Do pozornosti

Oznamy
26.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. https://www.zmos.sk/smart-karantena-alebo-statna-karantena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020  https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-k-e-karantene-platne-od-25-5-2020-od-8-00-h-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

22.05.2020

BRATISLAVA - Centrum vzdelávania, Verlag Dashöfer, v Bratislave pripravilo online konferenciu, ktorá sa uskutoční 29. mája 2020, v čase od 13.00 – 15.00 hod., sa oboznámite s najdôležitejšími zmenami v školskej legislatíve, ale aj v pracovnoprávnych vzťahoch PZ a OZ. Rovnako je zameraná na aspekty výchovy a vzdelávania v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a po otvorení škôl. Prednášajú renomovaní lektori.  Pripojiť sa je možné online platformu ZOOM.  https://www.konferencia.eseminare.sk/forma/konferencie/

 

 

  [...pokračovanie]

21.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky prináša ďalšie aktuálne informácie spojené s mimoriadnou situáciou a možnosťami eliminovania negatívnych dopadov na územnú samosprávu.  Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb. https://www.zmos.sk/organizovanie-a-usporaduvanie-hromadnych-podujati-do-100-osob--oznam/mid/405616/.html#m_405616Odklad splátok úveru ŠFRB. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informácie Štátneho fondu rozvoja bývania vo vzťahu k možnosti podania žiadosti o odklad splátok úveru v súvislosti s COVID-19. https://www.zmos.sk/odklad-splatok-uveru-sfrb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

21.05.2020

BRATISLAVA -

Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislavská Business School ponúka pre záujemcov 1/2 dňový workshop k problematike verejného obstarávania v období mimoriadnej situácie. Workshop bude organizovaný online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Bližšie informácie získate v prílohe tohto oznamu.

  [...pokračovanie]

20.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

V súčasnom náročnom období sa javí potreba kompletizácie prehľadu právnej regulácie krízových situácií pre potreby zamestnancov samosprávy a ďalších záujemcov o túto problematiku. Prehľad vybraných právnych predpisov krízovej legislatívy, upravujúcich predovšetkým postavenie samosprávy vypracoval prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., člen Ekonomickej rady expertov ZMOS. https://www.zmos.sk/komentar-ku-krizovej-legislative-v-posobnosti-samospravy-v-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

19.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 z 15.5.2020. Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3992/2020 z 15. mája 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 (v pondelok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-c-olp-3353-2020-z-15-5-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky postupne zmierňuje svoje opatrenia. Termín účinnosti nového opatrenia je od 18. mája 2020 od 7:00 hodiny do odvolania. Ide o výnimky z povinnosti izolácie, karantény (štátnej, domácej). https://www.zmos.sk/zmiernenie-karantennych-opatreni-od-pondelka-18-05-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

18.05.2020

BRATISLAVA - Národná rada Slovenskej republiky v uplynulých dňoch na svojej 7. schôdzi, počas rokovaní od 12. do 15. mája prerokovala niekoľko zákonov, ktoré sa dotýkajú miestnej územnej samosprávy.https://www.zmos.sk/zmeny-zakonov-na-aktualnej-parlamentnej-schodzi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V uplynulom týždni Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. https://www.zmos.sk/docasne-opatrenia-na-realizaciu-a-financovanie-projektov-z-esif--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

  [...pokračovanie]

14.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -  

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje o rokovaní Vlády SR, ktoré sa uskutočnilo 11. mája 2020,  programom rokovania boli viaceré zákony s dopadmi na miestnu územnú samosprávu. V tejto rubrike ponúkame prehľad týchto aktivít. https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Informácia v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. Úrad verejného zdravotníctva SR dnes na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 11. mája 2020 vydal Opatrenie č. OLP/3991/2020 v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. https://www.zmos.sk/informacia-v-suvislosti-s-prevadzkou-zariadeni-skolskeho-stravovania-a-poradenskych-centier--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

11.05.2020

Liptovská Teplička -

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 6. mája 2020 sa týka aj zasadaní zastupiteľstiev! Toto opatrenie súvisí s uvoľňovaním režimu  organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktorých sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť. https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-zo-dna-6-5-2020-sa-tyka-aj-zasadani-zastupitelstiev--ozna/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

07.05.2020

Liptovská Teplička -  

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové Opatrenie č. OLP/3796/2020 s účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania, ktorým v nadväznosti na Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. marca 2020 o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí vyňal zo zákazu aj sobášne obrady vrátane civilných pri dodržaní určených podmienok na matričných úradoch s preferenciou vykonávania sobášnych obradov v exteriéroch. https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-s-ucinnostou-od-6-maja-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky