Archív z roku 2014
28.12.2014

POPRAD - Regionálne vzdelávacie centrum Štrba pripravilo pre predstaviteľov a zamestnancov samosprávy školenia na obdobie január 2015. Témami školenia sú - právne základy v samospráve, konflikt záujmov, účtovníctvo v samospráve v kocke, reklamné stavby. Školenia sú organizované na Mestskom úrade Poprade v malej zasadačke, nahlasovanie je cez systém školiteľ. Bližšie informácie www.rvc-strba.sk/skolitel.

  [...pokračovanie]

21.12.2014

VYSOKÉ TATRY - Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2015. 

  [...pokračovanie]

17.12.2014
Asociácia vzdelávania samosprávy vydala publikáciu, ktorá slúži ako pomôcka novozvoleným starostom/primátorom, poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev, súčasne však aj skúsenejším ľuďom v miestnej samospráve, zamestnancom obcí/miest, hlavným kontrolórom ako pružná navigácia vo vybraných odborných témach. Výber čiastkových tém vychádza z konkrétnych skúseností a potrieb obecných samospráv a z poznatkov autorov z ich konzultačnej činnosti. Autori sú odborníci s praktickými skúsenosťami v danej problematike a súčasne i lektori spolupracujúci s Regionálnymi vzdelávacími centrami ako odborníci z praxe. Záujemcovia si ju môžu objednať prostrredníctvom vstupu PUBLIKÁCIE na tejto webstránke, alebo na webovej adrese Asociácie vzdelávania samosprávy - www.avs-rvc.sk.

  [...pokračovanie]

16.12.2014

Bratislava - Únia miest Slovenska hodnotí nový návrh zákona o odpadoch, ktorý zajtra prerokuje vláda, jednoznačne pozitívne. Dôvodom je, že zákon má ambíciu principiálne riešiť závažné nedostatky odpadového hospodárenia a finančne odbremeniť mestá a obce. 

  [...pokračovanie]

27.11.2014

MLYNKY-DEDINKY - 4.-5. decembra 2014 sa uskutoční v obci Mlynky - Dedinky, pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, okrem bodov o hospodárení združenia a doplnení členov komisií, oboznámi sa s informáciou o kontrolných zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v územnej samospráve. Bude sa  venovať doriešeniu pracovno-právnych vzťahov funkcie hlavného kontrolóra obce, formami vzdelávania členov združenia, zatraktívnením členstva v ZHK SR.

  [...pokračovanie]

20.11.2014

SVIT - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, umožňuje každému daňovníkovi (fyzickej i právnickej osobe) rozhodnúť sa venovať 2 % zo svojej zaplatenej dane za rok 2014 niektorej organizácii zaregistrovanej Komorou notárov Slovenskej republiky v centrálnom registri  určených právnických osôb na prijímanie 2 % dane. V prípade, že sa rozhodnete postupovať v tomto zmysle a venovať 2%  Vami zaplatenej dane z príjmov, dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie týchto prostriedkov pre občianske združenie ZHK SR.

  [...pokračovanie]

14.11.2014

RIMAVSKÁ SOBOTA - V súvislosti s voľbami  do orgánov samosprávy obcí 2014 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že člen volebnej komisie ani obec z odmeny za výkon funkcie vo volebnej komisii neodvádzajú poistné na sociálne poistenie. Znamená to, že na účely sociálneho poistenia nemá postavenie zamestnanca predseda volebnej komisie, člen volebnej komisie a zapisovateľ volebnej komisie. Obec preto z dôvodu vyplatenia odmeny neprihlasuje tieto osoby do registra poistencov v Sociálnej poisťovni a neodvádza za nich a za seba z vyplatenej odmeny poistné na sociálne poistenie

  [...pokračovanie]

12.11.2014

BRATISLAVA - Súťaž Zlatý Erb každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou vysokých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Hlavným cieľom súťaže Zlaty Erb je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí verejnosti.

  [...pokračovanie]

28.10.2014

BRATISLAVA - Na pôde BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 23. októbra 2014 uskutočnilo zasadnutie prípravnej skupiny kontinuálneho vzdelávania kontrolórov verejnej správy, zastúpené aj prezidentom ZHK SR, Ing. Ľudovítom Budzákom, ktorého obsahom bolo uzatvorenie jednotlivých modulov podľa návrhov garantov a lektorov pre účely podania dokumentácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  [...pokračovanie]

25.10.2014

TURČIANSKE TEPLICE -  

Dňa 24. 10. 2014, v Gaderskej doline pri Turčianskych Tepliciach, sa konalo zasadnutie riadneho prezídia Únie miest Slovenska Prezídium prerokovalo programové priority pre nasledujúce volebné obdobie – pokračovanie v reforme verejnej správy s akcentom na úlohu miest ako centier regiónov a plnohodnotného finančného zabezpečenia výkonu originálnych i prenesených kompetencií na základe auditu, programy informatizácie a internetizácie územných samospráv, inteligentnej energie a opatrení na zmenu klímy a aktívnej účasti na legislatívnom procese a príprave a realizácii integrovaných územných stratégií z podporných zdrojov EÚ a ďalších finančných mechanizmov pre obdobie 2014-2020, resp. 2024.

 

 

  [...pokračovanie]

12.10.2014

BANSKÁ BYSTRICA -  

V dňoch 9. - 10. októbra 2014 sa konala v Banskej Bystrici v hoteli Dixon odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonónov Slovenskej republiky s ústrednou témou "ZODPOVEDNE PRIPRAVENÝ ROZPOČET - ZÁKLAD DOBRE FUNGUJÚCEJ SAMOSPRÁVY". Okrem hlavnej témy boli prerokované otázky aplikáce novej funkčnej klasifikácie výdavkov verejnej správy (COFOG) - nová vyhláška ŠÚ SR č. 257/2014, finančná kontrola v samospráve, novinky v projekte "Digitálne mesto" a vzájomná spolupráca s finančnými inštitúciami.

 

  [...pokračovanie]

07.10.2014

BRATISLAVA - Kancelária ZMOS v spolupráci s Elektronickým kontraktačným systémom  pripravila pre mestá a obce  informačné semináre obsahovo zamerané na Elektronický kontraktačný systém – EKSelektronické trhovisko – systém elektronizovaného zadávania zákaziek a predkladania ponúk.

  [...pokračovanie]

30.09.2014

BREZOVA POD BRADLOM - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky stratilo v Ing. Vierke Pánikovej hlavnej kontrolórke mesta Brezová pod Bradlom, dlhoročnú aktívnu členku a odborníka v oblasti kontroly v samospráve. Ing. Vierka Pániková, hlavná kontrolórka mesta Brezová pod Bradlom, zomrela 30. septembra 2014 veku 56 rokov. Bola dlhoročnou hlavnou kontrolórkou a bola veľmi dobrá kolegyňa a priateľka. Členovia ZHK SR sa k nej hlásia, pretože tí ktorí ju poznali vedia, že rodina a práca bola zmyslom jej života. S úctou spomíname.  


  [...pokračovanie]

25.09.2014

ŠTRBA - Regionálne vzdelávacie centrum Štrba pripravilo  pre pracovnkov samosprávy na mesiac október ponuku školení s témami účtovanie prostriedkov fondov Európskej únie, proces zostavovania rozpočtov, elektronické trhovisko, zákon o miestnych daniach, novinárska legislatíva v praxi.  Školenia sa uskutočnia vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade.

  [...pokračovanie]

22.09.2014

ZVOLEN - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA Zvolen pripravila na 16. októbra 2014 v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene odborno-konzultačný seminár na tému aktuálnych zmien v odpadovom hospodárstve na Slovensku. Cieľom semininára je informovanie o zmenách v oblasti odpadového hospodárstva, účinných od mesiaca október 2013 a január 2014, ako aj poskytnúť ucelené informácie o tejto komplexnej problematike v podmienkach Slovenskej republiky.

  [...pokračovanie]

18.09.2014

PEZINOK - Dňa 12. 9. 2014, v priestoroch Vinárskeho domu v Pezinku sa uskutočnilo štvrté riadne zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska v roku 2014. Prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie „Správu o činnosti a hospodárení“ od ostatného prezídia a schválilo „Harmonogram plnenia jednotlivých úloh a cieľov Uznesenia XXIV. snemu Únie miest Slovenska pre obdobie do XXV. snemu Únie miest Slovenska“, ako aj aktualizovaný Plán aktivítKalendár zasadnutí najvyšších orgánov ÚMS pre rok 2014.

  [...pokračovanie]

05.09.2014

SVIT - V stredu 3. septembra 2014 vo  Svite zasadalo predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí 

Slovenskej republiky. Hlavnou témou rokovania bolo vyhodnotenie záverov XIX. snemu ZHK SR, ktorý sa konal v júni 2014. Úlohy vyplynuli z príspevkov účastníkov snemu a rezonovali tam hlavne požiadavky zaktívnenia presadzovania záujmov členov združenia vo vzťahu k štátnym orgánov a legislatívnym zmenám, ktoré budú znamenať vyššiu kvalitu verejnej správy z kontrolnej oblasti. Prioritami naďalej ostáva presadenie pracovnoprávnych aspektov činnosti /odstupné, materská dovolenka, hlavný kontrolór viacerých obcí .../, zákon o kontrole v územnej samospráve a vzdelávanie členskej základne.

  [...pokračovanie]

25.08.2014

BRATISLAVA - Vláda 20. augusta schválila návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti z dielne MV SR. Návrh upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávate-ľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Tento zákon je veľmi efektívny, a jasným spôsobom ochraňuje tých zamestnancov, ktorí sa rozhodnú oznámiť protispoločenskú činnosť, ktorá je v ich okolí páchaná,“ povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák. Ide podľa neho o jedno z opatrení rezortu na znižovanie miery korupcie na Slovensku. Posilniť ochranu oznamova-teľov korupčného správania sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.

  [...pokračovanie]

15.08.2014

VYSOKÉ TATRY - V dňoch 7. - 8. októbra 2014 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - procesný postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, ochrana dát v kontrolnej činnosti, zmluvy v miestnej samospráve - právne minimum hlavného kontrolóra.

  [...pokračovanie]

07.08.2014

BRATISLAVA - Dňa 1. júla 2014 bol v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadený systém Elektronického trhoviska, ako súčasť projektu Elektronický kontraktačný systém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Postupné nasadenie jednotlivých funkcionalít Elektronického trhoviska je nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého procesu obchodovania. Bez dostatočného počtu registrovaných dodávateľov a objednávateľov nie je možné realizovať obchody. Vzhľadom na túto povinnosť budete o pribudajúcich položkách na strane ponuky informovaní prostredníctvom pravidelného newslletra, ktorý bude zasialaný na vami uvedenú e´mailovú adresu.

  [...pokračovanie]

26.06.2014

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 25. júna 2014 vo svojom sídle NKÚ SR, Priemyselná 2, v Bratislave organizoval konferenciu, ktorá bola koncipovaná na poukázanie problematiky "Prečo vznikajú nedostatky v oblasti verejnej správy?". Hlavným cieľom bola prezentácia a bližšie upriamenie pozornosti na dôvody vznikajúcich nedostatkov v oblasti štátnej správy a územnej samosprávy. Na podujatí sa zúčastnilii s vystúpením predovšetkým predstavitelia z oblasti štátnej  správy a územnej samosprávy, ale aj zástupcovia podnikateľského sektora, akademickej obce a mimovládnych organizácií. Za ZHK SR bol pozvaný a vystúpil so svojim príspevkom, prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák.

  [...pokračovanie]

25.06.2014

ZVOLEN - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA ZVOLEN pripravila odborno-konzultačný seminár na tému "Novela zákona o ochrane osobných údajov", ktorý sa bude konať v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene 26. júna 2014 /štvrtok/, súčasťou je aj vydanie osvedčenia.

  [...pokračovanie]

18.06.2014

ŠTRBSKÉ PLESO - Dňa 18. júna 2014 na Štrbskom Plese sa skončilo zasadnutie XIX. snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré sa konalo za účasti 136 delegátov a 15 hostí - zástupcov štátnych a samosprávnych inštitúcií - NKÚ SR, MV SR, ZMOS, APUMS, AVS, MUNICIPALIA a.s., PKF a.s., AHS, VÚC Banská Bystrica. V rozprave k predloženým správam na sneme odzneli kritické postrehy, hlavne k malej intenzite presadzovania zmien do legislatívy Slovenskej republiky v súvislosti s pretrvavajúcimi problémami v pracovno právnej oblasti hlavných kontrolórov miest a obcí. Už počas prvého dňa delegáti volili nové orgány ZHK SR /prezidenta, predsedníctvo a kontrolnú komisiu/. Boli predstavení dvaja kandidáti na funkciu prezidenta združenia, jedným z nich bol úradujúci prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, hlavný kontrolór mesta Svit a druhým Ing. Hana Jakubíková, hlavná kontrolórka Magistrátu mesta Košice. Delegáti svojím hlasovaním zvolili na ďalšie štyri roky za prezidenta ZHK SR, Ing. Ľudovíta Budzáka, hlavného kontrolóra mesta Svit.

  [...pokračovanie]

29.05.2014

BRATISLAVA - V stredu  28. mája od 13. h.  do 18. h a vo štvrtok 29. mája 2014  od 9. do 13. h sa konal v Kongresovom centre Incheba Bratislava, Expo Aréna 25. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Na jeho rokovaní sa okrem delegátov – starostov a primátorov členských miest a obcí zúčastnili aj najvyšší predstavitelia štátu – prezident SR I. Gašparovič , premiér vlády SR R. Fico a ďalší vrcholní predstavitelia parlamentu, vlády, poslanci, ministri, veľvyslanci,  predstavitelia samosprávnych krajov, sociálni partneri, medzi nimi aj prezident ZHK SR, Ing. Ľ. Budzák. Na programe rokovania bola nielen výročná správa predsedu ZMOS o činnosti orgánov združenia od 24. snemu ZMOS, ale predovšetkým hľadanie odpovedí na otázku  Ako ďalej , samospráva v oblastiach, ktoré sa dotýkajú života obyvateľov Slovenska,  výkonu samosprávnych činností a vôbec  smerovania  miestnej územnej samosprávy.

  [...pokračovanie]

19.05.2014

VYSOKÉ TATRY - Na Štrbskom Plese v hoteli Panorama Resort sa uskutoční 16. až 18. júna 2014 stretnutie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorí na svojom XIX. sneme ZHK SR budú voliť nové orgány združenia. Druhý deň rokovania pokračuje konferenciou na ktorej budú prezentované témy  rozpočtové hospodárenie po novele zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, verejné obstarávanie, finančná kontrola a vnútorný audit. Záujemcovia o účasť na sneme sa môžu prihlásiť zaslaním prihlášky, ktorá je prílohou tohoto oznamu.

  [...pokračovanie]

25.04.2014

BANSKÁ ŠTIAVNICA - V dňoch 28. - 29. apríla 2014 sa bude konať zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky v Banskej Štiavnici. Hlavnou témou je príprava materiálov na XIX. snem ZHK SR, ktorý sa uskutoční začiatkom júna 2014 vo Vysokých Tatrách, vzdelávanie členov združenia, aktuálne problémy s výkonom funkcie hlavného kontrolóra na obciach, príprava návrhov v oblasti pracovno-právnej.

  [...pokračovanie]

15.04.2014

VYSOKÉ TATRY - Asociácia prednostov úradov miestnej samospráv v Slovenskej republike v dňoch 9. - 11. apríla 2014 snemovala vo Vysokých Tatrách na Podbanskom. Snem APÚMS SR spojený s Odbornou konferenciou "Miestna demokracia" sa konal po prvýkrát ako trojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou, účasťou významných predstaviteľov štátnej správy, partnerských organizácií a tiež účasťou verejnosti. Pozvanie na snem APUMS prijal aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ing. Ľudovít Budzák, prezident ZHK SR. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že udržiavanie kontaktov medzi profesnými skupinami v samospráve, považuje za jednu z najdôležitejších podmienok spolupráce pri rozvoji a riadení obcí.  


  [...pokračovanie]

15.04.2014

SVIT - Ďalšou publikáciou z dielne autorov, JUDr. Jozef Tekeli, PhD. a JUDr. Marian Hoffmann, PhD., je ZÁKON O OBECNOM ZRIADENÍ - KOMENTÁR.  Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy, je obohatením odbornej literatúry v samospráve. Možnosť získania informácií v bloku PUBLIKÁCIE na webstránke ZHK SR .

  [...pokračovanie]

27.03.2014

BRATISLAVA - Druhé aktualizované vydanie úspešnej publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. Od autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá je dlhoročnou lektorkou v samospráve a členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej repbuliky. www.wolterskluwer.sk

  [...pokračovanie]

25.03.2014

POPRAD - RVC Štrba pripravilo súbor školení na mesiac apríl 2014 pre samosprávu, medzi ktorými nájdete témy - sťažnosti a susedské spory, daňový poriadok. Školenia sa organizujú v meste Poprad. Na školenia je nutné prihlásiť sa výhradne cez systém školiteľ, viac informácií na  www.rvc-strba.sk/skolitel.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky