Do pozornosti

Oznamy
24.10.2022

BRATISLAVA - Poslanci parlamentu vo štvrtok 20. októbra 2022 schválili Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení. Cieľom návrhu zákona je umožniť samosprávnemu kraju, obci, mestu a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestskej časti, aby v pravidlách, na základe ktorých poskytujú dotácie, upravili spôsob (najmä lehotu) ich zúčtovania s vlastným rozpočtom tak, aby tieto dotácie nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté z rozpočtu. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8874


  [...pokračovanie]

24.10.2022

ŽILINA - Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Úsek Profivzdelávanie, Žilina, Vás pozýva na webinár „Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu?“, ktorý je určený predovšetkým hlavným kontrolórom obcí, miest a vyšších územných celkov, kde spoznáte náležitosti odborného stanoviska k návrhu rozpočtu, ďalej spôsob zostavenia odborného stanoviska, ako aj zásady predloženia na schválenie mestskému/obecnému zastupiteľstvu. https://www.profivzdelavanie.sk/webinar/webinar-pre-hlavneho-kontrolora-ako-spracovat-odborne-stanovisko-k-navrhu-rozpoctu.htm

  [...pokračovanie]

20.10.2022

BRATISLAVA - Zhoršujúce sa finančné zdravie minulý týždeň potvrdila aj analýza Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorá hodnotí hospodárenie krajov, miest a obcí na základe vlastnej metodiky, ktorá posudzuje celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti, v rozpočtovom rokuhttps://www.zmos.sk/zhorsujuce-sa-financne-zdravie-samosprav-potvrdila-aj-analyza-ineko-znam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

18.10.2022

BRATISLAVA - Od 7. októbra 2022 je účinná novela zákona o správnych poplatkoch na základe ktorej vám bude občiansky preukaz s certifikátom na elektronické podpisovanie vydaný bez správneho poplatku. https://www.zmos.sk/bezkontaktne-biometricke-obcianske-preukazy-planuju-vydavat-este-v-tomto-roku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

14.10.2022

BRATISLAVA - 13. októbra 2022 - Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas. ZMOS zastupoval na rokovaní jeho prvý podpredseda a starosta obce Košeca Radomír Brtáň. https://www.zmos.sk/zmos-ako-jediny-vyjadril-s-navrhom-statneho-rozpoctu-nesuhlas-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

07.10.2022

PRIBYLINA - Podbanske - Už po tridsiaty krát sa uskutočnila odborná konferencia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorej sa zúčastnil aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Mgr. L. Šnapko, ktorý bol poverený prezidentom ZHK SR, Ing. J. Filipkom, na prevzatie ocenenia za spoluprácu pri príležitosti 30. výročia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Na dvojdňovej konferencii prednostovia diskutovali s pozvanými hosťami o viacerých témach. Hovorilo sa o problematike výstavby nájomných bytov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, o zmenách v novele zákona o odpadoch od 1. januára 2023, kybernetickej bezpečnosti i o Pláne obnovy a jeho výzvach pre samosprávy. https://www.zmos.sk/jubilejna-konferencia-asociacie-prednostov-uradov-miestnej-samospravy-v-sr-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

06.10.2022

PRIBYLINA - PODBANSKE - 7. - 9. novembra 2022, v priestoroch Grandhotela Permon, na Podbanskom sa koná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorú organizuje Asociácia vzdelávania samosprávy, nosnými témami sú majetok obce a ňou zriadených organizácií, financovanie školstva a vnútorné predpisy v praxi.  [...pokračovanie]

05.10.2022

Demänovská dolina - V hoteli Grand Jasná v Demänovskej doline sa 3. – 4. októbra 2022, uskutočnil IV. ročník EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2022, ktorá bola určená IT oddeleniam, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma. Zástupcov malo aj naše združenie, a to predsedu Kybernetickej komisie ZHK SR, Mgr. L. Šnapka, a člena komisie, Ing. Ľ. Budzáka, cieľom účasti bolo zozbierať aktuálne informácie o povinnostiach obcí pri zabezpečovaní tejto citlivej oblasti v územnej samospráve.

  [...pokračovanie]

29.09.2022

BRATISLAVA -

28. septembra 2022 - Inštitút finančnej politiky a Výbor pre daňové prognózy na svojom zasadnutí zverejnili aktuálnu daňovú prognózu na Slovensku. Súčasťou tejto prognózy je aj aktuálny predpoklad vývoja dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2022. Podľa septembrovej prognózy  sa predpokladá, že do rozpočtov miest a obcí bude poukázaná sumu 2 536 170 000 eur, čo je v porovnaní s prognózou z júna 2022 viac o 16 696  000 eurhttps://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/69-zasadnutie-vyboru-danove-prognozy-september-2022.html

Zdroj: https://www.zmos.sk/zverejnili-aktualnu-danovu-prognozu-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

23.09.2022

LUČENEC - V roku 2022 ukončili svoju kariéru Zdeno Chára, Roger Federer a Ľudovít Budzák, prezident ZHK SR, ktorý viedol združenie od roku 2005. Na XXII. sneme Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky bol 22. 9. 2022, v Lučenci, zvolený za nového prezidenta, Ing. Jozef Filipko, hlavný kontrolór Mestskej časti Košice - Západ, úradujúci vedúci Košickej regionálnej sekcie ZHK SR. Novému prezidentovi želáme správne rozhodnutia pri vedení združenia a nárast členskej základne. Na XXII. sneme ZHK SR si účastníci pripomenuli 30. rokov od vzniku združenia, pri tejto príležitosti, Predsedníctvo ZHK SR, ocenilo svojich dlhoročných partnerov za dlhoročnú a aktívnu spoluprácu so združením, ocenenie prijali predseda NKÚ SR, Ph.Dr. Ľubomír Andrassy, prezident ZNOMPS, Mgr. Ján Andrejko, PhD., prezidentka AKE SR, Ing. Eva Balážová, PhD., zástupca SLSP, Ing. Branislav Slivka. Zároveň boli ocenení členovia združenia za aktívnu činnosť, za prínos a šírenie dobrého mena Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.

  [...pokračovanie]
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky