Partneri

Návštevnosť

Dnes 46
Včera 47
Celkom 67368
Denný priemer 61
Oznamy
18.06.2018
KOKAVA NAD RIMAVICOU -

Dňa 22. júna 2018 sa bude pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR v Kokave nad Rimavicou. Témy rokovania sa dotknú kľúčových oblasti činnosti združenia, či už ide o financovanie, legislatívu alebo prípravu jesenného snemu ZHK SR. Prioritou naďalej zostáva zapojenie sa do legislatívneho procesu, obhajoby oprávnených nárokov hlavných kontrolórov obcí, s aspektom poskytnutia súčinnosti pri zbioeraní a analýze informácií o činnosti hlavného kontrolóra obce, v rámci pracovnej skupiny vytvorenej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, s účasťou zástupcov ZHK SR. V oblasti financovania združenia sa hľadajú aj nové zdroje, ktoré by zabezpečili chod združenia, jeho profesionalizáciu ako aj výstupy prospešné pre získavanie údajov o efektívnosti vynakladaných verejných financií. To všetko bude mať vplyv na rokovanie snemu ZHK SR, ktoré sa uskutoční na Podbanskom v hoteli Permon, aj s voľbou nového vedenia ZHK SR. 

  [...pokračovanie]

08.06.2018
BRATISLAVA -

8. júna 2018 sa konal XXIX. snem Únie miest Slovenska, v priestoroch kongresovej sály Ambassador v hoteli Devín v Bratislave. Snem hodnotil plnenie cieľov a úloh stanovených v predchádzajúcom období a prerokoval programové ciele a stratégiu ďalšieho postupu pre nasledujúce obdobie.  Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia verejnej správy, politických strán, partnerských združení, medzi ktoré patrí aj Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. 

  [...pokračovanie]

30.05.2018
BRATISLAVA -

V dňoch 23. - 24. mája 2018 sa v priestoroch Incheby v Bratislave stretli primátori a starostovia z celého Slovenska, aby hodnotili prechádzajúce obdobie v územnej samospráve na svojom 29. sneme ZMOS. Pozvanie prijali aj najvyšší predstavitelia štátnej správy, prezident Slovenskej republiky, predseda NR SR, predseda vlády SR, ministri, predseda NKÚ SR, zástupcovia územnej spávy, medzi ktorými bol aj prezident ZHK SR.

  [...pokračovanie]

15.05.2018
Liptovská Teplička -

 

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky predložilo žiadosť na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky k Operačného programu Efektívna verejná správa. Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany alebo partneri.V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva.

 

  [...pokračovanie]

11.05.2018
VYSOKÉ TATRY -

V dňoch 8. - 9. mája 2018 sa v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky so zástupcami spoločnosti PosAm, poprednou IT firmou, ktorá zabezpečuje systémy pre rozpočtovanie a riadenie štátnych financií, cloudové riešenie pre poskytovanie elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy. Cieľom stretnutia bolo hľadať možnosti a spôsob realizácie napojenia činnosti hlavného kontrolóra obce, zdieľanie informácií, možnosť porovnávania a preberania dobrých skúsenosti. Rozpočtový informačný systém pre samosprávu (RISSAM) je centrálny informačný systém Ministerstva financií Slovenskej republiky. Hlavnou funkciou systému je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy a zber finančných a účtovných výkazov ako aj iných údajov v súlade s platnou legislatívou. Predkladané údaje účtovných závierok vrátane príloh sú automaticky zverejňované v Registri účtovných závierok. Prostredníctvom RISSAM je zároveň možné vytvárať žiadosti a zúčtovania dotácií poskytovaných z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa.

 

  [...pokračovanie]

26.03.2018
BRATISLAVA -

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, pri príležitosti 25. výročia Slovenskej republiky, organizuje v termíne 4. - 5. 4. 2018, Národnú konferenciu - Kontrola, zrkadlo úspešnosti, pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Tématickým zameraním je oblasť vnútornej kontroly a analýza súčasného stavu vo verejnej správe. 

  [...pokračovanie]

12.03.2018
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

 

Oslovujeme všetkých členov ZHK  SR a priaznivcov, ktorých chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Realizácia všetkých aktivít združenia je závislá od partnerstiev, sponzorstva, členských príspevkov..., preto sa snažíme aj prostredníctvom 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, získať zdroj na tieto aktivity a zabojovať o priazeň a podporu všetkých, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve, už viac ako 25 rokov,  preto je dôležité na zabezpečenie vzdelávacej činnosti, hľadať zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Vopred ďakujeme všetkým ochotným prispievateľom, využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve.

 

  [...pokračovanie]

08.03.2018
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

Medzinárodný deň žien vnímame ako pripomienku úsilia žien o rovnoprávnosť v spoločnosti, je to vyjadrenie úcty ženám, ktoré nás sprevádzajú celým životom. Preto mužská časť nášho Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, chce svojim kolegyniam zo srdca zaželať 8. marca, k ich sviatku MDŽ, veľa zdravia, šťastia a radosti v živote.  Osláviť 8. marec znamená pripomínať si potrebu rovnosti príležitosti žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si ženy a dievčatá môžu byť isté, že na ich názoroch, hodnotách a snoch záleží. Nemali by sme zabúdať na rovnoprávnosť, vzájomnú úctu a ohľaduplnosť.

Musíme súhlasiť s názorom, že: "Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov,

                                                     ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky...."

 

  [...pokračovanie]

02.02.2018
BRATISLAVA -

Očakávania Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky neboli naplnené v súvislosti so schválením novely zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755). ZHK SR argumentovalo v priebehu schvaľovacieho procesu, že navrhované zmeny zasiahnu zásadným spôsobom do nezávislosti výkonu kontroly hlavného kontrolóra obce a narušia existujúce kompetencie orgánov pôsobiacich v územnej samospráve. 

  [...pokračovanie]

20.01.2018
VYSOKÉ TATRY -

V dňoch  4. - 6. apríla 2018 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV OD 25. MÁJA 2018, NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ. Bližšie informácie na www.rvcmartin.sk.

  [...pokračovanie]

Novšie oznamy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Staršie oznamy