Do pozornosti

Oznamy
27.04.2020

Liptovská Teplička - Prieskum zameraný aj na otázky financovanie komunálu realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 2. marca 2020 do 10. apríla 2020 na vzorke 466 respondentov.  Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS, súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby zistili postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny. Získané dáta budú využité pre analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sleduje alternatívne financovanie municipálneho rozvoja a je realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Postoje starostov a primátorov reflektujú na potrebné zmeny. https://www.zmos.sk/financovanie-samosprav-je-nastavene-na-zmeny--oznam/mid/405616/.html#m_405616        

 

  [...pokračovanie]

23.04.2020

BRATISLAVA - Po dvoch týždňoch intenzívnej práce, naformulovaní dôvodovej správy, paragrafového znenia a vzoru prílohy, predseda ZMOS Branislav Tréger, zaslal ministrovi dopravy a výstavby návrh zmien na odklad plátok úverov pre obce v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania.  https://www.zmos.sk/zmos-ziada-odklad-splatok-pri-najomnych-bytoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

22.04.2020

BRATISLAVA - Dňa 20. apríla 2020 sa na MF SR uskutočnilo pracovné rokovanie k návrhom ZMOS na finančnú podporu miest  a obcí v čase a po ukončení pandémie COVID – 19. Pracovné stretnutie predchádzalo plánovanému rokovaniu vedenia ZMOS s ministrom financií SR Eduardom Hegerom. Cieľom rokovania bolo poznať názory na návrhy zmien, ktoré uplatnilo alebo uplatní ZMOS v legislatíve najmä na stabilizáciu príjmov samospráv a možnosti získania „rýchlych“ zdrojov do rozpočtov miest  a obcí.

 

Základnou požiadavkou ZMOS prezentovanou na rokovaní bola požiadavka na poskytnutie mimoriadnej dotácie pre mestá  a obce na dofinancovanie  originálnych pôsobností spôsobené výpadkom vlastných príjmov, najmä výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a zvýšenými nákladmi na riešenie dopadov pandémie. Dotácia by mala byť poskytnutá plošne pre všetky mestá a obce, v čo najkratšom termíne (návrh ZMOS do 20. mája 2020).  Nakoľko nová daňová prognóza na celý rok bude známa až začiatkom júna, MF SR a IFP pripravia rýchly odhad výnosu DPFO minimálne na mesiace máj – jún. Na základe tohto odhadu sa otvorí diskusia o výške mimoriadnej dotácie a následne po aktualizácii v júnovej prognóze prípadne o jej ďalšom navýšení.

  [...pokračovanie]

22.04.2020

Hrabušice - Stretnutie predsedu ZMOS, B. Trégera s prezidentom ZHK SR, Ľ. Budzákom, sa uskutočnnilo 22. apríla 2020 v obci Hrabušice, pri predstavovaní príkladov dobrej praxe, ktoré realizuje Združenie miest a obcí Slovenska ako dlhodobý projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Na stretnutí sa štatutári združení vzájomne informovali o súčasnom stave, v súvislosti s novelou zákona o obecnom zriadení aj jej aplikácií do praxe, v čase mimoriadnej situácie. Zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, tlmočil názory členov združenia, že prijaté zmeny zákona v spojení s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, komplikujú dodržiavanie zákonnosti pri zvolávaní obecných zastupiteľstiev a umožňujú rôzny výklad ustanovení zákona aj v prípade funkcie hlavného kontrolóra obce. Boli prekonzultované návrhy, ktoré by mali napomôcť obciam a mestám udržať si svojú výkonnosť pri zabezpečovaní služieb občanom, aj pri obmedzení zdrojov finančných prostriedkov v súvislosti s vývojom príjmov z podielových daní pre územnú samosprávu. Predseda ZMOSu prezentoval snahu o zlepšenie situácie v samospráve aj rokovaniami na ministerstvách, s návrhmi o odklad splátok pri nájomných bytoch, pomoc prostredníctvom nadácií malým obciam, poskytnutie osobných áut, ktoré pomôžu mestám a obciam hlavne v oblasti zásobovania a logistiky pre pomoc svojim obyvateľom. https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-dobrej-praxe-su-z-hrabusic-medzian-a-hankoviec--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

20.04.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky oznamuje svojim členom, že rozhodnutím Ústredného krízového štábu vzniká odborná pracovná skupina ústredného krízového štábu, ktorá bude na dennej báze pracovať v oblasti spracovania dokumentov pre rozhodnutia Ústredného krízového štábu v súvilosti so zabezpečením postupov hlavne k sociálnym službám. V odbornej pracovnej skupine je zastúpené aj Združenie miest a obcí Slovenska a združenie samosprávnych krajov. ZMOS bude v tomto období na báze každodennej osobnej účasti zastupovať pani I. Pipišková, ktorá v Kancelárii ZMOS gestoruje sociálnu oblasť.  ZMOS požiadal ministra hospodárstva o podporu komunálnych firiem. Ide o presvedčenie, že obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou samospráv sú rovnaké podnikateľské subjekty ako ostatné malé a stredné podniky a mali by byť oprávnené pri žiadostiach o finančnú kompenzáciu. https://www.zmos.sk/zmos-ziada-ministra-hospodarstva-o-podporu-komunalnych-firiem--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

  [...pokračovanie]

17.04.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky nanáša návrhy a žiada informácie k prebiehajúcemu vývoju mimoriadnej situácie, s cieľom napomôcť svojim členom, mať k dispozícii aktuálne invormácie pre jednotlivé oblasti  riadenia v samospráíve. ZMOS v priebehu najbližších dní bude rokovať na úrovni najvyšších predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR.

ZMOS s ďalšími sociálnymi partnermi (KOZ, A ZZZ a APZ) požiadal ministra práce o urýchlené zvolanie tripartity. https://www.zmos.sk/socialni-partneri-pozaduju-urychlene-rokovanie-tripartity--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

15.04.2020

Liptovská Teplička - Usmernenie k zápisu detí na PŠD. Informácia o usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky s školskom roku 2020/2021 https://www.zmos.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-psd-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vplyv opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamestnancov škôl a školských zariadení po 4. 4. 2020. Opatrenie obsahuje aj postup pri výkone práce učiteľa zo školy a to v prípade, ak zamestnávateľ zabezpečí potrebné dostatočné dezinfekčné a hygienické opatrenia a zabezpečí to, aby sa zamestnanci stretávali minimálne a v nevyhnutnej miere, prichádza do úvahy možnosť, aby učiteľ online vyučoval aj tak, že by bol v budove školy, no v triede by bol sám. https://www.zmos.sk/vplyv-opatreni-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-na-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni-po-4-4-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Legislatívne aktuality rady NKÚ SR – február. Združenie miest a obcí Slovenska aktívne spolupracuje s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, výsledkom tejto spolupráce je pravidelný prehľad legislatívy, ktorý nám môže pomôcť v práci. https://www.zmos.sk/legislativne-aktuality-nku-sr-februar-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

14.04.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí informuje o prijatých opatreniach v oblasti samosprávy, počas krízovej situácie, získaných prostredníctvom ZMOSu. Opatrenia v oblasti životného prostredia. Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 7. apríla zákon č. 74 zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. https://www.zmos.sk/opatrenia-v-oblasti-zivotneho-prostredia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Odporúčania Slovenskej národnej knižnice v súvislosti s COVID 19. Slovenská národná knižnica vydáva odporúčania prevádzky knižníc na Slovensku z dôvodu preventívnych opatrení voči pandémii - rozšírenia ochorenia COVID-19, ktoré je vyvolané novým koronavírusom SARS-CoV-2. ttps://www.zmos.sk/odporucania-slovenskej-narodnej-kniznice-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

07.04.2020

Liptovská Teplička - Komentár k novelizácii Zákonníka práce vypracoval prof. Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., člen Ekonomickej rady expertov ZMOS. https://www.zmos.sk/komentar-k-novelizacii-zakonnika-prace--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Obce a zamestnávanie občanov v rámci opatrení aktívnych opatrení trhu práce – v nadväznosti na dopad opatrení súvisiacich so zabránením šírenia ochorenia COVID 19, informácia je k dispozícii na https://www.zmos.sk/obce-a-zamestnavanie-obcanov-v-ramci-opatreni-aktivnych-opatreni-trhu-prace-v-nadvaznosti-na-dopad-opatreni-suvisiacich-so-zabranenim-sirenia-ochoren/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

02.04.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, na základe zverejnenia informácie Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, o potenciálnych vplyvoch prebiehajúcej pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020, pričom tieto makroekonomické scenáre ovplyvňujú odborný odhad výšky výnosu dane z príjmov fyzických osôb, čo priamo vplýva na hospodárenie obcí, reaguje návrhom na zabezpečenie plynulosti finančných tokov v samospráve. Je pravdepodobné, že obce a mestá v tomto roku budú musieť riešiť hlavne zabezpečenie riadneho chodu samospráv a hľadať všetky zdroje na krytie bežných výdavkov. Rozvoj a kapitálové výdavky v tomto krízovom období nebudú určite prioritou. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky prichádza s návrhom, posúdenia možnosti v prechodnom období použiť finančné prostriedky rezervného fondu v obciach a mestách aj na iné nevyhnutné bežné výdavky. 

 

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky