Oznamy
Školenie pre hlavných kontrolórov obce - kontrola investičnej akcie
10.03.2022

Podbanske - Regionálne vzdelávacie centrá Košice - Michalovce – Prešov, pozývajú na podujatie zamerané na výkon kontroly v územnej samospráve, ktoré sa uskutoční v Grandhoteli Permom na Podbanskom, v dňoch 23. – 25. marca 2022. Reaguje sa tak, na požiadavku z akreditovaného kurzu kontrolórov. Odborný program, pripravili skúsení lektori z praxe, je to pohľad na kontrolu investičnej akcie po legislatívnej stránke, metodika a postupy kontroly, kontrola verejného obstarávania a správnosti zaúčtovania výdavkov a vzniknutého majetku. https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1866PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA

1. deň:  streda, 23.3.2022
od 10.30     Prezencia na podujatie

11.30 – 17.30     METODIKA KONTROLY INVESTIČNÝCH AKCIÍ        Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová
1.    Novela  zákona o finančnej kontrole – účinnosť od 01.03.2022
    Zmeny týkajúce sa základnej finančnej kontroly
    Zmeny v postupoch administratívnej kontroly
2.    Ciele finančnej kontroly
    Dodržiavanie rozpočtu a rozpočtových pravidiel
    Dodržiavanie zákona o finančnej kontrole a vnútorných predpisov
    Dodržiavanie uzatvorených zmlúv
    Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní
    a pod.
3.    Základné pravidlá finančnej kontroly - postup kontroly
    Aktuálne pravidlá finančnej kontroly po novele zákona od 01.03.2022
4.    Zverejňovaní zmlúv – úprava od 31.03.2022

13.00 – 14.00     Obed
Od 18.00               Večera, voľný program
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. deň:  štvrtok, 24.3.2022
        do 9.00         Raňajky

9.00 – 12:00        KONTROLA ÚČTOVANIA, EVIDOVANIA A ODPISOVANIA MAJETKU OBSTARANÉHO PRI INVESTIČNEJ   AKCII

                            MESTA/OBCE         Lektorka: Ing. Mária Kasmanová
    Všeobecné rozdelenie majetku na krátkodobý a dlhodobý majetok
    Účtovanie prípravných prác pri investičnej akcii
    Účtovanie a účtovná evidencia výstavby DHM
    Zaradenie majetku do užívania, inventárna karta, odpisovanie majetku
    Inventarizácia DHM
    Smernica na evidenciu, účtovanie a odpisovanie majetku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.00 – 13.00     Obed

13.00 – 16.30      VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A JEHO KONTROLA PRI INVESTIČNÝCH AKCIÁCH.      Lektorka: Ing. Iveta Beslerová
    Účinnosti novely
    Zmena finančných limitov
    Zmeny vo výnimkách
    Členenie zákaziek
    Plán VO  a Vnútorná smernica VO
    Zákazky s nízkou hodnotou nové rozdelenie , postupy, výkon kontroly
    Súhrnné správy
    Jednotná elektronická platforma
    Zmeny v podmienkach účasti a vo vyhodnocovaní ponúk
    Zmeny v otváraní ponúk a rozsahu zverejňovaných údajov
    Zmeny k uzatvoreniu zmluvy, odstúpeniu od zmluvy
    Profesionalizácia VO
    Revízne postupy

Od 18.00     Večera, voľný program

3. deň: piatok,     25.3.2022

9.00 – 13.00    PRÁVNA ÚPRAVA INVESTIČNÝCH AKCIÍ V OBCI.             Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
    Zmeny zmlúv o dielo v priebehu stavby (práce naviac)
    Charakter kontrolných zistení hlavného kontrolóra obce
    Preskúmateľnosť správy z kontroly
    Porušenie finančnej disciplíny – skutkové podstaty
    Príslušnosť na správne konanie pri zistených nedostatkoch
    Rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny

Pracovný materiál:
súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia.


Zdroj: https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1866


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky