Oznamy
Špecifická týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci na úrovni miest a obcí
22.10.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska pod týmto názvom organizovalo informačný seminár venovaný informáciám k hospodárskym transakciám samospráv, ale aj prierezu lokálnym charakterom opatrení vrátane ozrejmenia problematických častí pri predkladaní žiadostí o stanovisko k schéme pomoci. https://www.zmos.sk/specificka-tykajuce-sa-poskytovania-statnej-pomoci-na-urovni-miest-a-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616Štátnou pomocou sú také opatrenia v prospech podnikov, ktoré spĺňajú všetky kumulatívne kritériá uvedené v článku 107 ods. 1 ZFEÚ („test štátnej pomoci“):

 

- prevod štátnych zdrojov (tiež označované ako verejné zdroje) a pripísateľnosť opatrenia pomoci štátu (zahŕňajú aj vnútroštátne zdroje a zdroje EÚ, ak vnútroštátne orgány o nich môžu rozhodovať);

 

- ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci - hospodárska výhoda, ktorú by podnik nemohol získať za bežných trhových podmienok, teda bez zásahu štátu (nielen finančná výhoda, ale aj oslobodenie od hospodárskej záťaže), posudzuje sa na všetkých úrovniach;

 

- selektívnosť opatrenia pomoci

 

- opatrenia, ktoré selektívnym spôsobom zvýhodňujú niektoré podniky alebo kategórie podnikov, resp. výrobu určitých druhov tovarov alebo niektoré odvetvia hospodárstva;

 

- narušenie (stačí aj potenciálne) hospodárskej súťaže

 

- opatrenie poskytnuté štátom sa pokladá za opatrenie narúšajúce hospodársku súťaž alebo hroziace narušením hospodárskej súťaže, ak sa ním môže zlepšiť konkurenčné postavenie príjemcu v porovnaní s inými podnikmi, s ktorými súťaží;

 

- vplyv na obchod medzi členskými štátmi EÚ – podľa súdov „ak finančná pomoc priznaná štátom posilňuje postavenie podniku v porovnaní s inými podnikmi, ktoré si konkurujú v obchode v rámci EÚ, tento obchod sa musí považovať za ovplyvnený pomocou“.

 

Výsledok posúdenia opatrenia pomoci

 

I. Navrhované opatrenie nepodlieha pravidlám v oblasti štátnej pomoci

 

Nehospodárska činnosť, napr.

 

- verejné vzdelávanie, ktoré financuje a nad ktorým vykonáva dohľad štát,

 

- výkon verejných právomocí, - všeobecná infraštruktúra využívaná širokou verejnosťou bez obmedzení,

 

- športová infraštruktúra využívaná pre účely amatérskeho športu.

 

- Nehospodárska činnosť s doplnkovým hospodárskym využitím, ktoré nepresahuje 20 % celkovej ročnej kapacity infraštruktúry, Hospodárska činnosť, ale nie sú splnené všetky kritériá testu štátnej pomoci (napr. kritérium vplyvu na vnútorný obchod EÚ), napr.

 

- zdravotnícke zariadenia (napr. zdravotné strediská),

 

- denné stacionáre, zariadenia sociálnych služieb,

 

- miestne kultúrne strediská,

 

- malé lokálne múzeá,

 

- regionálne plavárne.


Výsledok posúdenia opatrenia pomoci

 

II. Navrhované opatrenie predstavuje minimálnu pomoc - zabezpečiť postup v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - schéma minimálnej pomoci - ad hoc minimálna pomoc

 

III. Navrhované opatrenie predstavuje štátnu pomoc - zabezpečiť postup v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - schéma štátnej pomoci, ad hoc štátna pomoc - štátna pomoc - skupinová výnimka - štátna pomoc - notifikácia opatrenia štátnej pomoci


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky