Oznamy
ODBORNÁ KONFERENCIA PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY
06.10.2022

PRIBYLINA - PODBANSKE - 7. - 9. novembra 2022, v priestoroch Grandhotela Permon, na Podbanskom sa koná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorú organizuje Asociácia vzdelávania samosprávy, nosnými témami sú majetok obce a ňou zriadených organizácií, financovanie školstva a vnútorné predpisy v praxi.

Majetok obcí, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022:
1. Definícia majetku podľa zákona o účtovníctve a Postupov účtovania
2. Oceňovanie majetku podľa zákona o účtovníctve
3. Členenie majetku na dlhodobý a krátkodobý podľa Postupov účtovania
4. Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok (zaraďovanie majetku, vyraďovanie majetku, oceňovanie majetku ...)
5. Kapitálové transfery z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva
6. Analytické účty a analytická evidencia majetku a kontrola. Požiadavky na evidenciu majetku
7. Opravné položky k majetku
8. Odpisovanie majetku
9. Inventarizácia majetku
10. Vykazovanie majetku v účtovnej závierke
11. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
12. Diskusia


Vnútorné predpisy v praxi - cestovné náhrady a sociálny fond 
1. Vnútorný predpis o cestovných náhradách a aplikácia cestovných náhrad v praxi
2. Vnútorný predpis pre tvorbu a použitie sociálneho fondu a jeho tvorba a použitie v praxi

Posledné usporiadanie majetku obce pred koncom funkčného obdobia Alebo Najaktuálnejšie zmeny pri nakladaní s majetkom obce:
1. Zmeny predpisov týkajúce sa majetku obce v roku 2021.
2. Nesúlad vlastníctva stavby (cesty, verejného priestranstva, športovísk) a vlastníctva zastavaného pozemku - podľa prelomového rozhodnutia NS SR - z 30.11.2020
3. Nové pravidlá vyvlastnenia pozemkov pod miestnymi cestami- od 1. júna 2021
4. Pozemkové úpravy nevysporiadaných pozemkov pod inými stavbami (školami, športoviskami, nebytovými a bytovými domami)
5. Investovanie do cudzieho majetku pri miestnych cestách - od 27.5.2021
6. Nové pravidlá pre vyjadrenie starostu k vydržaniu nehnuteľnosti v obci - od 1. mája 2021
7. Nové povinnosti obce pri predaji a zámene majetku obce voči katastru nehnuteľností ohľadom zápisov v Registri partnerov verejného sektora - od 1. septembra 2019
8. Nové povinnosti obce pri nájme poľnohospodárskej pôdy obce – od 1. mája 2021


Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2022 Legislatívne predpisy upravujúce financovanie škôl:
1/ Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
2/ Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky