Do pozornosti

Oznamy
14.10.2022

BRATISLAVA - 13. októbra 2022 - Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas. ZMOS zastupoval na rokovaní jeho prvý podpredseda a starosta obce Košeca Radomír Brtáň. https://www.zmos.sk/zmos-ako-jediny-vyjadril-s-navrhom-statneho-rozpoctu-nesuhlas-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

07.10.2022

PRIBYLINA - Podbanske - Už po tridsiaty krát sa uskutočnila odborná konferencia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorej sa zúčastnil aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Mgr. L. Šnapko, ktorý bol poverený prezidentom ZHK SR, Ing. J. Filipkom, na prevzatie ocenenia za spoluprácu pri príležitosti 30. výročia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Na dvojdňovej konferencii prednostovia diskutovali s pozvanými hosťami o viacerých témach. Hovorilo sa o problematike výstavby nájomných bytov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, o zmenách v novele zákona o odpadoch od 1. januára 2023, kybernetickej bezpečnosti i o Pláne obnovy a jeho výzvach pre samosprávy. https://www.zmos.sk/jubilejna-konferencia-asociacie-prednostov-uradov-miestnej-samospravy-v-sr-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

06.10.2022

PRIBYLINA - PODBANSKE - 7. - 9. novembra 2022, v priestoroch Grandhotela Permon, na Podbanskom sa koná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorú organizuje Asociácia vzdelávania samosprávy, nosnými témami sú majetok obce a ňou zriadených organizácií, financovanie školstva a vnútorné predpisy v praxi.  [...pokračovanie]

05.10.2022

Demänovská dolina - V hoteli Grand Jasná v Demänovskej doline sa 3. – 4. októbra 2022, uskutočnil IV. ročník EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2022, ktorá bola určená IT oddeleniam, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma. Zástupcov malo aj naše združenie, a to predsedu Kybernetickej komisie ZHK SR, Mgr. L. Šnapka, a člena komisie, Ing. Ľ. Budzáka, cieľom účasti bolo zozbierať aktuálne informácie o povinnostiach obcí pri zabezpečovaní tejto citlivej oblasti v územnej samospráve.

  [...pokračovanie]

29.09.2022

BRATISLAVA -

28. septembra 2022 - Inštitút finančnej politiky a Výbor pre daňové prognózy na svojom zasadnutí zverejnili aktuálnu daňovú prognózu na Slovensku. Súčasťou tejto prognózy je aj aktuálny predpoklad vývoja dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2022. Podľa septembrovej prognózy  sa predpokladá, že do rozpočtov miest a obcí bude poukázaná sumu 2 536 170 000 eur, čo je v porovnaní s prognózou z júna 2022 viac o 16 696  000 eurhttps://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/69-zasadnutie-vyboru-danove-prognozy-september-2022.html

Zdroj: https://www.zmos.sk/zverejnili-aktualnu-danovu-prognozu-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

23.09.2022

LUČENEC - V roku 2022 ukončili svoju kariéru Zdeno Chára, Roger Federer a Ľudovít Budzák, prezident ZHK SR, ktorý viedol združenie od roku 2005. Na XXII. sneme Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky bol 22. 9. 2022, v Lučenci, zvolený za nového prezidenta, Ing. Jozef Filipko, hlavný kontrolór Mestskej časti Košice - Západ, úradujúci vedúci Košickej regionálnej sekcie ZHK SR. Novému prezidentovi želáme správne rozhodnutia pri vedení združenia a nárast členskej základne. Na XXII. sneme ZHK SR si účastníci pripomenuli 30. rokov od vzniku združenia, pri tejto príležitosti, Predsedníctvo ZHK SR, ocenilo svojich dlhoročných partnerov za dlhoročnú a aktívnu spoluprácu so združením, ocenenie prijali predseda NKÚ SR, Ph.Dr. Ľubomír Andrassy, prezident ZNOMPS, Mgr. Ján Andrejko, PhD., prezidentka AKE SR, Ing. Eva Balážová, PhD., zástupca SLSP, Ing. Branislav Slivka. Zároveň boli ocenení členovia združenia za aktívnu činnosť, za prínos a šírenie dobrého mena Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.

  [...pokračovanie]
22.08.2022

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky rozhodlo o zvolaní XXII. snemu ZHK SR. Pozýva všetkých svojich členov na rokovanie XXII. snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2022 (štvrtok) v hoteli Pelikán, v Lučenci.  XXII. snem ZHK SR, je snemom volebným a zároveň slávnostným, pretože Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky pôsobí v územnej samospráve už 30 rokov. Zmeny, ktoré prebehli  v územnej samospráve si vyžiadali aj v samotnom združení zmeny, ktoré vyústili do prípravy návrhu nových Stanov ZHK SR, ktoré bude členská základňa schvaľovať na tomto sneme.

  [...pokračovanie]

03.08.2022

BRATISLAVA - 1. augusta 2022 - Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní.  Zameral sa na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje aplikáciu inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušnú rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu. https://www.zmos.sk/dalsia-analyza-a-metodika-najcastejsich-poruseni-zakona-o-verejnom-obstaravani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

01.08.2022

BRATISLAVA - Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ÚVO) budú preskúmavať ďalší odborníci z praxe. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák rozšíril tím členov osobitnej komisie úradu, ktorí budú odborne posudzovať prvostupňové rozhodnutia ÚVO. Informovala o tom riaditeľka tlačového odboru úradu Janka Zvončeková. Osobitná komisia je odborným poradným orgánom druhostupňového orgánu v konaniach, ktoré sa týkajú rozhodnutí o uložení sankcií, budúceho vymáhania korekcií či preskúmavania právoplatných rozhodnutí úradu. Osobitnej komisii nedávno pribudla aj ďalšia nová oblasť pôsobnosti, v rámci ktorej bude odborne posudzovať aj opravné prostriedky voči sankciám súvisiacim s činnosťou odborných garantov.

  [...pokračovanie]

06.07.2022

Bratislava - Inštitút finančnej politiky zverejnil makroekonomickú prognózu slovenskej ekonomiky na tento rok a roky 2023 – 2025. Slovenská ekonomika tento rok porastie tempom 1,9 %. Invázia Ruska na Ukrajinu sa prejavuje pomalším rastom našich obchodných partnerov a  výrazným rastom cien energií. Vysoká inflácia v tomto a budúcom roku znižuje reálne mzdy a obmedzuje spotrebu slovenských domácností. Trh práce ostáva v dobrej kondícii a pomáha mu zamestnávanie utečeniek a utečencov z Ukrajiny. Očakávame, že v budúcom roku bude ekonomický rast naďalej tlmiť vysoká inflácia, rodinný balíček však pomôže zmierniť negatívny vplyv rastúcich cien na reálne príjmy domácností a HDP stúpne o 2,6 %.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky