Archív z roku 2010
20.12.2010

VYSOKÉ TATRY - Popri našich pracovných a rodinných starostiach, prichádza čas Vianoc. Čas sviatočný, výnimočný vchádza do našich príbytkov, so všetkým s čím sú spojené najkrajšie sviatky roka. V tomto sviatočnom čase si každý z nás pripomína to najdôležitejšie, ako je prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie z obdarovania svojich najbližších.

  [...pokračovanie]

13.12.2010

Bratislava - Pre začiatok nového roka 2011 pripravila Agentúra J&T Manažment, školenia na verejné obstarávanie, účtovnú závierku, vymáhanie pohľadávok a iné.

  [...pokračovanie]

30.11.2010

ZVOLEN - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA pre Vás pripravila na 20. decembra 2011, odborno-konzultačný seminár k zákonu č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov zo závislej činnosti, zmenený a doplnený novelami a aktuálnými zmenami k 1.1.2011. Účastníkmi seminára v rámci diskusie je možné predkladanie konkrétnych problémov v tejto oblasti, pri ktorých budú určené praktické spôsoby riešenia.

  [...pokračovanie]

29.11.2010

VYHNE - V dňoch 6. - 7. decembra 2010 sa v hoteli Sitno, vo Vyhniach uskutoční pracovné rokovanie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. V programe pracovného rokovania sú správy o činnosti prezidenta ZHK SR, o činnosti regionálnych sekcií, legislatívno-právnej komisie, ekonomickej komisie, kontrolnej komisie,  príprava návrhu zákona o kontrole v územnej samospráve, vyhodnotenie vzdelávacej činnosti, rozpočet ZHK SR na ďalšie obdobie, správa o hospodárení a členskej základni ZHK SR.

  [...pokračovanie]

18.11.2010

Bratislava -  

Agentúra J & T Manažment, vypracovala pre Vás v spolupráci s renomovanými lektormi programy školení na december 2010 a január 2011. Ako sa lektori vyjadrili, budú to dôležité a aktuálne informácie.
Dovoľujeme si Vám preto ponúknuť možnosť zúčastniť sa týchto školení a zasielame Vám prehľad všetkých podujatí so stručnými informáciami. Na každý program máme vypracované pozvánky, ktoré Vám postupne budeme tiež posielať.

  [...pokračovanie]

18.11.2010

Zvolen - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, pripravila odborno konzultačný seminár na tému "Požiadavky na prevádzku predškolských a školských zariadení v zmysle platných legislatívnych úprav na ochranu verejného zdravia". Seminár bude zameraný aj na konkrétne opatrenia súvisiace s prevenciou a výskytom ochorení v predškolských a školských zariadeniach. Predstavený a odovzdaný bude školiaci program zameraný na údržbu prostredia v školách, dostupný len vo vybraných regiónoch.

  [...pokračovanie]

10.11.2010

Štrbské Pleso - V hoteli Patria v dňoch 2. - 3. novembra 2010 sa uskutočnilo pracovné zasadnutie Rady ZMOS, na  ktorom dominovali aktuálne témy vo vzťahu k návrhu štátneho rozpočtu, otázkam dofinancovania dane z pridanej hodnoty a ďalšie vybrané témy. Súčasťou 21. zasadnutia bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení pri príležitosti 20. výročia ZMOS. Medzi oceneními profesnými združeniami v územnej samospráve bolo zastúpené Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezidentom ZHK SR, Ing. Ĺudovítom Budzákom, ktorý prevzal z rúk úradujúceho predsedu ZMOS, Michala Sýkoru, pamätnú plaketu za dlhoročnú spoluprácu v samospráve. 

  [...pokračovanie]

02.11.2010

Trenčín, Banská Bystrica a Košice - Jednodňové školenie DANIELSON CONSULTING na tému "Postavenie a základné úlohy miestnych samospráv v podmienkach verejnej správy na Slovensku je ponúknuté hlavným kontrolórom miest a obcí 11.11.2010 v Trenčíne, 16.11.2010 v Banskej Bystrici a 18.11.2010 v Košiciach. Školenie ma prispieť k aktualizácií a kompletizácií povinnej dokumentácie obcí, v zmysle poslených novelizácií zákonov.

  [...pokračovanie]

25.10.2010

Bratislava -  

V mesiaci november 2010, pripravila AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, súbor odborných seminárov k vybraným otázkam kontrolnej práce. Rozsah problematiky od základných zásad vedenia účtovnej dokumentácie, cez kontrolu dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia, správu majetku, až po zákon o finančnej kontrole a vnútornomo audite. Jednotlivé odborné semináre a prihlášky sú prílohou tohoto oznamu.

  [...pokračovanie]

14.10.2010

Vysoké Tatry - V dňoch 22. až 24. novembra 2010 sa bude konať na hoteli Permon, na Podbanskom, Odborná konferencia pra hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorú organizuje Asociácia vzdelávania samosprávy a Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Program odbornej konferencie má zabezpečiť aktualizáciu problematiky vybavovania sťažností a petícií, kontroly hospodárenia v rozpočtových organizáciách, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a iné legislatívne zmeny.

  [...pokračovanie]

14.10.2010

POPRAD - RVC Štrba organizuje odborný seminár Elektronická aukcia vo verejnom obstarávaní, ktorý sa uskutoční na Mestskom úrade Poprad, 18. októbra 2011. Odborný semninár v komplexnom priereze predstaví činnosti a zároveň poskytne analýzu výhod pri rozdielnosti nakupovaných komodít.

  [...pokračovanie]

13.10.2010

Zvolen - 16. novembra 2010 pripravila AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA vo Zvolene, odborno-konzultačný seminár na tému "Náklady a výnosy v akruálnom účtovníctve". Cieľom seminára je prehĺbiť vedomosti účtovníckej obce a upozorniť na časté nesprávnosti z praxe, ako aj príprava individuálnej účtovnej závierky so zameraním na správnosť výkazu ziskov a strát. www.acvzdelavanie.com. 

  [...pokračovanie]

11.10.2010

Patince - 11. ročník odbornej konferencie Dexia banky Slovensko KOMUNAL 2010, v úzkej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, usporiadala Dexia banka Slovensko a ich dcérska spoločnosť MUNICIPALIA, v dňoch 7. - 8. októbra 2010, v hoteli Wellness v Patinciach. Odborná konferencia KOMUNAL je otvoreným fórom návrhov pre riešenie aktuálnych problémov samospráv. V tomto roku sa niesla v znamení hodnotenia uplynulých 20. rokov od prijatia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znamení hľadania spololčných riešení v ochrane pred ničivými následkami povodní. Zároveň boli vyhlásené najlepšie študentské diplomové práce v prospech rozvoja obce  - mesta - regiónu na Slovensku.

  [...pokračovanie]

08.09.2010

Svit - Pracovné rokovanie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí sa uskutoční dňa 17. septembra 2010 vo Svite. Predsedníctvo sa bude zaoberať otázkami a problematikou, ktoré nastolilo rokovanie XVII. snemu ZHK, ktoré sa konalo začiatkom leta vo Vysokých Tatrách. Zároveň bude novozvolené predsedníctvo zostavovať harmonogram činnosti na ďalšie obdobie v oblasti legislatívnej, vzdelávania, spolupráce so stavovskými organizáciami, koordinácie činnosti medzi jednotlivými regionálnymi sekciami.

  [...pokračovanie]

23.08.2010

ZVOLEN - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA zo Zvolena pripravila pre mesiac september niekoľko odborno-konzultačných seminárov, ktoré by mali vysvetliť nové povinností obcí pri zmenách zákonov, ktoré sa dotýkajú samosprávy. Semináre sa týkajú zákonov o rozpočtových pravidlách, zákonníka práce, zákona o správe daní a poplatkov v zneí noviel a exekúčné konanie v praxi samospráv. V prílohe nájdete obsah školení a prihlášku.

  [...pokračovanie]

28.07.2010

Bratislava - Zvolen - Pre najbližšie obdobie pripravili vzdelávacie agentúry školenia a semináre zamerané na územnú samosprávu. V prílohe tohoto oznamu nájdete program školení od Vzdelávacej agentúry AC zo Zvolena a Agentúry J&T Manažment z Bratislavy.

  [...pokračovanie]

23.06.2010

Svit - Touto cestou ZHK SR chce napomôcťč šíreniu výzvy na pomoc postihnutým obciam katastrofálnymi povodňami. Podporuje výzvu Únie miest Slovenska, ktorá vyzýva mestá, obce a regióny, aj širokú občiansku verejnosť a tretí privátny sektor, aby poskytli týmto obciam rýchlu, adresnú a konkrétnu pomoc pri likvidácií následkov povodní. V prílohe oznamu sú uverejnené tabuľky obcí, ku ktorým túto pomoc je potrebné  smerovať.

  [...pokračovanie]

16.06.2010

Bratislava, Zvolen - Napriek tomu, že mesiace jún a júl sú letné a je čas dovolenok, pripravili pre Vás agentúry školenia a semináre na tému sociálny zákon v praxi, stavebný zákon - pripravila  AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA zo Zbolena, tvorba a financovanie projektov štrukturálnych fondov, aktuálne otázky a pravidlá kontrolnej činnosti - pripravila AGENTÚRA J&T MANAŽMENT s.r.o., z Bratislavy

  [...pokračovanie]

09.06.2010

Vysoké Tatry - V dňoch 10. - 11. júna 2010 sa vo Vysokých Tatrách zídu členovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, na svojom XVII. sneme ZHK, v priestoroch hotela Sorea Titris Odborár v Tatranskej Lomnici. V programe snemu je aj voľba prezidenta ZHK na ďalšie obdobie. Oficiálne sú známi dvaja kandidáti, za Nitriansku regionálnu sekciu Ing. Štefan Jurák, hlavný kontrolór mesta Levice,   a za Tatransko-spišskú regionálnu sekciu Ing. Ľudovít Budzák, hlavný kontrolór mesta Svit. V prílohe oznamu je prezentácia kanditátov na funkciu prezidenta ZHK.

  [...pokračovanie]

24.05.2010

V mesiaci jún pripravili vzdelávacie agentúry AC vzdelávacia agentúra Zvolen a Agentúra J&T manažment Bratislava, semináre a odborno-konzultačné semináre, na tému formálna úprava úradnej korešpondencie, uplatňovanie predpisov v praxi pri nakladaní s nehnuteľnosťami, pracovné stretnutie ekonómov obcí, miest a ich rozpočtových organizácií, aktuálne otázky kontrolnej činnosti.

  [...pokračovanie]

18.05.2010

Bratislava - Jubilejný 20 snem Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutoční v dňoch 19. - 20. mája 2010 v Kongresovom centre Incheba v Bratislave. Na oficiálne pozvanie sa ho zúčastní aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ing. Ľudovít Budzák, prezident ZHK. Delegáti si pripomenú nielen vznik ZMOS, ale aj začiatky budovania samosprávnej demokracie na Slovensku a jej vývoj počas uplynulých 20 rokov.

  [...pokračovanie]

08.05.2010

Nitra - Zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky sa konalo v dňoch 12. - 13. 5. 2010 v Jelenci pri Nitre, programom zasadnutia bola analýza a vyhodnotenie v jednotlivých oblastiach pôsobenia členov predsedníctva, od posledného snemu ZHK, spracovanie a príprava návrhov na zmenu interných predpisov ZHK, podľa výsledkov prerokovania v regionálnych sekciách, prerokovanie návrhov pre vzdelávanie členskej základne, príprava XVII. snemu ZHK.

Predsedníctvo ZHK rozhodlo, že kandidáti na funkciu prezidenta, sa môžu prezentovať svojím programom na webstránke zhk. Svoje materiály po zaslaní na kontaktnú adresu budzakl@svit.sk Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , budú umiestnené na www.zhk.sk.

  [...pokračovanie]

30.03.2010

Vysoké Tatry - Podbanské v dňoch 25. - 26. marca 2010 hostilo v Grandhoteli Permon účastníkov snemu a odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky. V úvode snemu vystúpil ako hosť, prezident ZHK, Ing.  Ľudovít Budzák, ktorý v svojom príhovore pozdravil v mene Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, zasadnutie snemu APÚMS a vyjadril presvedčenie o pokračovaní spolupráce medzi stavovskými organizáciami v prospech samosprávy, ktorá v tomto roku oslavuje svoje 20 výročie.

  [...pokračovanie]

17.03.2010

S blížiacim sa koncom daňového obdobia Vás, členov ZHK a priaznivcov,  opätovne chceme osloviť a požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Sme občianskym združením pôsobiacim v samospráve s najnižším členským príspevkom, preto je potrebné na zabezpečenie hlavne vzdelávacej činnosti, hľadať aj iné zdroje. Jedným z nich je aj príspevok 2 % zaplatenej dane. Vopred Vám zaň ďakujeme a využijeme ho v prospech zvyšovania odbornej úrovne kontrolórov pôsobiacich v samospráve. V prílohe tohoto oznamu sa nachádza "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov FO".

  [...pokračovanie]

08.03.2010

8. marec  je Medzinárodným dňom žien, ktorý bol stanovený na Medzinárodnej konferencii žien v roku 1910 v Kodani, ako symbol zápasu za ľudské práva a na počesť veľkého štrajku 40 000 newyourských krajčírok z textílnych továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Bol to boj proti desaťhodinovému pracovnému času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Preto mužská časť nášho združenia, ZHK, Vám, milé kolegyne,  chce gratuláciou vyjadriť podporu a obdiv pri zvládaní pracovných a rodinných povinností, a zároveň Vám zaželať veľa zdravia a šťastia v pracovnom a osobnom živote.

 

  [...pokračovanie]

03.03.2010

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky vydalo v roku 2009 publikáciu "KONTROLA V SAMOSPRÁVE", ktorá poskytuje všetkým záujemcov o kontrolnú činnosť v samospráve prehľad o postupoch a vzorové formuláre, potrebné pre vydanie stanovísk a vykonanie kontrôl. Vydanie tejto publikácie je spracované vo forme, ktorá umožňuje aktualizáciu jednotlivých tém, čím zabezpečuje neustále potrebnú informáciu v reálnom čase. Záujemcovia o túto publikáciu majú možnosť, kontaktovať vedúcich regionálnych sekcií, alebo priamo na e´mailovej adrese budzakl@svit.sk Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , si publikáciu objednať a kúpiť, cena publikácie je 20·EUR.

  [...pokračovanie]

25.02.2010

Bratislava - Agentúra J&T Manažment, s.r.o. pripravila aktuálne semináre a kurzy na mesiac apríl 2010, na ktorých odznejú prednášky špičkových odborníkov vo svojich profesiách a majú aktuálne informácie, o ktorými by chceli informovať svojich poslucháčov. Bohatá ponuka umožňuje výber zaujímavých a podnetných školení pre širokú oblasť profesných skupín zamestnancov.

  [...pokračovanie]

25.02.2010

Trenčín, Banská Bystrica, Košice - V mesiaci marec 2010  vzdelávacia agentúra Danielson Consult, ponúka seminár na tému "Právne aspekty činnosti hlavného kontrolóra obce ako orgánu verejnej moci", ktorá je rozdelená do troch téz - postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra obce, vzťah hlavného kontrolóra k iným orgánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým osobám, trestnoprávne aspekty pôsobnosti hlavného kontrolóra. Presnejšie a podrobnejšie informácie získate na www.danielson.sk/kontrolori.

  [...pokračovanie]

24.02.2010

Vysoké Tatry - V dňoch 13. - 15. apríla 2010 na Podbanskom, v hoteli Permon sa koná pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorá účastníkov previede počas dvoch - troj dní aktuálnymi témami, akými sú "Kontrolný systém - podceňovaná zákonná povinnosť", "Postup hlavného kontrolóra pri kontrole rozpočtového hospodárenia obce" a "Základy efektívnej komunikácie, facilitácie a prezentácie v podmienkach samosprávy". Toto priebežné vzdelávanie hlavných kotrolórov zabezpečuje Asociácia vzdelávania samosprávy a organizačne garantuje Združenie obcí regionálneho vzdelávacieho centra Martin.

  [...pokračovanie]

10.02.2010

Bratislava - Od 1. januára 201sa zavádza povinnosť mestám zverejňovať  uzavreté zmluvy, objednávky, či faktúry zo zákona. Zverejňovanie zmlúv a faktúr na internete sa vníma ako prvok verejnej kontroly tých, ktorí rozhodujú o našich peniazoch. Cieľom zmeny právnej úpravy  je zavedenie pravidiel, ktoré zabezpečia transparentné  a hospodárne nakladanie s verejným majetkom a s verejnými prostriedkami. V praxi sa objavujú rôzne spôsoby napĺnania týchto zákonných povinností, preto sa netrpezlivo čaká na nariadenie vlády k zverejňovaniu zmlúv a faktúr, ktoré by malo riešiť problémy, ktoré sa vyskytli pri zavedení tejto povinnosti v územnej samospráve.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky