitríka, sa 27. novembra 2018 v centrále NKÚ SR v Bratislave, uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezidentom ZHK SR, Ľ. Budzákom, J. Šidlovským a M. Brillovou, s cieľom zabezpečiť v podmienkach slovenských obcí a miest bol nastavenie funkčného, účinného systému vnútornej kontroly. Ide o jasne nastavený a vzájomne prepojený systém kontroly zo strany zastupiteľstva, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je hlavný kontrolór samosprávy a tiež kontrolné mechanizmy, za ktoré v rámci každodenného riadenia úradu zodpovedá štatutár obce, mesta. Predseda NKÚ SR, K. Mitrík, svojím výrokom "Hlavní kontrolóri sú kľúčovým prvkom transparentného fungovania samospráv", deklaroval podporu nezávislosti výkonu kontrolnej činnosti na obciach hlavným kontrolórom obce. 

 

  [...pokračovanie]

27.11.2018

Spišská Belá - Zástupcovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezident ZHK SR, Ľ. Budzák, D. Beláková a M. Hofman, sa stretli 20. novembra 2018 v Spišskej Belej, s podpredsedom ZMOS, Š. Bieľakom, aby hovorili o novej podobe spolupráce, formou zdokumentovania problémových oblastí v územnej samospráve s príslušnými výstupmi a doporučeniami pre riešenie. Zabezpečením tématických kontról v rámci Slovenska, prierezovo zdokumentovať a vyhodnotiť zistenia, s poukázaním na prípadne rizika a nedodržanie zákonnosti. Ide napríklad o prenesené kompetencie, ktoré často nie sú pokryté finančnými prostriedkami zo štátu.  Ďalšou témou bola profesinalizácia občianskych združení, vzhľadom na zapájanie sa do legislatívy, kde je potrebné v predstihu odborne zvládnuť problematiku a to bez dostatočného odborného personálu nie je možné. Prínosom môže byť aj konzultácia a doporučenie obciam pri zmenách v samosprjáve, ktoré by zabezpečili jednotný postup pri riešení na obciach. 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky