Do pozornosti

Oznamy
10.03.2020

LIPTOVSKA TEPLIČKA - V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom neodporúča ZHK SR, svojim členom organizovať zasadnutia regionálnych sekcií. Doporučuje rešpektovať  usmernenia a pokyny vydávané verejnými inštitúciami, v súvislosti s ochranou zdravia a nešírenia respiračného ochorenia. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

 

 

 

 

 

  [...pokračovanie]

05.03.2020

BRATISLAVA - Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje workshopy na tému :  „Pravidlá tvorby interných ekonomických predpisov v samospráve“ a „Podnikanie v RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC“, ktoré sa uskutoční 21.4.2020, BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava.

 

 

 

 

 

  [...pokračovanie]

02.01.2020

Liptovská Teplička - 1. január je dňom vzniku Slovenskej republiky, štátnym sviatkom a zároveň prvým dňom nového roka, kedy všetci navzájom si prajeme zdravie, šťastie, radosť a pokoj v rodinách. K novoročnému želaniu sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a želá svojim členom šťastie, zdravie a veľa pracovných ako aj osobných úspechov v Novom roku 2020. K želaniu sa pripája aj prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák, svojím novoročným príhovorom k členom a priaznivcom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.  

 

 

  [...pokračovanie]

27.12.2019

BRATISLAVA - Spoločnosť Verlag Dashöfer organizuje školenie o verejnom obstarávaní, v sídle spoločnosti Železničiarska 13, Bratislava, dňa 4.2.2020, ktoré v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Približuje nové úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1.1.2020). https://www.eseminare.sk/verejne-obstaravanie-od-1-1-2020-productsem797/

  [...pokračovanie]

20.12.2019

Liptovská Teplička - Ticho klope na dvere vianočný čas, čas radosti, čas našich očakávaní a nádejí. Zavládne očarujúca atmosféra vianočného stola z vôňami medovníkov, škorice a iných dobrôt. Svetlo vianočného stromčeka, vyzdobených príbytkov a nadchádzajúci vianočný pokoj v nás vzbudzuje príjemné pocity a navodzuje sviatočnú atmosféru. Všetci sa snažíme, aby štedrovečerný večer bol krásny, príjemný a aby krásne a pokojné boli i sviatočné dni tohoto roku.  Čas vianoc v nás prebúdza naše najlepšie vlastnosti a predsavzatia, je pre každého z nás niečím magickým a tajomným, otvárajú sa nám srdcia a opäť máme k sebe o niečo bližšie. Cítime a uvedomujeme si silu priateľstva, lásky, úcty a solidarity. Vianoce v nás vyvolávajú aj spomienky na našich blízkych, na ktorých v týchto dňoch intenzívnejšie myslíme.

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2020.

 

 

 

 

 

 

  [...pokračovanie]

12.12.2019

BRATISLAVA - Workshop, ktorý sa uskutoční 16. 12. 2019 v Trenčíne, so zameraním na problematiku participatívneho rozpočtovania v samosprávach,  organizované  Združením  miest  a obcí  Slovenska  v  spolupráci  s  Inštitútom  hospodárskej  politiky ,  je  vstupom  do  aj problematiky  smart  z  hľadiska  poslania  a  filozovie pre potreby miest a obcí. Diskusia s primátormi,  starostami  a  odborníkmi  z  komunálnej politiky sa uskutoční v čase, kedy samosprávy pripravujú rozpočty pre budúci rok 2020.  Podujatie  je  realizované  v  rámci národného  projektu  s  podporou  Európskeho  sociálneho  fondu  v  rámci  Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

 

 

 

  [...pokračovanie]

10.12.2019

BEŠEŇOVÁ -  

3. decembra 2019, v Bešeňovej, Združenie miest a obcí Slovenska, v rámci seminára na tému Podpora nájomného bývania samosprávou – teória a prax, ku ktorej spracovalo analýzu podpory nájomného bývania na Slovensku, predstavilo účastníkom zmapovanie súčasného stavu, definovanie možností na podporu a rozvoj nájomného bývania a tiež predstavenie príkladov dobrej praxe z prostredia miest a obcí. Dokument reaguje na dlhodobý vývoj a tiež formuluje východiská na podporu nájomného bývania z hľadiska ekonomických možností, spoločenských prínosov a nových trendov.

 

  [...pokračovanie]

30.11.2019

BRATISLAVA -

Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu zameranú na pomerne širokú problematiku bezpečnej samosprávy. https://www.zmos.sk/zmos-pripravuje-analyzu-zameranu-na-bezpecnu-samospravu--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Skúma postoje samospráv k cestovnému ruchu a eurofondom. Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredí na postoje štatutárnych predstaviteľov miest a obcí k cestovnému ruchu. Tiež sa bude zaujímať o spoluprácu komunálu so samosprávnymi krajmi pri nastavovaní pravidiel pre spoločné čerpanie eurofondov. https://www.zmos.sk/zmos-skuma-postoje-samosprav-k-cestovnemu-ruchu-a-eurofondom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

19.11.2019

Liptovská Teplička - Vzhľadom na nadmerné pracovné vyťaženie našich členov, kontrolórov miest a obcí,  a vysokého počtu ospravedlnených sa z účasti na sneme, bol navrhnutý náhradný termín uskutočnenia XXII. snemu ZHK SR najneskôr v prvom polroku 2020, z dôvodu zabezpečenia maximálnej účasti členov. Dôvodom je zároveň skompletizovanie stanov združenia s ostatnými internými predpismi s požiadavkami sekcií, ktoré boli predložené k materiálu dodatočne.  

  [...pokračovanie]

23.10.2019

LEVOČA - Účastníkov XXII. snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, bude v dňoch 25. - 26. novembra 2019 hostiť mesto Levoča. Snem sa uskutoční v Kongresovej sále v priestoroch Mestského divadla Levoča. Zmeny v posledných rokoch zasiahli aj do činnosti združenia, ktoré bude na pracovnom sneme riešiť vplyv prijatej legislatívy do stanov a vnútorných predpisov združenia. Druhý deň snemovania je venovaný vzdelávaniu a zvyšovaniu odbornej úrovne hlavných kontrolórov obcí. Garantom príprav a priebehu snemu je Tatransko-spišská a Ľubovniansko-magurská regionálna sekcia ZHK SR, v ktorých regióne sa historické mesto Levoča nachádza. V prílohe nájdete pozvánku na XXII. snem ZHK SR, prihlášku účastníka snemu a organizačné pokyny.

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky