Archív z roku 2012
21.12.2012

VYSOKÉ TATRY - Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2013. 

  [...pokračovanie]

06.12.2012

VYSOKÉ TATRY - 19. decembra 2012 sa uskutoční vo Vysokých Tatrách, v Starom Smokovci, pracovné rokovanie rozšíreného Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Témami rokovania budú, zhodnotenie činnosti za rok 2012, prijatie stanoviska k novele Zákonníka práce, v súvislosti s funkciou hlavného kontrolóra obce, s prípravou návrhu zákona o kontrole v územnej samospráve, procesno-právne postavenie funkcie hlavného kontrolóra v pohľade na vydané súdne rozhodnutia a oblasť vzdelávania.

  [...pokračovanie]

20.11.2012

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila na 22. novembra 2012, v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene, odborno-konzultačný seminár an tému " Novela zákona o správnych poplatkoch účinná od 1.10.2012, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, zákon o štátnom občianstve, zákon o mene a priezvisku".

  [...pokračovanie]

20.11.2012

BRATISLAVA - Nové pravidlá sa od januára 2013 dohodárov, odborárov či ustanovení o práci nadčas, ako aj výpovedných lehôt.  A čo je dôležité aj funkcie hlavného kontrolóra na obciach. Podľa rezortu práce sa posilňujú práva zamestnancov a podľa opozície iba odborárov. Z pohľadu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, nebola to šťastná voľba a vyčíta zainteresovaným stranám, že napriek snahe združenia riešiť otázku v rámci diskusie odbornej verejnosti systémovo, nenachádza podporu. Skúsenosti posledných období hovoria skôr o systéme prejednávania legislatívnych zmien, systémom "o nás, bez nás". O to viac mrzí, že XVIII. snem ZHK SR, ktorý sa konal 19. - 21. septembra 2012, privítal partnerov z verejnej správy, či už išlo o inštitúcie štátnej správy (NKÚ SR, MV SR), alebo združenia a asociáce územnej samosprávy (ZMOS, AKE SR, APUMS, AVS ...), ktorí vo svojich vystúpeniach podporili úsilie o systémové riešenie ako kontroly v samospráve, tak aj postavenia hlavného kontrolóra.   


  [...pokračovanie]

19.11.2012

ŠTRBA - RVC Štrba, uskutoční 13. decembra 2012, v zasadačke Mestského úradu v Poprade, odborný seminár na tému Zákonník práce v roku 2013 a súvisiace zmeny. Pozornosť bude venovaná v súvislosti s povinnosťami zamestnávateľa vyplývajúce zo zmien zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnej poisťovni, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnej poisťovní, zákona č. 369/1994 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 553/2003 Z.z. o práci vo verejnom záujme. Zároveň 14. decembra 2012 sa uskutoční za horeuvedených podmienok odborný seminár na tému "Zákon o slobodnom prístupe k informáciam a problémy v aplikačnej praxi".

  [...pokračovanie]

16.11.2012

ZVOLEN - "Novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, účinná od 1.10.2012 vo väzbe na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní", bude témou odborno-konzultačného seminára, ktorý sa už tradične uskutoční v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene, 22. novembra 2012. Poriada ho AC vzdelávacia agentúra s cieľom informovať o zmene v zákone o správnych poplatkoch, priblížiť praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona na časté chyby vyskytujúce sa v praxi.

  [...pokračovanie]

12.11.2012

ZVOLEN -

 

Možnosti využitia plne elektronickej komunikácie a následne i elektronickej ukcie, s využitím bezplatného servera Elektronického Verejného Obstarávania, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie, ako i oboznámenie o novom informačnom systéme Zberu údajov, budú prezentované na odborno-konzultačnom seminári, v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene, 15. novembra 2012, ktorý poriada AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene.

 

  [...pokračovanie]
03.11.2012

ZVOLEN - Členovia Asociácia komunálnych ekonómov Slovenskej republiky sa stretnú 5. - 6. októbra 2012 vo Zvolene na svojej už 34. odbornej konferencií pod názvom  "Stabilizácia a konsolidácia rozpočtovej politiky miest a obcí".  Témy odbornej konferencie sa týkajú aktuálnych otázok financovania miestnych samospráv, východísk pre tvorbu rozpočtov miestnych samospráv pre rok 2013, aplikácia novely zákona o miestnych daniach v praxi, rozpočtové pravidlá z pohľadu auditora, financovanie základných škôl a školských zariadení.

  [...pokračovanie]

26.10.2012

ŠTRBA - RVC Štrba pripravila pre nasledujúce obdobie súbor školení zameraných na aktuálne problémové oblasti na obciach. Školenia sú organizované v novembri 2012, vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade, podrobnejšie informácie získate na www.rvc-strba.sk.

  [...pokračovanie]

26.10.2012

BRATISLAVA - Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2012 sa uskutočnilo 25.10.2012 v Bratislave, v hoteli Crowne Plazza vo Veľkej sále London, v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2012.  G r a n d   P r i x   Z l a t y    E r b. sk  2012 a nominácia na Cenu EuroCrest získalo hlavné mesto SR Bratislava.  Najlepšia stránka samosprávneho kraja - víťaz Prešovský samosprávny kraj, najlepšia stránka miest - víťaz hlavné mesto SR Bratislava, najlepšia stránka obce - víťaz Klátova Nová Ves.

  [...pokračovanie]

25.10.2012

ZVOLEN - Sprehľadniť účastníkom aktuálny stav legislatívy v oblasti miestnych daní a poplatkov, ich správy, vyberania a významu pre obecný, mestský rozpočet, a poskytnutie praktického usmernenia pri príprave všeobecne záväznéhonariadenia (ďalej VZN) o miestnych daniach a poplatkoch, pomôže odborno-konzultačný seminár poriadaný AC vzdelávacou agentúrou Zvolen, ktorý sa uskutoční 8.11.2012 v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene, na tému "NOVELA O MIESTNYCH DANIACH".

 

 

  [...pokračovanie]

25.10.2012

BRATISLAVA - Únia miest už od roku 2008 priebežne monitorovala rozpočtové hospodárenie svojich členov a prostredníctvom Komunálneho výskumného a poradenského centra aj predkladala mestám námety ako reagovať na zhoršujúce sa finančné podmienky miestnych samospráv. Zároveň sme opakovane iniciovali široko spektrálne okrúhle stoly, resp. odborné konferencie za účasti samosprávy, zástupcov ústrednej vlády, parlamentu – politických strán, tretieho sektora i odbornej sféry. Výsledkom vždy boli návrhy konkrétnych riešení ako postupovať ďalej, ako zamedziť krízovým javom na všetkých úrovniach verejnej správy. Absolútna väčšina našich miest hospodári zodpovedne s vyrovnanými rozpočtami a ak môže, vytvára aspoň minimálne rezervy. Spoločne s ďalšími partnermi sme podpísali ústavný zákon o daňovej brzde.

  [...pokračovanie]

18.10.2012

BRATISLAVA -  

Združenie miest a obcí Slovenska realizuje v priebehu mesiacov október – november cyklus informačných dní k národnému projektu ZMOS: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy, ktorých cieľom je informovať o projekte a zabezpečiť otvorenú diskusnú platformu so zástupcami miest a obcí o potrebách miestnej územnej samosprávy. Informačné dni sú otvorené aj pre zástupcov médií.

 

  [...pokračovanie]

17.10.2012

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra Zvolen Vás pozýva na odborno-konzultačný seminár, ktorý sa bude konať

18.10.2012, , v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene, na tému "ZÁKON O ODPADOCH A PRIPRAVOVANÉ ZMENY POPLATKOV A TVORBA VZN", cieľom je  poskytnúť účastníkom prehľad platných právnych

predpisov zameraných na komunálny odpad a drobný stavebný odpad, informácie  pripravovaných

zmenách, zásady tvorby všeobecne záväzných nariadení. Ď

alšou témou je  30.10.2012, "DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI NA ROK 2013". Cieľom seminára je sprehľadniť účastníkom stav legislatívy v oblasti dane z nehnuteľností, jej vyberania a významu pre obecný, mestský rozpočet, a taktiež poskytnúť praktické usmernenie pri tvorbe všeobecne záväzného nariadenia alej VZN) o dani z nehnuteľností. 

  [...pokračovanie]
08.10.2012

VYSOKÉ TATRY - Pravidelná polročná "Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy" organizovaná Asociáciou vzdelávania samosprávy v spolupráci so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí, ktorá  sa uskutoční 27. - 28. novembra 2012 v Grand hoteli Permon na Podbanskom vo Vysokých Tatrách, bude venovaná predbežnej a priebežnej kontrole, verejnému obstarávaniu z pohľadu hlavného kontrolóra a Zákonníku práce.

  [...pokračovanie]

05.10.2012

TOPOLČANY - S hlbokým zármutkom oznamujeme že vo veku 67 rokov, zomrel zakladateľ Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a čestný člen ZHK SR, RNDr. Ladislav ZáhumenskýPosledná rozlúčka sa bude konať dňa 06.10.2012 na Novom cintoríne v Topolčanoch. Česť jeho pamiatke.

  [...pokračovanie]

03.10.2012

BRATISLAVA - Bohatú ponuku vzdelávacích podujatí na november a december 2012 pripravila Agentúra J&T, s.r.o. Bratislava, s cieľom zvýšiť odbornú úroveň cieľových skupín - riadiaci a kontrolní pracovníci, účtovníci, administratívni pracovníci verejnej správy.  V ponuke nájdete témy z rôznych oblastí, od autoprevádzky, cez verejné obstarávanie, účtovanie,  až po daňové a odvodové povinnosti. Konkrétnu ponuku školení nájdete v prílohe tohoto oznamu. 

  [...pokračovanie]

03.10.2012

VYSOKÉ TATRY - Účastníci XVIII. snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, v hoteli ATRIUM v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách, pri príležitosti 20. výročia vzniku združenia, hodnotili uplynulé obdobie, ocenili doterajšiu spoluprácu s inštiúciami a profesnými združeniami a asociaciami v územnej samospráve, v pracovných komisiách prijímali ťézy pre nasledujúce obdobia. Výstupy týchto komisií ukázali pretrvávajúce problémy v kontinuite legislatívy územnej samosprávy. Aj tieto sú zapracované do "Programového zamerania činnosti ZHK SR" pre nasledujúce obdobie rokov 2012 - 2014. 

  [...pokračovanie]

27.08.2012

SVIT - V tomto roku oslavuje Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky 20 rokov od svojho vzniku, ktorý sa datuje od 22. septembra 1992, kedy sa konal ustanovujúci snem ZHK SR v Banskej Bystrici. Iniciátorom založenia ZHK SR bol RNDr. Ladislav Záhumenský z Bratislavy. Zakladajúcimi členmi boli: RNDr. Ladislav Záhumenský - Bratislava, Ing. Ladislav Fúska - Nitra, Ing. Pavol Spišiak - Banská Bystrica, Ing. Richard Hojer - Košice, Ing. Mária Tedlová - Malacky , Ing. Marta Tóthová - Trenčín , Ing. Jozef Sloviak - Žilina, Ing. Mária Čenščáková - Poprad, Ing. Jozef Kukučka - Žiar nad Hronom, Ing. Miroslav Klochan - Lučenec, Ing. Emil Olejár - Bardejov, Ing. Iveta Róobová - Rožňava

  [...pokračovanie]

21.08.2012

BRATISLAVA -  List ministra financií SR, v ktorom upozorňuje na možnosť podvodného konania pri ponukách nákupu cenných papierov pre obce, vyzýva k ostražitosti a opatrnosti. V tejto súvislosti, ale aj v súvislosti s ďalšími ponukami rôzneho druhu chce  aj predseda ZMOS, vyzvať k maximálnej opatrnosti. Zároveň  v prílohe je uznesenie vlády SR z jej mimoriadneho zasadania 30. júla 2012, na ktorom vláda na základe požiadavky ZMOS-u, hľadá riešenia pre realokáciu finančných prostriedkov do Regionálneho operačného programu a naplnenie zdrojov Envirofondu.  Zároveň vláda SR vyzýva mestá a obce : „prispôsobovať v záujme konsolidácie verejných financií výdavky miest, obcí a vyšších územných celkov vývoju ich príjmov.“

  [...pokračovanie]

02.08.2012

ŠTRBA - RVC Štrba ponúka pre najbližšie obdobie školenia na témy, nakladanie s majetkom obce, zmeny vo finančnej kontrole, tvorba Všeobecne záväzných noriem k miestnym daniam a poplatkom, praktická aplikácia sociálneho fondu, matrika a ZPOZ. Pozvánky s prihláškami a termínmi sú v prílohe tohoto oznamu.

  [...pokračovanie]

01.08.2012

BRATISLAVA - AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, pripravili pre  Vás , aktuálne školenia, ktoré na jeseň 2012 všetci očakávame. Ide predovšetkým o zásadné zmeny v zákonoch , ktoré sme zaradili do nášho programu. Lektormi sú  renomovaní odborníci, spoluautori zákonov, čo je zárukou vysokej kvality seminárov. Dávame Vám do pozornosti školenia pre mzdové účtovníčky, ďalej semináre : K novele zákona o DPH,  k zákonu o ochrane osobných údajov, k Zákonníku práce v roku 2013, ako aj semináre pre kontrolórov a audítorov a školenia  pre personalistov. Program seminárov na september a október 2012  je postavený tak, aby  poskytol aktuálne informácie rozličným pracovným pozíciám, preto Vám v predstihu predkladáme našu ponuku, aby ste mohli informácie poskytnúť všetkým, ktorých sa to týka - príslušným oddeleniam, alebo personalistom a vzdelávačom v územnej samospráve.

  [...pokračovanie]

26.07.2012

KOŠICE - Pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR sa uskutočnilo 26. júla 2012, v Košiciach. Program rokovania obsahoval témy, ktoré sú nosnými pre najbližšie obdobie. Predsedníctvo prerokovalo a pripomienkovalo materiál súvisiaci s prípravou návrhu zákona o kontrole v samospráve, otázky spojené s aktuálnymi problémami v kontrolnej oblasti obcí, prípravou snemu k 20. výročiu vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. 

  [...pokračovanie]

26.07.2012

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra Zvolen pripravila na 27. septembra 2012 /štvrtok/, v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene zaujímavý odborno-konzultačný seminár na tému "Nájomne vzťahy, nájomné zmluvy, urbárske spoločenstvá - problémy a ich riešenia. Problematika náhradných pozemkov, pripravovaný nový katastrálny zákon."  Cieľom seminára je informovať účastníkov o aktuálnych právnych predpisoch, ako aj o ich uplatňovaní v praxi pri nakladaní s pozemkami a stavbami pri prevodoch, uzatváraní nájmov, v stavebnom konaní, a to na obciach, mestách, pri poľnohospodárskej činnosti, daňovej povinnosti a pod.

  [...pokračovanie]

24.07.2012

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila odborno-konzultačný seminár na tému "Zmeny pri spracovaní miezd a aplikácia viacerých zákonov v mzdovej učtárni", ktorý sa uskutoční 20. septembra 2012 v divadelnej reštaurácií vo Zvolene.  Prihláška v prílohe tohoto oznamu.

  [...pokračovanie]

16.07.2012

BAYREUTH - V dňoch 9. - 12. júla 2012, sa uskutočnil v Slobodnom štáte Bavorsko, seminár na tému "Organizácia a výstavba verejnej správy v Bavorsku",  ktorý zorganizovalo pre starostov obcí, primátorov miest, zástupcu ZHK SR a zástupcov štátnej správy, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Vedúcim slovenskej delegácie bol JUDr. Gejza Petrík, riaditeľ odboru koordinácie a modernizácie verejnej správy MV SR, ktorý spolu s Mgr. Zuzanou Barboríkovou, vedúcou oddelenia územnej samosprávy a vzdelávania MV SR, zabezpečili počas celého priebehu seminára vysokú odbornú a spoločenskú úroveň. Príprava tém seminára odrážala potreby súčasného vývoja v územnej samospráve. Okrem všeobecných porovnávacích tém, akým bola výstavba verejnej správy v Bavorsku, zákonný dozor, boli témy blízke samospráve, ako napríklad služby pre občanov zamerané na e-Goverment /žiadosť o ŠPZ, zmena trvalého pobytu/, moderná komunálna politika mesta Bamberg zameraná na seniorov. Účastníci odborného seminára získali neoceniteľné informácie, ktoré určite budú inšpiráciou pre aplikáciu vo svojich obciach.  

  [...pokračovanie]

02.07.2012

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra Zvolen pripravila na 13. septembra 2012 odborno-konzultačný seminár na tému: "ZMENY VO VÝKONE FINANČNEJ KONTROLY A V SPRACOVANÍ ROZPOČTU".  Uskutoční sa už tradične v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene.

  [...pokračovanie]

19.06.2012

TRNAVA - Trnava, 25. máj 2012 – Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS), eSlovensko o.z. a Únia miest Slovenska počas 15. konferencie ZISS v Trnave vyhlásili výsledky tretieho ročníka súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska za obdobie 2010/2011. Absolútnym víťazom sa stal Roman Gnida z Trstenej.

  [...pokračovanie]

18.06.2012

ZVOLEN - Ponuka odborno-konzultačných seminárov na najbližšie obdobie ponúka AC vzdelávacia agentúra Zvolen na témy, ako sú označovanie ulíc a číslovanie stavieb, používanie štátnych symbolov a úradných pečatí, elektronické systémy správy registratúry, novela zákona o sociálnych službách. Odborno-konzultačné semináre sa budú konať tradične v divadelnej reštaurácií vo Zvolene.

  [...pokračovanie]

18.06.2012

VYSOKÉ TATRY - V dňoch 20. - 21. júna 2012 sa uskutoční pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky vo Vysokých Tatrách v hoteli Atrium v Novom Smokovci.  Témami rokovania okrem vyhodnotenia plnenia rozpočtu a príprava návrhu rozpočtu pre ďalšie obdobie, sú aj vzťahy vnútornej a vonkajšej kontroly, analýza najčastejších nedostatkov zistených hlavnými kontrolórmi, priebežne vyhodnotenie prieskumu obsadenosti funkcie hlavného kontrolóra na obciach, prerokovanie pripomienok a podnetov z regionálnych sekcií ZHK SR.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky