Do pozornosti

Oznamy
28.10.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti mimoriadne aktuálne informácie v súvislosti s legislatívnym zabezpečením administratívnej výpomoci počas testovania.

https://www.zmos.sk/legislativne-zabezpecenie-administrativnej-vypomoci-pocas-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnená aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách.

https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-plosnemu-testovaniu-v-socialnych-zariadeniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval dokument s názvom „Prevádzkový poriadok“, ktorým chceme všetky mestá a obce informovať o jednotlivých bodoch dokumentu aby tak spĺňali materiálno-technické zabezpečenie, personálne obsadenie, algoritmu pohybu testovaných osôb, hygienicko-epidemiologickom režime, používaní osobných ochranných pracovných pomôckach a pod. V neposlednom rade chcem podotknúť súčinnosť RUVZ ktoré by mali aktívne spolupracovať.

https://www.zmos.sk/prevadzkovy-poriadok-k-celoplosnemu-testovaniu-z-uvz-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

23.10.2020

BRATISLAVA - Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Premiér vlády, s ďalšími členmi vlády o tom informovali po rokovaní ústredného krízového štábu a vlády vo štvrtok 22. októbra 2020 večer. https://www.zmos.sk/od-24-oktobra-do-1-novembra-je-vyhlaseny-zakaz-vychadzania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

22.10.2020

BRATISLAVA - Ozbrojené sily Slovenskej republiky dnes zriadili špeciálnu webovú stránku k celoplošnému testovaniu obyvateľov na Slovensku. https://spolocnazodpovednost.mil.sk/. Združenie miest a obcí Slovenska na základe iniciatívy komunikovalo so zástupcami Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. V rámci dohody posielame rámcové informácie k pomoci dobrovoľníkov a dohodárov na celoplošné testovanie. https://www.zmos.sk/info-k-pomoci-dobrovolnikov-a-dohodarov-na-celoplosnom-testovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

20.10.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska dnes v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo zásadnú pripomienku k novele zákona vo vzťahu k hlavným kontrolórom. Z dôvodu zjednotenia postupov samospráv, žiada, aby odôvodnenie k odvolaniu hlavného kontrolóra obce bolo povinnou náležitosťou uznesenia obecného zastupiteľstva, a to nielen vo vzťahu k ustanoveniu § 18a ods. 9 písm. a), ale aj písm. b) a c), t.j. s explicitným uvedením dôvodov pri opakovanom alebo zvlášť hrubom porušení povinností hlavného kontrolóra, opakovaným zanedbávaným povinností, ktoré vyplývajú z funkcie hlavného kontrolóra, pričom bol minimálne raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom alebo v prípade, ak hlavný kontrolór uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch; nakoľko nie vždy samosprávy udávajú argumentáciu odvolania hlavného kontrolóra v uzneseniach zastupiteľstiev, čím pri aplikácii ustanovenia § 18a ods. 9 vzniká istá disproporcia v aplikačnej praxi. https://www.zmos.sk/zmos-ma-zasadnu-pripomienku-k-novele-zakona-vo-vztahu-k-hlavnym-kontrolorom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v prieskumoch. V aktuálnom období hľadá odpovede na to, aký prístup majú samosprávy a ich obyvatelia k internetu, či samosprávy budujú verejné wifi zóny, prípadne či žiaci na školách majú možnosti online vzdelávania a či majú samosprávy možnosť vysielať rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom internetu. https://www.zmos.sk/zmos-skuma-postoje-samosprav-k-internetu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podpísanou novelou sa stabilizuje systém triedeného zberu. Novelou zákona o odpadoch, ktorú schválila 24.9.2020 Vláda SR a v piatok 9.10.2020 podpísala prezidentka SR sa čiastočne stabilizuje systém triedeného zberu v obciach. https://www.zmos.sk/podpisanou-novelou-sa-stabilizuje-system-triedeneho-zberu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

08.10.2020

BRATISLAVA - Na Úrade vlády SR v Bratislave sa v stredu, 7. októbra 2020 o 06.00 hodine, uskutočnilo 40. rokovanie vlády. Vláda okrem iného schválila aj nasledovné materiály. https://www.zmos.sk/40-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Otvorené výzvy ÚPSVR na podporu zamestnávania, dáva do pozornosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vyhlasuje možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č. 3 a pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č. 2. https://www.zmos.sk/otvorene-vyzvy-upsvr-na-podporu-zamestnavania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

05.10.2020

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracoval analýzu systému vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom obce. Z analýzy národnej autority pre externú kontrolu vyplýva odporúčanie pre reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky víta túto iniciatívu, ktorá je pokračovaním partnerského hodnotenia súčasného systému vnútorných kontrol s cieľom identifikovania silných a slabých stránok a sformulovania odporúčania na zlepšenie, ktoré bolo výstupom komisie pre inštitút hlavného kontrolóra obce pri MV SR, a zorganizované na žiadosť MV SR, Centrom odbornosti dobrej správy vecí verejných Rady Európy. Zo strany ZHK SR sú registrované problémové oblasti nezávislosti výkonu kontroly, nedodržania zákonnej povinnosti mať obsadenú funkciu hlavného kontrolóra obce, nedostatočné úväzky hlavného kontrolóra obce, materiálno-technické zabezpečenie, zároveň konštatuje, že súčasný stav je pre malé obce, najlacnejším spôsobom výkonu vnútornej kontroly a mnohokrát jedinej odbornej konzultácie, ako to prezentoval pre TA3, prezident ZHK SR. https://www.zmos.sk/analyza-systemu-vnutornej-kontroly-v-mestach-a-obciach-oznam/mid/405616/.html#m_40561

 

  [...pokračovanie]

05.10.2020

BRATISLAVA - Núdzový stav vyhlásila vláda z dôvodu bezprostredného ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. https://www.zmos.sk/od-1-oktobra-plati-na-slovensku-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Od 1. septembra pristúpila maďarská vláda k dočasnému obnoveniu hraničných kontrol. Od tohto dátumu platí zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom, s výnimkou tých, ktorí majú oprávnenie na trvalý pobyt v Maďarskej republike a tiež na základe výnimiek uvedených v nariadení maďarskej vlády. https://www.zmos.sk/docasne-kontroly-na-madarsko-slovenskej-hranici--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

01.10.2020

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie pod sp. zn: OLP/7852/2020 vo vzťahu k používaniu rúšok. https://www.zmos.sk/uvz-sr-vydal-opatrenie-k-pouzivaniu-rusok--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dnes opatrenie upravujúce vstup na územie SR od 1. októbra SR - podľa predmetného Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7693/2020 sú všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. https://www.zmos.sk/uvz-sr-vydal-opatrenie-upravujuce-vstup-na-uzemie-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav, od októbra platí zákaz hromadných podujatí - Počas rokovania Ústredného krízového štábu v pondelok 28. septembra 2020 to avizoval premiér Igor Matovič. Tento krok musí ešte v stredu 30. septembra odobriť vláda. "Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav," vysvetlil premiér. https://www.zmos.sk/na-slovensku-by-sa-opat-mal-vyhlasit-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

01.10.2020

BRATISLAVA - 1. októbra 2020 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska sa v súvislosti s komplikáciami pri voľbe hlavných kontrolórov samospráv listom obrátil na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aj na parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky potvrdilo nejednotnosť postupov obecných zastupiteľstiev pri aplikácií týchto zákonom stanovených po poslednej úprave a pripája sa k potrebe prijatia jednotných procesných postupov, ktoré budú záväzné pre územnú samosprávu na Slovensku. https://www.zmos.sk/branislav-treger-o-problematike-volby-kontrolorov-musime-informovat-generalnu-prokuraturu-aj-parlamentny-vybor--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

22.09.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva viacero zásadných pripomienok, ktorými vstúpilo do tvorby novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. https://www.zmos.sk/zmos-dorucil-rezortu-skolstva-zasadne-pripomienky-k-novele-zakona-o-financovani-skol-a-skolskych-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zároveň rezortu dopravy združenie zaslalo zásadné pripomienky k novele cestného zákona. Využilo priestor a svojimi pripomienkami vstúpilo do novely zákona o pozemných komunikáciách. V navrhovaných zmenách tzv. cestného zákona vidí nedostatky na ktoré reagovalo zásadnými pripomienkami. https://www.zmos.sk/zmos-vidi-v-novele-cestneho-zakona-nedostatky-rezortu-dopravy-zaslal-zasadne-pripomienky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky