Do pozornosti

Oznamy
14.04.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí informuje o prijatých opatreniach v oblasti samosprávy, počas krízovej situácie, získaných prostredníctvom ZMOSu. Opatrenia v oblasti životného prostredia. Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 7. apríla zákon č. 74 zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. https://www.zmos.sk/opatrenia-v-oblasti-zivotneho-prostredia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Odporúčania Slovenskej národnej knižnice v súvislosti s COVID 19. Slovenská národná knižnica vydáva odporúčania prevádzky knižníc na Slovensku z dôvodu preventívnych opatrení voči pandémii - rozšírenia ochorenia COVID-19, ktoré je vyvolané novým koronavírusom SARS-CoV-2. ttps://www.zmos.sk/odporucania-slovenskej-narodnej-kniznice-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

07.04.2020

Liptovská Teplička - Komentár k novelizácii Zákonníka práce vypracoval prof. Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., člen Ekonomickej rady expertov ZMOS. https://www.zmos.sk/komentar-k-novelizacii-zakonnika-prace--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Obce a zamestnávanie občanov v rámci opatrení aktívnych opatrení trhu práce – v nadväznosti na dopad opatrení súvisiacich so zabránením šírenia ochorenia COVID 19, informácia je k dispozícii na https://www.zmos.sk/obce-a-zamestnavanie-obcanov-v-ramci-opatreni-aktivnych-opatreni-trhu-prace-v-nadvaznosti-na-dopad-opatreni-suvisiacich-so-zabranenim-sirenia-ochoren/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

02.04.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, na základe zverejnenia informácie Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, o potenciálnych vplyvoch prebiehajúcej pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020, pričom tieto makroekonomické scenáre ovplyvňujú odborný odhad výšky výnosu dane z príjmov fyzických osôb, čo priamo vplýva na hospodárenie obcí, reaguje návrhom na zabezpečenie plynulosti finančných tokov v samospráve. Je pravdepodobné, že obce a mestá v tomto roku budú musieť riešiť hlavne zabezpečenie riadneho chodu samospráv a hľadať všetky zdroje na krytie bežných výdavkov. Rozvoj a kapitálové výdavky v tomto krízovom období nebudú určite prioritou. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky prichádza s návrhom, posúdenia možnosti v prechodnom období použiť finančné prostriedky rezervného fondu v obciach a mestách aj na iné nevyhnutné bežné výdavky. 

 

 

  [...pokračovanie]

31.03.2020

Liptovská Teplička - Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila  Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorého súčasťou je aj ZMOSom iniciovaná zmena zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo vzťahu k rozšíreniu foriem hlasovania zastupiteľstva. Vládny materiál, ktorý prichádza na rokovanie parlamentu je k dispozícii na  https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24676/1

Európska komisia a boj proti dezinformáciam. Vzhľadom na tok neustálych a škodlivých informácii týkajúci sa najmä zdravia zverejnila Európska komisia špecializovanú stránku na boj proti dezinformáciám. Na základe komunikácie Európskej komisie s jednotlivými platformami (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla) sa potvrdil tok dezinformácii, ktoré vo veľkom množstve tieto platformy odstraňujú a zaviedli aj opatrenia na odstránenie reklám týkajúcich sa falošných ochranných prostriedkov, ako sú masky. Na odhalení šírenia dezinformácií o pandémii pracuje aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.  https://www.zmos.sk/europska-komisia-a-boj-proti-dezinformaciam-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Požiadavka Sociálnej poisťovne vo veci evidencie návštevy detí v materských školách. V prípade, zriaďovateľa materskej školy, potreba informovania jej vedenia. Požiadavka na webovej adrese https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-ziada-predskolske-zariadenia--do-zajtra-poslite-zoznam-deti/48411s68459c?fbclid=IwAR3Snaqg2XbdQssUOLN4jz6mb4avai2qT-rYQxJJED264qD4xGhIVn_LTA4

  [...pokračovanie]

30.03.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje o krokoch ZMOS, ktorý v priebehu víkendu nadviazal spoluprácu s dvomi expertami, ktorí spracujú špeciálne usmernenia pre rôzne oblasti pracovnoprávnych vzťahov k samosprávam a ich organizáciám. Nadalej sa bude spolupracovať s ďalšími expertami a to už pre oblasť ekonómie, eurofondov a hospodárskych opatrení, ktoré budú nesmierne dôležité v nadchádzajúcom období. Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej  vody, link https://www.zmos.sk/odporucanie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pre-dodavatelov-pitnej-vody-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

28.03.2020

Liptovská Teplička - Združenie miest a obcí Slovenska sa v nadväznosti na aktuálnu situáciu na Slovensku v tomto období venuje problematike pracovnoprávnych vzťahov. Z tohto dôvodu bola spracovaná  prvá časť informácií, ktorá je venovaná vybraným aspektom pracovnoprávnych vzťahov https://www.zmos.sk/vybrane-aspekty-pracovnopravnych-vztahov--oznam/mid/405616/.html#m_405616Zároveň ZMOS ruší májový snem. Najväčšie rokovanie združenia presúva na jeseň.  https://www.zmos.sk/zmos-rusi-majovy-snem-najvacsie-rokovanie-zdruzenia-presuva-na-jesen--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

26.03.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje, že Kancelária ZMOS momentálne spracováva informácie v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Vzhľadom na skutočnosť, že práca na ministerstvách, s ktorými je potrebné konzultovať návrhy, aj vzhľadom na personálne obmeny nie je ideálna, očakávame, že už zajtra budú prvé informácie z tejto oblasti. Dôležité ekonomické informácie nájdete na https://www.zmos.sk/dolezite-ekonomicke-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

25.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolóro miest a obcí Slovenskej republiky, informuje o aktivite ZMOS, predsedu Branislava Trégera, o potrebe novely zákona o obecnom zriadení. ZHK SR sa stotožňuje s potrebou zabezpečenia právnej istoty pri rozhodovaní obecných zastupiteľstiev v mimoriadnych situáciách. Bez týchto zmien bude dochádzať k rôznym interpretáciám na obciach, čo znemožní vykonávanie efektívnej verejne správy. Informáciu o znení novely zákona o obecnom zriadení umožňujúcu vo výnimočných situáciách hlasovanie formou per rollam https://www.zmos.sk/branislav-treger-zmos-v-zlozitej-situacii-ponuka-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

24.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - V snahe zabezpečiť informovanosť verejnosti zverejňujeme aktuálne informácie o postupoch verejných inštitúcií v tejto mimoriadnej situácií. Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek. Týka sa to aj úpravy doručovania niektorých doporučených zásielok. Viac nájdete na  https://www.zmos.sk/slovenska-posta-upravi-otvaracie-hodiny-pobociek-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

23.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Z kancelárie ZMOS bolo Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informované o pokynoch z príslušných úradov a potrebe informovať ľudí, prečo zostať doma. Zostať doma je v tomto období užitočné odporúčanie. Eliminujeme riziko šírenia choroby, znižujeme možnosti negatívnych dopadov na seba, blízkych okolie. Ak máte záujem využiť plagáty, obrázky k tejto kampani, sú k dispozícii na stiahnutie. https://www.zmos.sk/zostan-doma---oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky