Oznamy
21. novembra 2022 - Odvolali hlavného kontrolóra v Liptovskom Mikuláši.
29.11.2022

Liptovský Mikuláš - Až neuveriteľné – na piaty pokus!!! V tejto súvislosti sa objektívne núka mnoho nezodpovedaných otázok. Bol pre niekoho „nepohodlný“? Prečo nepodpísal pracovnú zmluvu? Prečo mu potom mesto vyplácalo plat? Či mal vytvorené vhodné podmienky pre výkon kontroly? Či zverejňovať nechcel, alebo mu to nebolo umožnené? V akej miere možno považovať uvedené dôvody jeho odvolávania ako hrubé porušenie predpisov, alebo či bol odvolaný v súlade so zákonom? .........Neprináleží nám hodnotiť a posudzovať jeho odvolanie bez dôkladného poznania príčin takéhoto konania a poznania jeho stanoviska. Zo zverejnených informácií vyplýva, že k pochybeniam mohlo dôjsť na oboch stranách. O právoplatnosti odvolania, resp. správnosti postupu  rozhodne  pravdepodobne až súd, ak sa odvolaný kontrolór Martin Alušic obráti so žalobou na súd.

Podľa nášho názoru - hlavný kontrolór musí byť vždy vzorom pri dodržiavaní a plnení povinností  v zmysle  zákonov a predpisov. Týmto sa minimalizujú dôvody aby k odvolávaniu došlo...

Podrobnejšie sa dočítate v článku:
https://www.aktuality.sk/clanok/4tfukGr/v-liptovskom-mikulasi-odvolali-hlavneho-kontrolora-po-dvoch-rokoch-provizoria-maju-rozpocet/


Link na materiál zastupiteľstva k odvolávaniu:
https://www.mikulas.sk/files/File/msz/Zweb2022_121.pdf

Poslaním ZHK SR je viesť svojich členov k vysokej profesionalite v oblasti kontroly s cieľom zabezpečiť efektívny výkon kontrolnej činnosti. Hodnotiť či posudzovať odvolávanie hlavných kontrolórov obecným/mestským zastupiteľstvom bez dôkladného poznania príčin takéhoto konania nám neprináleží. Tento postoj však nevylučuje, že v prípade žiadosti o odbornú pomoc v rozpore so zákonom odvolanému hlavnému kontrolórovi ZHK SR neposkytne.

ZHK SR však vždy bude hájiť záujmy hlavných kontrolórov miest a obcí, ktorí si plnia svoje povinnosti. Našim poslaním je aby hlavní kontrolóri vykonávali svoju činnosť maximálne odborne a dodržiavali pritom základné etické a morálne hodnoty.  
•    Hlavný kontrolór obce/mesta má byť vzorom na svojom pracovisku a jeho správanie by sa nemalo priečiť so všeobecne uznávanými morálnymi a etickými hodnotami.
•    Je povinný plniť svoje úlohy čestne, svedomito a zodpovedne, v dobrej viere a v zhode s poslaním práce hlavného kontrolóra.
•    Hlavný kontrolór obce/mesta predstavuje v prípade plnenia si svojich povinností dôležitý kontrolný mechanizmus, nakoľko mestá a obce nakladajú s verejným majetkom a verejnými prostriedkami v značných hodnotách, hlavne vo veľkých mestách.
•    Od hlavných kontrolórov sa vždy vyžaduje, aby dodržiavali všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a v neposlednej rade aj vnútroorganizačných predpisov konkrétnych mestských/obecných úradov.

29.11.2022

Tlmače                      /      Košice  
Ing. Štefan Jurák      /      Ing. Jozef Filipko


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky