Do pozornosti

Oznamy
09.11.2020

BRATISLAVA - Od 9. novembra 2020 platí nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/cezhranicie-zmeny-pri-vstupe-na-slovensko-ucinne-od-9-11-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke a súčasnej aj na portáli slovensko.sk, elektronickú verziu formulára žiadosti o pandemické nemocenské. 

https://www.zmos.sk/ziadost-o-pandemicke-nemocenske-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

  [...pokračovanie]

03.11.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s celoplošným testovaním konštatuje, že mestá a obce podržali krajinu stále, keď bola vystavená mimoriadne náročným skúškam. Teraz samosprávy očakávajú pomoc od centrálnej vlády. https://www.zmos.sk/branislav-treger-vyzyva-vladu-na-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa uskutoční. Výnimkou budú okresy, kde bol počet pozitívnych prípadov počas prvého kola nižší ako 0,7 percenta. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na pondelkovom zasadnutí. Testovanie sa nebude týkať 25 okresov ani Bratislavy a Košíc. https://www.zmos.sk/druhe-kolo-bude-no-s-vynimkou-okresov-do-0-7-pozitivnych--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zákaz vychádzania od 2. novembra neplatí pre ľudí s negatívnym testom. Vláda v stredu 28. októbra 2020 predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra 2020. https://www.zmos.sk/zakaz-vychadzania-od-2-novembra-neplati-pre-ludi-s-negativnym-testom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

  [...pokračovanie]

03.11.2020

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na dodržiavanie pravidiel Zákona o byrokracii a teda aj princípu jedenkrát a dosť zo strany miestnej samosprávy. Na základe výsledkov z 31 preverovaných obcí a miest na celom Slovensku národní kontrolóri konštatujú, že elektronická komunikácia medzi občanom a samosprávou stále naráža na bariéryhttps://www.zmos.sk/dodrziavanie-zakona-o-byrokracii-v-miestnej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616  V tejto súvislosti Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR pripravuje pre svojich členov doporučenie tématickej kontroly, so zameraním na aplikáciu ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) kontrolu dodržiavania povinností orgánov verejnej moci ustanovených týmto zákonom, v súlade s pracovným rokovaním s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 

  [...pokračovanie]

28.10.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti mimoriadne aktuálne informácie v súvislosti s legislatívnym zabezpečením administratívnej výpomoci počas testovania.

https://www.zmos.sk/legislativne-zabezpecenie-administrativnej-vypomoci-pocas-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnená aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách.

https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-plosnemu-testovaniu-v-socialnych-zariadeniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval dokument s názvom „Prevádzkový poriadok“, ktorým chceme všetky mestá a obce informovať o jednotlivých bodoch dokumentu aby tak spĺňali materiálno-technické zabezpečenie, personálne obsadenie, algoritmu pohybu testovaných osôb, hygienicko-epidemiologickom režime, používaní osobných ochranných pracovných pomôckach a pod. V neposlednom rade chcem podotknúť súčinnosť RUVZ ktoré by mali aktívne spolupracovať.

https://www.zmos.sk/prevadzkovy-poriadok-k-celoplosnemu-testovaniu-z-uvz-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

23.10.2020

BRATISLAVA - Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Premiér vlády, s ďalšími členmi vlády o tom informovali po rokovaní ústredného krízového štábu a vlády vo štvrtok 22. októbra 2020 večer. https://www.zmos.sk/od-24-oktobra-do-1-novembra-je-vyhlaseny-zakaz-vychadzania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

22.10.2020

BRATISLAVA - Ozbrojené sily Slovenskej republiky dnes zriadili špeciálnu webovú stránku k celoplošnému testovaniu obyvateľov na Slovensku. https://spolocnazodpovednost.mil.sk/. Združenie miest a obcí Slovenska na základe iniciatívy komunikovalo so zástupcami Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. V rámci dohody posielame rámcové informácie k pomoci dobrovoľníkov a dohodárov na celoplošné testovanie. https://www.zmos.sk/info-k-pomoci-dobrovolnikov-a-dohodarov-na-celoplosnom-testovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

20.10.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska dnes v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo zásadnú pripomienku k novele zákona vo vzťahu k hlavným kontrolórom. Z dôvodu zjednotenia postupov samospráv, žiada, aby odôvodnenie k odvolaniu hlavného kontrolóra obce bolo povinnou náležitosťou uznesenia obecného zastupiteľstva, a to nielen vo vzťahu k ustanoveniu § 18a ods. 9 písm. a), ale aj písm. b) a c), t.j. s explicitným uvedením dôvodov pri opakovanom alebo zvlášť hrubom porušení povinností hlavného kontrolóra, opakovaným zanedbávaným povinností, ktoré vyplývajú z funkcie hlavného kontrolóra, pričom bol minimálne raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom alebo v prípade, ak hlavný kontrolór uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch; nakoľko nie vždy samosprávy udávajú argumentáciu odvolania hlavného kontrolóra v uzneseniach zastupiteľstiev, čím pri aplikácii ustanovenia § 18a ods. 9 vzniká istá disproporcia v aplikačnej praxi. https://www.zmos.sk/zmos-ma-zasadnu-pripomienku-k-novele-zakona-vo-vztahu-k-hlavnym-kontrolorom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v prieskumoch. V aktuálnom období hľadá odpovede na to, aký prístup majú samosprávy a ich obyvatelia k internetu, či samosprávy budujú verejné wifi zóny, prípadne či žiaci na školách majú možnosti online vzdelávania a či majú samosprávy možnosť vysielať rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom internetu. https://www.zmos.sk/zmos-skuma-postoje-samosprav-k-internetu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podpísanou novelou sa stabilizuje systém triedeného zberu. Novelou zákona o odpadoch, ktorú schválila 24.9.2020 Vláda SR a v piatok 9.10.2020 podpísala prezidentka SR sa čiastočne stabilizuje systém triedeného zberu v obciach. https://www.zmos.sk/podpisanou-novelou-sa-stabilizuje-system-triedeneho-zberu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

08.10.2020

BRATISLAVA - Na Úrade vlády SR v Bratislave sa v stredu, 7. októbra 2020 o 06.00 hodine, uskutočnilo 40. rokovanie vlády. Vláda okrem iného schválila aj nasledovné materiály. https://www.zmos.sk/40-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Otvorené výzvy ÚPSVR na podporu zamestnávania, dáva do pozornosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vyhlasuje možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č. 3 a pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č. 2. https://www.zmos.sk/otvorene-vyzvy-upsvr-na-podporu-zamestnavania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

05.10.2020

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracoval analýzu systému vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom obce. Z analýzy národnej autority pre externú kontrolu vyplýva odporúčanie pre reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky víta túto iniciatívu, ktorá je pokračovaním partnerského hodnotenia súčasného systému vnútorných kontrol s cieľom identifikovania silných a slabých stránok a sformulovania odporúčania na zlepšenie, ktoré bolo výstupom komisie pre inštitút hlavného kontrolóra obce pri MV SR, a zorganizované na žiadosť MV SR, Centrom odbornosti dobrej správy vecí verejných Rady Európy. Zo strany ZHK SR sú registrované problémové oblasti nezávislosti výkonu kontroly, nedodržania zákonnej povinnosti mať obsadenú funkciu hlavného kontrolóra obce, nedostatočné úväzky hlavného kontrolóra obce, materiálno-technické zabezpečenie, zároveň konštatuje, že súčasný stav je pre malé obce, najlacnejším spôsobom výkonu vnútornej kontroly a mnohokrát jedinej odbornej konzultácie, ako to prezentoval pre TA3, prezident ZHK SR. https://www.zmos.sk/analyza-systemu-vnutornej-kontroly-v-mestach-a-obciach-oznam/mid/405616/.html#m_40561

 

  [...pokračovanie]

05.10.2020

BRATISLAVA - Núdzový stav vyhlásila vláda z dôvodu bezprostredného ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. https://www.zmos.sk/od-1-oktobra-plati-na-slovensku-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Od 1. septembra pristúpila maďarská vláda k dočasnému obnoveniu hraničných kontrol. Od tohto dátumu platí zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom, s výnimkou tých, ktorí majú oprávnenie na trvalý pobyt v Maďarskej republike a tiež na základe výnimiek uvedených v nariadení maďarskej vlády. https://www.zmos.sk/docasne-kontroly-na-madarsko-slovenskej-hranici--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky