Archív z roku 2013
14.03.2014

VYSOKÉ TATRY - RVC Martin, organizačný garant, pravidelnej Odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, Vás pozýva v dňoch 7. - 9. apríla 2014, do hotela Permon na Podbanskom, na konferenciu, ktorá je organizovaná Asociáciou vzdelávania samosprávy v spolupráci so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, sa bude venovať aktuálnym témam v samospráve. Témami odbornej konferencie sú novely  zákonov o rozpočtových pravidlách, aplikácia novelizovaných ustanovení zo strany hlavného kontrolóra, procesný postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, nakladanie s majetkom obce.

  [...pokračovanie]

05.02.2014

SVIT - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, umožňuje každému daňovníkovi (fyzickej i právnickej osobe) rozhodnúť sa venovať 2 % zo svojej zaplatenej dane za rok 2013 niektorej organizácii zaregistrovanej Komorou notárov SR v centrálnom registri určených právnických osôb na prijímanie 2 % dane. V prípade, že sa rozhodnete postupovať v tomto zmysle a venovať 2% Vami zaplatenej dane z príjmov, dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie týchto prostriedkov pre občianske združenie ZHK SR. V prílohe oznamu nájdete formuláre pre potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní sumy

  [...pokračovanie]

01.02.2014

POĽNÝ KESOV - 12.-13. februára sa uskutoční v Poľnom Kesove pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré sa bude venovať doriešeniu problémových oblasti funkcie hlavného kontrolóra obce, akými je materská dovolenka, dlhodobá práceneschopnosť, odstupné, hlavný kontrolór viacerých obcí a iné. Zároveň určí miesto a termín uskutočnenia snemu ZHK SR, ktorý sa uskutoční v roku 2014.  

  [...pokračovanie]

25.01.2014

ZVOLEN - Dňa 24. januára 2014, v priestoroch Mestského úradu vo Zvolene sa konalo prvé riadne zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska. Na programe bola správa o činnosti a hospodárení, prerokovanie programových priorít pre najbližšie obdobie - pokračovanie v reforme verejnej správy s akcentom na úlohu miest ako centier regiónov, programy informatizácie a internetizácie územných samospráv, inteligentnej energie a aktívnej účasti na legislatívnom procese.

  [...pokračovanie]

11.01.2014

SENICA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky stratilo v Mgr. Borisovi Pivoluskovi, hlavnom kontrolórovi mesta Senica, dlhoročného člena a odborníka v oblasti kontroly v samospráve. Mgr. Boris Pivoluska, hlavný kontrolór mesta Senica, zomrel 19. decembra 2013 vo veku 62 rokov. Bol hlavným kontrolórom od roku 1991 a bol veľmi dobrý kolega a priateľ. Napriek tomu, že nemal rodinu, členovia ZHK SR sa k nej hlásia, pretože tí ktorí ho poznali vedia, že práca bola jeho životom. V tomto roku by mu 2. mája uplynulo funkčné obdobie. S úctou spomíname.  

  [...pokračovanie]

08.01.2014

SVIT - Téma, ktorá znova a znova zamestnáva média na Slovensku je hlavný kontrolór obce a jeho odmena. Vo večerných správach odznela informácia o koncoročnej odmene hlavnej kontrolórky mesta Michalovce  / http://tvnoviny.sk/sekcia/ekonato/1738990_odmeny-pre-kontrolorov.-maju-ich-v-krize-dostavat//. Uviesť jeden príklad a zovšeobecňovať ho na celú profesnú skupinu hlavných kontrolórov obce je prinajmenšom snaha o manipulovanie verejnej mienky. Zainterovaní ľudia vo verejnej správe chápu potrebu výkonu kontrolnej činnosti v samospráve v súvislosti so zabezpečením odbornosti a hlavne nezávislosti. Tento model odmeňovania motivuje hlavného kontrolóra k zodpovednosti a transparetnosti. Častokrát bežný občan nepozná obmedzenia, ktoré výkon funkcie hlavného kontrolóra obce má. Ide o možnosť podnikania len so súhlasom obecného zastupiteľstva, ako u jedinej profesnej skupiny nie je nárok na odstupné po skončení funkčného obdobia, nemôže byť členom orgánov spoločnosti, nie je riešená materská dovolenka počas výkonu funkčného obdobia  a iné.

  [...pokračovanie]

23.12.2013

VYSOKÉ TATRY - Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2014.

  [...pokračovanie]

15.12.2013

NITRA - Pri píležitosti osláv 20. výročia založenie Regionálneho vzdelávacieho centra Nitra, sa 6. decembra 2013 na Mestskom úrade v NItre zišli členovia a priaznivci, aby spolu vyhodnotili dvadsaťročné obdobie a ocenili tých, ktorí sa zaslúžili o dobré meno ZO RVC NITRA. Riaditeľka RVC Nitra, Ing. Monika Bokorová, odovzdala ocenenie za dlhoročnú spoluprácu aj Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorú prevzal prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák.  

  [...pokračovanie]

14.12.2013

BRATISLAVA - Dňa 3. 12. 2013 vo Veľkej sále Kultúrneho domu Ružinov z príležitosti "Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých" sa uskutočnil  Benefičný Galavečer, spojený s vyhlásením výsledkov súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 - 2013".

  [...pokračovanie]

02.12.2013

Bratislava - Vydavateľstvo Iura Edition  spol. s.r.o., Bratislava uviedlo na knižný trh publikáciu zameranú na kontrolnú činnosť v samospráve pod názvom "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra". Autorom tejto knihy je Ing. Ingrid Veverková, ktorá pôsobí ako hlavná kontrolórka a zároveň lektorka vzdelávania v územnej samospráve. V publikácii  je prepojená teória s praxov,  v oblasti  kontrolnej činnosti obcí,  mapuje  najdôležitejšie poznatky, praktickýé príklady, návody na správnu aplikáciu právnych predpisov, upozornení a odporúčaní, ktoré hlavní kontrolóri pri svojej kontrolnej činnosti najčastejšie uplatňujú. Cieľom autorky bolo napísať praktickú a užitočnú príručku pre hlavných kontrolórov, ktorá bude zrozumiteľným návodom na správnu aplikáciu právnych predpisov, s ktorými dennodenne stretávajú pri svojej kontrolnej činnosti. A to sa jej aj podarilo.

  [...pokračovanie]

26.11.2013

BRATISLAVA -

Kontrolórsky informačný systém  Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (KIS NKÚ SR) bude integrovaný informačný systém na podporu procesov NKÚ SR, prostredníctvom ktorého bude zabezpečená implementácia elektronických služieb NKÚ SR.  V časti systému internej kontroly (SIK) , ktorý je určený pre plánovanie interných auditov a kontrol, je prepojenie na územnú samosprávu. Hlavným prínosom bude zdieľanie informácií s účastníkmi vykonávajúcimi kontroly v tomto systéme. ZHK SR sa prostredníctvom prezidenta združenia, Ing. Ľudovíta Budzáka, aktívne zúčastňuje pri jeho tvorbe a pripomienkovaní za územnú samosprávu, v tíme vedenom riaditeľom expozitúry NKÚ SR v Trenčíne, Ing. Pavlom Zigom.

  [...pokračovanie]

25.11.2013

LIPTOVSKÁ SIELNICA - V dňoch 21. - 22. novembra 2013 v hoteli Bobrovník v Liptovskej Sielnici sa uskutočnil snem Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. Prezident ZNOMPS, Ing. Ján Andrejko, medzi hosťami snemu privítal aj prezidenta ZHK SR, Ing. Ľudovíta Budzáka, ktorý v príhovore k účastníkom snemu zdôraznil, že obe združenia majú podbobé problémy, a to hlavne v sociálnom postavení profesnej skupiny, či už hlavných kontrolórov obce alebo obecných a mestských policajtov. Riešenie tejto situácie je možné len zmenou príslušnej legislatívy, a preto uvítal možnosť prerokovať postupy pri presadzvoaní oprávnených požiadaviek členov združenia

  [...pokračovanie]

07.11.2013

VYSOKÉ TATRY - PODBANSKÉ - 5. novembra 2013 v hoteli Permon na Podbanskom zasadalo Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberalo vývojom poslaneckého návrhu, zahrňujúceho platové pomery hlavných kontrolórov obcí, prípravou volebného snemu ZHK SR v roku 2014, prípravou vzdelávacích podujatí pre členov združenia.

  [...pokračovanie]

24.10.2013

KOŠICE - Na pozvanie Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky, bude účastníkom 36. konferencie AKE SR, ktorá sa koná v hoteli Yasmin v Košiciach, aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák. Cieľom je udržať veľmi dobré vzťahy v odbornej a spoločenskej oblasti a hľadať spoločné témy pre zefektívnenie procesov v samospráve.

  [...pokračovanie]

16.10.2013

VYSOKÉ TATRY -

Pravidelná polročná "Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy" organizovaná Asociáciou vzdelávania samosprávy v spolupráci so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí, ktorá  sa uskutoční 5. - 6.. novembra 2013 v Grand hoteli Permon na Podbanskom vo Vysokých Tatrách, bude venovaná vnútornej a vonkajšej, verejnému obstarávaniu z pohľadu hlavného kontrolóra.  [...pokračovanie]

  [...pokračovanie]
15.10.2013

ŽILINA - Informácia o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre všetkých prevádzkovateľov, je témou školení, pripravovaných v jednotlivých regiónoch Poradcom podnikateľov, spol. s.r.o., v mesiacoch október až december 2013.

  [...pokračovanie]

12.10.2013

ŠTRBA - RVC - združenie obcí so sídlom v Štrbe, pripravilo na záver roka 2013, školenia na témy program odpadového hospodárstva, výkon samosprávy obyvateľmi obce, ako tvoriť, prijímať a schvaľovať Všeobecné záväzné nariadenie obce a iné ...

  [...pokračovanie]

11.10.2013

BRATISLAVA - Štátni úradníci, učitelia, či policajti dostanú na budúci rok od štátu k základným platom navyše šestnásť eur. Tieto vyššie mzdy pre 350 - tisíc zamestnancov štátu a časti verejnej správy vyjdú na 89 miliónov eur.

  [...pokračovanie]

08.10.2013

ŽILINA - Redakčná rada časopisu Územná samospráva 7. októbra 2013, sa stretla v Žiline s cieľom vyhodnotiť najnovšie číslo časopisu, ktorého nosnými témami bolo rokovanie Rady ZMOS v Bratislave, úlohy vyplývajúce z Memoranda medzi Vládou SR a ZMOS, prerokovanie návrhu poslancov NR SR o platových pomeroch hlavných kontrolórov na zasadnutí Predsedníctva ZHK SR vo Svidníku, zákon o odpadoch. Zároveň sa pripravujú nové témy, ktoré by mali oboznámiť hlavne zamestnancov samosprávy o dianí a vývoji v našich obciach.

  [...pokračovanie]

08.10.2013

BANSKÁ BYSTRICA - Združenie hlavných kontrolórov VÚC a Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky so znepokojením sledujú poslanecký návrh úprav zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (tlač 449), ako je napríklad prenesenie rozhodovania o personálnych otázkach v obecných organizáciách zo zastupiteľstva na starostov a primátorov alebo zníženie platov hlavným kontrolórom miest a obcí. Uvedené návrhy nielenže narušujú rovnováhu medzi starostami, primátormi a zastupiteľstvom, ale okliešťujú aj nezávislosť hlavných kontrolórov. Zhoda názorov vyústila do prípravy stretnutia vedenia týchto združení, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici, aby prijali spoločné vyhlásenie na stiahnutie poslaneckého návrhu z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.  

  [...pokračovanie]

05.10.2013

VYHNE - Lepšie služby občanom a efektívny úrad, bola kľúčová myšlienka odbornej konferencie DATALAN DIGITÁLNE MESTO, ktoré sa konalo 1. - 2. októbra 2013 v priestoroch hotela Sitno, vo Vyhniach. Dynamický priebeh a ponuka zaujímavých riešení pre samosprávu, takto je možné charakterizovať túto konfereniu. Podrobnejšie informácie získate na www.datalan.sk/digitálnemesto.

  [...pokračovanie]

02.10.2013

VRÁBLE - Hlavnou témou, zasadnutia prezídia Únie miest Slovenska, ktoré sa konalo dňa 27. septembra 2013 v priestoroch hotela Prédium vo Vrábloch, bola Konsolidácia mestských financií a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016. Prezídium Únie miest odmietlo požiadavky na ďalšie škrty v rozpočtoch, lebo takéto šetrenie na ľuďoch by sa už dotýkalo základných služieb pre občanov a normálneho fungovania miest.

  [...pokračovanie]

24.08.2013

SVIDNÍK - Dňa 23. augusta 2013, na Mestskom úrade vo Svidníku, Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, pozvalo na prerokovanie návrhu novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zástupcu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, poslankyňu NR SR, PhDr. Janu Vaľovú, aby tak spoločne prehodnotili predložený návrh v kontexte na komplexnejší problém s prihliadnutím na špecifikum úväztkový hlavný kontrolór na obci, demotivácia pri obsadzovaní funkcie hlavného kontrolóra obce na malých obciach /úväzok/, odstupné pri skončení pracovného pomeru, ktoré u hlavného kontrolóra obce, ako jedinej profesnej skupine v samospráve nebolo priznané, zodpovednosť hlavného kontrolóra obce v prípade vyhlásenia nútenej správy na obci.

  [...pokračovanie]

19.07.2013

Svidník - V polovici augusta 2013 sa stretnú členovia Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, aby analyzovali súčasný stav možnosti korigovať pripravenú novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v časti platové pomery hlavného kontrolóra obce. Predsedníctvo, ako aj prezident ZHK SR, predložili skupine poslancov NR SR, ktorí navrhujú tieto zmeny, alternatívne riešenia, ktoré by zmiernili dopad nepriaznivého účinku, už aj tak na zložitú situáciu hlavne pri úväzkových hlavných kontrolórov na malých obciach. Ani za súčasných zákonom stanovených podmienok, nie je splnená podmienka obsadenia funkcie hlavného kontrolóra v obciach. Po zmene platových pomerov  v zákone o obecnom zriadení, sa ešte tieto problémy prehĺbia. Následkom bude zníženie nezávislosti výkonu kontrolnej činnosti v samospráve.

  [...pokračovanie]

18.07.2013

KEŽMAROK - V Dome Slovensko-Poľského stretávania v Kežmarku sa uskutočnilo 12. júla 2013 o 10:00 hod.,  rozšírené zasadnutie prezídia Klubu primátorov miest Slovenskej republiky. Hlavnou témou bola aktuálna legislatíva a podpora ďalšej integrácie miest – Reforma verejnej správy – Financovanie samospráv – Aktuálny stav a riešenia v kontexte dopadov energetickej, hospodárskej, finančnej a sociálnej krízy z hľadiska úlohy miest – centier regiónov i v kontexte programu formovania mestských regiónov, ako základnej platformy pre pokračovanie reformy verejnej správy na úrovni územnej samosprávy.

 

 

  [...pokračovanie]
30.05.2013

NITRA - 28. - 29. mája 2013 sa konal už 24. snem ZMOS, v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. Okrem povinných bodov programu, zaujali vystúpenia najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Na pozvanie predsedu ZMOS, J. Dvonča, sa zúčastnil snemu aj prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ľ. Budzák, ktorý v druhom rokovacom dni vystúpil k bodu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, J. Vaľovej, zmena zákona o obecnom zriadení, v časti platové pomery hlavného kontrolóra.

  [...pokračovanie]

26.05.2013

ZVOLEN - Dňa 24. mája 2013 na Mestskom úrade vo Zvolene sa uskutočnilo zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska, ktorého hlavnou témou boli Programové priority Únie miest Slovenska do roku 2014.

  [...pokračovanie]

12.05.2013

SVIT - Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky je ústrednou témou mimoriadneho pracovného zasadnutia Predsedníctva ZHK SR, ktoré sa uskutoční 14. mája 2013 na Mestskom úrade vo Svite.  Prezident združenia, Ing. Ľ. Budzák, zvolal zasadnutie z dôvodu upozornenia, že časť poslaneckého návrhu na zmenu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá sa týka platových pomerov hlavných kontrolórov,  zasahuje do nezávislosti kontrolnej činnosti v samospráve a určitým spôsobom ochromuje kontrolu na malých obciach.  Napriek dvojmesačnému úsiliu prezidenta a členov P-ZHK SR, sa v rokovaniach so ZMOS-om, poslancami NR SR, Ministerstvom vnútra SR, nedosiahli požadované zmeny v konkrétnom poslaneckom návrhu, v súvislosti s rešpektovaním Memoranda medzi ZMOS-om a Vládou Slovenskej republiky a koncepčným systémovým riešením funkcie hlavného kontrolóra /odstupné, útvary hlavného kontrolóra, zvyšovanie odbornej náročnosti hlavného kontrolóra v situácií ozdravného režimu, nútenej správy/.

  [...pokračovanie]

09.05.2013

BRATISLAVA - Na pozvanie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Dr.h.c. doc. Ing. Jána  Jasovského PhD., sa uskutočnilo pracovné stretnutie, dňa 6. mája 2013,  v Bratislave,  s predsedom ZMOS, doc. Ing.  Jozefom Dvončom, CSc. a prezidentom ZHK SR, Ing. Ľudovítom Budzákom. Ústrednou témou pracovného stretnutia bola oblasť kontroly a výmena poznatkov z kontrolnej činnosti samosprávy. Zo strany ZMOS zaznel apel na prevenciu a poradu vonkajších kontrolných orgánov, pri samotnom výkone kontroly na obciach, lepšie prepracovanie legislatívy hlavne vo verejnom obstarávaní, s dôrazom na aplikačnú prax, ktorá by zabezpčila časovú účinnosť investícií. Zo strany ZHK SR bola prezentovaná nejednoznačnosť príslušnej legislatívy dotýkajúcej sa kontroly v samospráve /úväzky na malých obciach, HK viacerých obcí, pracovné prostredie a zmluvy/, platové pomery HK v súvislosti s návrhom skupiny poslancov NR SR na ich zníženie. V súvislosti s touto témou predseda ZMOS-u vyhlásil, že ZMOS nechce bez predchádzajúceho odborného rokovania otvárať zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V závere pracovného stretnutia predseda NKÚ SR, poďakoval zástupcom oboch združení za dlhoročnú spoluprácu a rozvoj vzťahov medzi združemiami a Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.  

  [...pokračovanie]

02.05.2013

BRATISLAVA - Agentúra J & T Manažment, s. r. o. Bratislava, pripravila aktuálne školenia pre kontrolňorov a auditorov na jún 2013. Zárukou kvality seminárov sú renomovaní lektori, zodpovední na príslušných inštitúciach za danú problematiku. Témami sú verejné obstarávanie, účtovníctvo ako nástroj efektívnej kontroly, vnútorný audit, právna úprava zmluvy.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky