Do pozornosti

Oznamy
22.08.2022

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky rozhodlo o zvolaní XXII. snemu ZHK SR. Pozýva všetkých svojich členov na rokovanie XXII. snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2022 (štvrtok) v hoteli Pelikán, v Lučenci.  XXII. snem ZHK SR, je snemom volebným a zároveň slávnostným, pretože Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky pôsobí v územnej samospráve už 30 rokov. Zmeny, ktoré prebehli  v územnej samospráve si vyžiadali aj v samotnom združení zmeny, ktoré vyústili do prípravy návrhu nových Stanov ZHK SR, ktoré bude členská základňa schvaľovať na tomto sneme.

  [...pokračovanie]

03.08.2022

BRATISLAVA - 1. augusta 2022 - Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní.  Zameral sa na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje aplikáciu inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušnú rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu. https://www.zmos.sk/dalsia-analyza-a-metodika-najcastejsich-poruseni-zakona-o-verejnom-obstaravani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

01.08.2022

BRATISLAVA - Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ÚVO) budú preskúmavať ďalší odborníci z praxe. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák rozšíril tím členov osobitnej komisie úradu, ktorí budú odborne posudzovať prvostupňové rozhodnutia ÚVO. Informovala o tom riaditeľka tlačového odboru úradu Janka Zvončeková. Osobitná komisia je odborným poradným orgánom druhostupňového orgánu v konaniach, ktoré sa týkajú rozhodnutí o uložení sankcií, budúceho vymáhania korekcií či preskúmavania právoplatných rozhodnutí úradu. Osobitnej komisii nedávno pribudla aj ďalšia nová oblasť pôsobnosti, v rámci ktorej bude odborne posudzovať aj opravné prostriedky voči sankciám súvisiacim s činnosťou odborných garantov.

  [...pokračovanie]

06.07.2022

Bratislava - Inštitút finančnej politiky zverejnil makroekonomickú prognózu slovenskej ekonomiky na tento rok a roky 2023 – 2025. Slovenská ekonomika tento rok porastie tempom 1,9 %. Invázia Ruska na Ukrajinu sa prejavuje pomalším rastom našich obchodných partnerov a  výrazným rastom cien energií. Vysoká inflácia v tomto a budúcom roku znižuje reálne mzdy a obmedzuje spotrebu slovenských domácností. Trh práce ostáva v dobrej kondícii a pomáha mu zamestnávanie utečeniek a utečencov z Ukrajiny. Očakávame, že v budúcom roku bude ekonomický rast naďalej tlmiť vysoká inflácia, rodinný balíček však pomôže zmierniť negatívny vplyv rastúcich cien na reálne príjmy domácností a HDP stúpne o 2,6 %.

  [...pokračovanie]

08.06.2022

BRATISLAVA - MIRRI, NKÚ a ÚVO podpísali prelomovú dohodu o spolupráci pri kontrole nových eurofondov. Spoločný kontrolný systém má odstrániť chyby a zamedziť podvodom. Využívanie eurofondov bude transparentnejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Napomôže tomu tiež úzka spolupráca medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Najvyšším kontrolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie. https://www.zmos.sk/nku-mirri-a-uvo-podpisali-dohodu-o-spolupraci-pri-kontrole-novych-eurofondov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

07.06.2022

BRATISLAVA - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dňa 6. júna 2022 schválila a zverejnila toto písomné stanovisko, ktorým reaguje na požiadavku Kancelárie prezidenta SR o stanovisko k návrhu na skrátené legislatívne konanie (ČPT 1027) a legislatívnym zmenám (ČPT 1028) schválených Národnou radou Slovenskej republiky dňa 24. mája 2022.

  [...pokračovanie]

06.06.2022

PRAHA - Predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií Európy sa stretli 1. júna 2022, v Prahe na prvom postcovidovom osobnom rokovaní. Česká metropola sa po dvoch rokoch, keď boli aj kontrolné inštitúcie do veľkej miery odkázané na spoluprácu len v online priestore, stala miestom, kde národní kontrolóri zo 48 štátov diskutovali o boji s korupciou v štátnom sektore či o audítorských skúsenostiach podstatných pre modelovanie príkladov podporujúcich lepšiu správu vecí verejných. https://www.zmos.sk/slovenski-kontrolori-inspiruju-europskych-v-otvorenosti-voci-verejnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

18.05.2022

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní 18.5.2022, v Senci vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19.5.2022 do odvolania, účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19.5.2022 do 30. júna 2022, prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS. V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6.2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.  https://www.zmos.sk/mimoriadny-snem-zmos-vyzyva-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

12.05.2022

BRATISLAVA - 12. mája 2022 sa po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 na pôde Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky uskutočnil každoročný odborný seminár zástupcov úradu s predstaviteľmi 27 memorandových partnerov a zástupcov analytických jednotiek pôsobiacich v rámci štátnych a verejných inštitúcií, medzi ktoré patrí aj Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré zastupoval prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák. Národní kontrolóri na stretnutí prezentovali strategickými dokumentami, ktoré definujú priority úradu na rok 2023. Seminár tiež predstavil analytické správy z oblasti verejného zdravotníctva a stavebných konaní z dielne úradu. https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/nku-hodnoti-verejne-politiky-nielen-cez-peniaze-ale-aj-ich-prinos-pre-spolocnost

  [...pokračovanie]

10.05.2022

BRATISLAVA - Kvalifikovaná elektronická pečať od samého počiatku IS DCOM slúži na autorizáciu (podpisovanie) elektronických úradných dokumentov v súlade so zákonom o eGovernmente, čím chráni a zaručuje pôvod údajov na elektronických úradných dokumentoch, ktoré ňou každá obec alebo mesto podpisuje. Napriek skutočnosti, že za túto dobu boli obcami a mestami používajúcimi IS DCOM, pečaťou riadne podpísané už milióny rozhodnutí či iných elektronických úradných dokumentov, v území samosprávy stále evidujeme šírenie nekorektných informácií až dezinformácií, ktoré spochybňujú použitie pečate a uprednostňujú mandátny certifikát. Pritom nevyvážene komunikujú výhody a nevýhody oboch možností a vzbudzujú tak dojem, že podpisovať mandátnym certifikátom je univerzálnejšie, a preto výhodnejšie. https://www.dcom.sk/oznamy-obec/-/asset_publisher/

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky