Do pozornosti

Oznamy
29.07.2020

BRATISLAVA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky podpísalo v Bratislave, 29. júla 2020, memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, s kľúčovým partnerom dlhodobo pôsobiacim v miestnej územnej samospráve. Od nového rámca spolupráce so ZMOS-om sa očakáva aj v samostnom združení nový prístup ku koordinácií aktivít, prezentácie, spoluspôsobenie pri projektoch analýz v oblasti územnej samosprávy. https://www.zmos.sk/zmos-podpisal-memorandum-s-klucovymi-partnermi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

16.07.2020

BRATISLAVA -  

Najvyšší kontrolný úrad SR sprístupnil na svojej web stránke interaktívny analytický nástroj na kontrolu miestnej samosprávy. Aplikácia, nazvaná MuMAP (z anglického Municipalities on Map), ponúka širokej verejnosti nielen výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR od roku 2012, ale aj prehľad o zadĺžení jednotlivých miest a obcí, či získaných eurofondoch na jedného obyvateľa, priamo na mape Slovenska. Pilotnú verziu vytvoril tím NKÚ v rámci prvého medzinárodného hackathonu európskych kontrolných inštitúcií v marci, kde skončil v prvej päťke, /http://mumap.nkusr.sk/.

 

  [...pokračovanie]

COVID-19
Nové!
02.07.2020

BRATISLAVA -  

Súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí požiadal Združenie miest a obcí Slovenska o tlmočenie požiadavky na súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. https://www.zmos.sk/sucinnost-pri-realizacii-opatreni-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Koronakríza potvrdila význam udržateľnej mobility. Slovenská agentúra životného prostredia, koordinátor národnej kampane, vyzýva slovenské mestá, obce, organizácie, inštitúcie a školy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility (ETM) 2020. Tento rok je kampaň, do ktorej sa dá zaregistrovať do 22. septembra prostredníctvom webovej stránky www.eurotm.sk,  zameraná na Čistejšiu dopravu pre všetkých. https://www.zmos.sk/koronakriza-potvrdila-vyznam-udrzatelnej-mobility--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

25.06.2020

Vláda Slovenskej republiky sa na rokovaní 25.6.2020, venovala aj legislatíve, ktorá sa dotýka činnosti miestnej územnej samosprávy. Spracované dokumenty dávame do pozornosti.https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616 Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2020.https://www.zmos.sk/vyzva-rezortu-kultury-na-kulturu-znevyhodnenych-skupin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

22.06.2020

BRATISLAVA -  

Európska komisia schválila slovenskú schému kompenzácie nájomného vo výške 200 mil. EUR. Ministerstvo hospodárstva SR už môže spustiť mechanizmus podpory podávania žiadosti o poskytnutie dotácie. https://www.zmos.sk/europska-komisia-kompenzacie-najomneho-pre-slovensko-schvalena--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

  [...pokračovanie]

16.06.2020

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom financií SR, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ponúka akreditovaný špecializovaný modulárny vzdelávací program: Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“.  Cieľom je  poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu. Absolventi programu získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi od skúsených lektorov. https://bbs.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu

 

 

  [...pokračovanie]

15.06.2020

BRATISLAVA -

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky oznamuje na základe informácií zo Združenia miest a obcí Slovenska, že núdzový stav v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 na Slovensku pominul. Napriek tejto skutočnosti ZMOS naďalej bude poskytovať aktuálne informácie pre našich členov prostredníctvom spolupráce s našim združením. Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vyhlásil vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ https://www.zmos.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Základné školy - Bezplatné letné IT tábory pre deti II. stupňa. Počas prázdnin sa deti môžu stať konštruktérmi robotov, ale aj výskumníkmi počasia pri dobrovoľnom rozvíjaní zručností v informatike, fyzike či chémií v rámci bezplatných letných táborov realizovaných z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Denných letných táborov sa môžu zúčastniť žiaci druhého stupňa základných  škôl alebo prímy až kvarty 8-ročného gymnázia. https://www.zmos.sk/zakladne-skoly-bezplatne-letne-it-tabory-pre-deti-ii-stupna-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

10.06.2020

BRATISLAVA -

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje,  aby osoby  pri  prekročení  hraníc  Slovenskej  republiky  odovzdali  negatívy  výsledok  RT-PCR  testu  (potvrdenie  o negativite  testu)  na  ochorenie  COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/zrusenie-statnej-karanteny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výnimky pre nosenie ochranných prvkov na prekrytie horných dýchacích ciest. Úrad verejného zdravotníctva SR prijal nové opatrenie s účinnosťou od dnešného dňa, ktoré všetkým  osobám  zakazuje  s  účinnosťou  od  10.  júna  2020  od  06:00  hod.  do  odvolania  vychádzať  a  pohybovať  sa  na  verejnosti  v  priestoroch  interiérov  budov  a  v  prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou. https://www.zmos.sk/vynimky-pre-nosenie-ochrannych-prvkov-na-prekrytie-hornych-dychacich-ciest--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Detské ihriska v exteriéri - uvoľnenie opatrení. Vzhľadom na priaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID - 19 v Slovenskej republike, je možné pristúpiť’ k uvoľneniu opatrení pri prevádzke detských ihrísk v exteriéri. https://www.zmos.sk/detske-ihriska-v-exterieri-uvolnenie-opatreni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

09.06.2020

BRATISLAVA -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka. https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Finančný príspevok na školský rok 2020/2021. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci otvoreného trhu s učebnicami poskytne základným školám a špeciálnym základným školám na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov do školy finančný príspevok na školský rok 2020/2021. https://www.zmos.sk/financny-prispevok-na-skolsky-rok-2020-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

08.06.2020

BRATISLAVA -

Cestovanie do Česka, Rakúska a Maďarska sa od vrátilo do pôvodného režimu ako to bola pred krízou - bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 a bez časového ohraničenia. Je potrebné mať pri sebe potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom  pobyte alebo preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky