Do pozornosti

Oznamy
29.11.2022

Liptovský Mikuláš - Až neuveriteľné – na piaty pokus!!! V tejto súvislosti sa objektívne núka mnoho nezodpovedaných otázok. Bol pre niekoho „nepohodlný“? Prečo nepodpísal pracovnú zmluvu? Prečo mu potom mesto vyplácalo plat? Či mal vytvorené vhodné podmienky pre výkon kontroly? Či zverejňovať nechcel, alebo mu to nebolo umožnené? V akej miere možno považovať uvedené dôvody jeho odvolávania ako hrubé porušenie predpisov, alebo či bol odvolaný v súlade so zákonom? .........

  [...pokračovanie]

14.11.2022

BRATISLAVA - 10. novembra 2022 - Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na online školenie Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní potravín. Uskutoční sa 23. novembra 2022 od 9:00 hod.. Cieľom školenia bude priblížiť uplatňovanie zelených aspektov pri nákupe potravín, služieb hromadného stravovania a cateringu. https://www.zmos.sk/uvo-pozyva-na-online-skolenie-uplatnovanie-zelenych-aspektov-pri-obstaravani-potravin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

24.10.2022

BRATISLAVA - Poslanci parlamentu vo štvrtok 20. októbra 2022 schválili Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení. Cieľom návrhu zákona je umožniť samosprávnemu kraju, obci, mestu a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestskej časti, aby v pravidlách, na základe ktorých poskytujú dotácie, upravili spôsob (najmä lehotu) ich zúčtovania s vlastným rozpočtom tak, aby tieto dotácie nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté z rozpočtu. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8874


  [...pokračovanie]

24.10.2022

ŽILINA - Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Úsek Profivzdelávanie, Žilina, Vás pozýva na webinár „Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu?“, ktorý je určený predovšetkým hlavným kontrolórom obcí, miest a vyšších územných celkov, kde spoznáte náležitosti odborného stanoviska k návrhu rozpočtu, ďalej spôsob zostavenia odborného stanoviska, ako aj zásady predloženia na schválenie mestskému/obecnému zastupiteľstvu. https://www.profivzdelavanie.sk/webinar/webinar-pre-hlavneho-kontrolora-ako-spracovat-odborne-stanovisko-k-navrhu-rozpoctu.htm

  [...pokračovanie]

20.10.2022

BRATISLAVA - Zhoršujúce sa finančné zdravie minulý týždeň potvrdila aj analýza Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorá hodnotí hospodárenie krajov, miest a obcí na základe vlastnej metodiky, ktorá posudzuje celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti, v rozpočtovom rokuhttps://www.zmos.sk/zhorsujuce-sa-financne-zdravie-samosprav-potvrdila-aj-analyza-ineko-znam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

18.10.2022

BRATISLAVA - Od 7. októbra 2022 je účinná novela zákona o správnych poplatkoch na základe ktorej vám bude občiansky preukaz s certifikátom na elektronické podpisovanie vydaný bez správneho poplatku. https://www.zmos.sk/bezkontaktne-biometricke-obcianske-preukazy-planuju-vydavat-este-v-tomto-roku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

14.10.2022

BRATISLAVA - 13. októbra 2022 - Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas. ZMOS zastupoval na rokovaní jeho prvý podpredseda a starosta obce Košeca Radomír Brtáň. https://www.zmos.sk/zmos-ako-jediny-vyjadril-s-navrhom-statneho-rozpoctu-nesuhlas-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

07.10.2022

PRIBYLINA - Podbanske - Už po tridsiaty krát sa uskutočnila odborná konferencia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorej sa zúčastnil aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Mgr. L. Šnapko, ktorý bol poverený prezidentom ZHK SR, Ing. J. Filipkom, na prevzatie ocenenia za spoluprácu pri príležitosti 30. výročia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Na dvojdňovej konferencii prednostovia diskutovali s pozvanými hosťami o viacerých témach. Hovorilo sa o problematike výstavby nájomných bytov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, o zmenách v novele zákona o odpadoch od 1. januára 2023, kybernetickej bezpečnosti i o Pláne obnovy a jeho výzvach pre samosprávy. https://www.zmos.sk/jubilejna-konferencia-asociacie-prednostov-uradov-miestnej-samospravy-v-sr-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

06.10.2022

PRIBYLINA - PODBANSKE - 7. - 9. novembra 2022, v priestoroch Grandhotela Permon, na Podbanskom sa koná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorú organizuje Asociácia vzdelávania samosprávy, nosnými témami sú majetok obce a ňou zriadených organizácií, financovanie školstva a vnútorné predpisy v praxi.  [...pokračovanie]

05.10.2022

Demänovská dolina - V hoteli Grand Jasná v Demänovskej doline sa 3. – 4. októbra 2022, uskutočnil IV. ročník EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2022, ktorá bola určená IT oddeleniam, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma. Zástupcov malo aj naše združenie, a to predsedu Kybernetickej komisie ZHK SR, Mgr. L. Šnapka, a člena komisie, Ing. Ľ. Budzáka, cieľom účasti bolo zozbierať aktuálne informácie o povinnostiach obcí pri zabezpečovaní tejto citlivej oblasti v územnej samospráve.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky