Do pozornosti

Oznamy
31.08.2020

BRATISLAVA - ZMOS predstavil riešenia problému potravinových púšti na Slovensku. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje na potravinové púšte a obmedzený prístup obyvateľov na vidieku k základným potravinám. Riešenia preto naformulovalo v dopadovej štúdii, ktorá by mala byť východiskom pre rezort pôdohospodárstva a inšpiráciou pre samosprávne kraje. https://www.zmos.sk/slovensko-ma-viac-ako-sto-potravinovych-pusti-zmos-predstavil-riesenia-problemu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

27.08.2020

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovali dokumenty Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 dňa 26. augusta 2020. https://www.zmos.sk/aktualizacia-manualu-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Združenie miest a obcí Slovenska ako najreprezentatívnejší zástupca najväčšieho zriaďovateľa škôl a školských zariadení očakáva od nového školského roka, že nebude obdobím pokračovania legislatívnej nestability a ekonomickej nezodpovednosti, lebo tieto dva faktory sa vo výraznej miere podpísali pod súčasný stav regionálneho školstva. https://www.zmos.sk/zmos-od-skolskeho-roka-ocakava-ze-nebude-obdobim-pokracovania-legislativnej-nestability--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

19.08.2020

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom financií SR, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ponúka akreditovaný špecializovaný modulárny vzdelávací program: „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“. Kurz sa otvára v prípade dostatočného počtu záujemcov, s predpokladaným termínom začatia: 1. október 2020, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Cieľom kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy a miestnej samosprávy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

  [...pokračovanie]

11.08.2020

BRATISLAVA - ZMOS počas 90 dní núdzového stavu spracoval 224 informácií, usmernení či odporúčaní, ktoré posielal samosprávam na Slovensku. Prieskum poukázal na to, kým a ako boli mestá a obce na Slovensku informované. https://www.zmos.sk/prva-vlna-covid-19-odkryla-informacny-deficit--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil na základe podkladov regionálnych úradov verejného zdravotníctva analýzu ochorenia COVID19 za obdobie od 1. júla 2020 do 31. júla 2020. https://www.zmos.sk/analyza-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, nasadilo do Jednotného informačného prostriedku hospodárskej mobilizácie ( EPSIS ® JISHM) nové evidenčné funkcionality v moduloch sociálnych služieb. https://www.zmos.sk/ako-sa-mozu-mesta-a-obce-pripravit-na-druhu-vlnu-pandemie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

04.08.2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Predseda ZMOS, Branislav Tréger, zvolal v poradí 5. rokovanie Predsedníctva ZMOS, ktoré sa prioritne sústredí na problematiku odpadového hospodárstva a hospodárenie samospráv. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa vo štvrtok 30. júla 2020 zúčastnil v Ružomberku zasadnutia Ružomberského združenia mesta a obcí, kde sa s dolnoliptovskými starostami riešilo aj o odpadové hospodárstvo. https://www.zmos.sk/s-dolnoliptovskymi-starostami-aj-o-odpadovom-hospodarstve--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

https://www.zmos.sk/predsednictvo-zmos-prioritne-o-komunalnych-odpadoch-a-hospodareni-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

31.07.2020

BRATISLAVA - Na základe podnetov zástupcov samosprávy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo „Zmenu v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v prípade organizovania letných škôl“. https://www.zmos.sk/zmena-v-dotaciach-na-stravu-v-letnych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 31. Výzvy, oznámilo zmenu lehoty. https://www.zmos.sk/predlzenie-terminu-na-vydanie-rozhodnutia-v-ramci-31-vyzvy-opkzp-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

  [...pokračovanie]

29.07.2020

BRATISLAVA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky podpísalo v Bratislave, 29. júla 2020, memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, s kľúčovým partnerom dlhodobo pôsobiacim v miestnej územnej samospráve. Od nového rámca spolupráce so ZMOS-om sa očakáva aj v samostnom združení nový prístup ku koordinácií aktivít, prezentácie, spoluspôsobenie pri projektoch analýz v oblasti územnej samosprávy. https://www.zmos.sk/zmos-podpisal-memorandum-s-klucovymi-partnermi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

16.07.2020

BRATISLAVA -  

Najvyšší kontrolný úrad SR sprístupnil na svojej web stránke interaktívny analytický nástroj na kontrolu miestnej samosprávy. Aplikácia, nazvaná MuMAP (z anglického Municipalities on Map), ponúka širokej verejnosti nielen výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR od roku 2012, ale aj prehľad o zadĺžení jednotlivých miest a obcí, či získaných eurofondoch na jedného obyvateľa, priamo na mape Slovenska. Pilotnú verziu vytvoril tím NKÚ v rámci prvého medzinárodného hackathonu európskych kontrolných inštitúcií v marci, kde skončil v prvej päťke, /http://mumap.nkusr.sk/.

 

  [...pokračovanie]

COVID-19
Nové!
02.07.2020

BRATISLAVA -  

Súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí požiadal Združenie miest a obcí Slovenska o tlmočenie požiadavky na súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. https://www.zmos.sk/sucinnost-pri-realizacii-opatreni-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Koronakríza potvrdila význam udržateľnej mobility. Slovenská agentúra životného prostredia, koordinátor národnej kampane, vyzýva slovenské mestá, obce, organizácie, inštitúcie a školy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility (ETM) 2020. Tento rok je kampaň, do ktorej sa dá zaregistrovať do 22. septembra prostredníctvom webovej stránky www.eurotm.sk,  zameraná na Čistejšiu dopravu pre všetkých. https://www.zmos.sk/koronakriza-potvrdila-vyznam-udrzatelnej-mobility--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

25.06.2020

Vláda Slovenskej republiky sa na rokovaní 25.6.2020, venovala aj legislatíve, ktorá sa dotýka činnosti miestnej územnej samosprávy. Spracované dokumenty dávame do pozornosti.https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616 Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2020.https://www.zmos.sk/vyzva-rezortu-kultury-na-kulturu-znevyhodnenych-skupin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky